2 KORENTENGOLU 5

1N x'a lon xo balo men be n ma ɲin duguxulu in xan, wo be le í xo ɲafa. Nin wo tiɲata, bunŋo do be n kun, men mu Ala buluno ti. Wo mu sigidula tiɲabalo le ti, sanŋo to, moxo bulu man men lo. 2Saasa, n be ŋuntanna, bawo bunŋo men be n kun sanŋo to, a loxoba be n na xa wo dun í xo faano, 3walasa fen xa tara n ma, n balamaxulunŋo xana tara. 4Bawo ntelu mennu be wo ɲafa xono, n be ŋuntanna, í xo nin dono be n kun. A nte xo n b'a fe x'e mawura, bari n b'a fe xa faano do le dun do in xan, walasa men mu sata ti, wo xa laxunu nilamaya fe. 5Ala fan ne xa n toben wo kuwolu xanma. A xa Ni Senunŋo di n ma folo, men b'a yitala n na xo n si a la fen ɲuma to dulu soto. 6Wo le x'a tu, n be jijanin bete tuma bee. N x'a lon xo xa ɲin bala in tu n ma, n nin Marigi dula xa jan. 7Bawo n be i taxamala lannaya le la, ɲajo la nte. 8N be jijanin bete, a xa fisa n ɲen xa bo ɲin bala in xono, xa taxa sigi Marigi bata. 9Wo le x'a tu, n tuta ɲin bala in xono wo, n bota a xono wo, n be men ŋininna, wo mu le n na kuwo xa diya a ɲen. 10Bawo waajibo le mu n bee xa lo Kirisita ɲa xoto a xa kiito tege n xan. Wo to, bee kilin wo kilin nin men xa xan, bee si wo soto, x'a la í la ɲuma walla í la jaxuman keninŋo xan, í la nilamaya xono duguxulo xan. 11Marigi ɲasilanɲa mu men ti, n xa wo lon, wo xanma, n b'a ŋininna xa moxolu lafaamu. Ala xa n lon bete, anin ń hakilo la xo alu dulu xa nte lon alu jusukunŋolu la. 12N nte n fannu toxoɲuma fola alu ɲen tugun, bari n b'a fe le alu xa kunnawuli ntelu koso. Wo to, alu si ɲa soto xa jaabilo di moxolu ma, mennu be i fannu bunɲala kenema kuwolu xanma x'a tara i jusukunŋo la nte. 13Nin n keta hakilintanŋo ti, wo keta Ala le ɲen; bari nin n keta hakilima ti, alelu ɲen mu. 14Kirisita la xanuya be n juso lafanin nin n be i miirila ɲin ma xo: Kilin sata bee ɲen, wo to xo bee sata. 15A sata bee ɲen, walasa nilamalu xana nilamaya ke i fannu ɲen tugun, bari men sata xa kuni i ɲen, i xa nilamaya ke wo ɲen. 16Wo le x'a tu, n man moxo si lon tugun x'a la hadamadinɲa keɲa xan. Haali nin n tunnu xa Kirisita lon x'a la hadamadinɲa keɲa xan, saasa n man a lon ten bitugun. 17Wo to, nin moxo do be Kirisita la kafuɲoxoya xono, a mu dafen kuto le ti. Ku xotolu tanbita, a fele, kuwo bee keta kuto ti. 18Wo bee be bola Ala le la, ate men xa n nin a fan naben Kirisita barako to. A xa a nin duniya te labenŋo baaro xarifa ntelu ma. 19Bawo Kirisita fe, Ala tun be baaro la, walasa x'a fan nin hadamadinŋolu laben, x'a tara a man i la junubolu jaate. A xa ntelu bula wo telabenno xumo fola. 20Kirisita le toxo la, nin n be lasigidinɲa la, anin ntelu fe, Ala fan ne be alu kilixan. Kirisita toxo la, n be alu matarala xo alu xa son alu nin Ala te xa ben. 21Kirisita tun mu junubentanŋo le ti, bari Ala x'a ke junubo ti ntelu ɲen, walasa ate kafuɲoxoya fe, n xa Ala la tilinninɲa soto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\