KOLOSENGOLU 3

1Alu nin Kirisita kunita i ɲoxo fe xa bo furelu to. Wo to, fenŋo mennu be sanŋo to, alu wolu ŋinin, Kirisita be siginin jan men, Ala kininŋo xoto. 2Alu i miiro lataxa sanŋo to fenŋolu ma, alu xana i miiro lataxa duguxulo xan fenŋolu ma. 3Bawo alu sata le; anin, alu la nilamaya nin Kirisita be dugunin Ala to. 4Alu la nilamaya, nin wo mu Kirisita ti, wo je í yita lun men, wo lunŋo, alu dulu nin a si yita nooro dafaninŋo to. 5Fen wo fen mu duguxulo xan jigo ti, alu wo bee faxa: Jadoya nin kunoxoninko nin jaxumanŋo nego nin nege jaxo sifa bee, anin wasabaliya, bawo wasabaliya mu bolibato do le ti. 6Wo kuwo lelu b'a tula Ala la diminŋo be boyila a soosobaxolu to. 7Alu jigo le tun fele xotonin, tumo men, alu tunnu be ɲin junube innu xono. 8Bari saasa, alu wo bee dabula: Diminŋo, jusubo, anin jaxuya. Nanili walla xuma jaxu si xana bo alu da. 9Alu xana faniya fo i ɲoxo ɲen, bawo alu x'alu jigo xoto nin a la kewalolu bo alu la, 10xa jigo kuto dun alu to. Alu mu moxo kuto lelu ti, n Dabaxa Ala be tula xa mennu tokutaya x'a ben a fan mununŋo ma, walasa alu xa lon dafaninŋo soto a la kuwo to. 11Awa, í keta Gereki ti wo, walla Yahudiya, í ɲaxata wo, walla í man ɲaxa, í keta luntan ti wo, walla wulaxono moxo, í keta jon ti wo, walla hooro, wo si nte jaatela. Men be jaatela, wo mu Kirisita le ti, wo men mu fenŋo bee ti, anin a be bee xono. 12X'a la a xan Ala x'alu sugandi, x'alu senuya, x'alu xanu, wo xanma alu hinna i ɲoxo la, xa ɲuma ke i ɲoxo ɲen, x'e majigi i ɲoxo ɲen, xa sabari anin xa muɲa. 13Alu muɲa i ɲoxo ɲen. Nin do dunta do gaso to, alu xa yaafa i ɲoxo ma. Marigi yaafata alu ma ɲa men, alu dulu xa yaafa i ɲoxo ma ten. 14X'a kafu wo bee ma, alu i ɲoxo xanu, bawo xanuya le mu kilinɲa dafalanŋo ti. 15Kirisita la heero xa sigi alu jusukunŋolu la. Ala x'alu kili wo heero le xanma, x'alu bee ke bala kilin ti. Alu ke waleɲuma lonbaxolu ti. 16Kirisita la xumo nin a nafa bee xa sigi alu to. Alu i ɲoxo laxaran, x'e ɲoxo lasobi hakilitigiya dafaninŋo to, Jaburu donkilolu la, tantuli donkilolu la, anin Ni Senunŋo la donkili dinmaninŋolu la. Alu donkilo la Ala ɲen alu jusukunŋo bee la, xa barako bula a ɲen. 17Alu be ku wo ku kela, xuma wo, walla kewale, alu wo ke Marigi Isa toxo la, xa barako la n Fa Ala ɲen ate barako to. 18Musolu, alu xulu alu xelu ɲen í xo a xa xan ɲa men Marigi ɲa xoto. 19Xelu, al'alu musulu xanu, alu xana xutu mara í xono i ma. 20Dinŋolu, al'alu wulubaxolu lame kuwo bee to, bawo wo le xa di Marigi ɲen. 21Falu, alu xana alu dinŋolu ladimin, nin wo nte, i si timinakuwa. 22Jonŋolu, marigo mennu be alu ma ɲin duniya in to, alu wolu lame kuwo bee to. Alu xana baaro ke i ɲen xo bawo alu be lakorosinin, í xo nin alu b'a ŋininna le x'alu kudiya moxolu ɲen. Bari alu baaro ke i ɲen xono xoyiya to, í xo moxo mennu be silala Marigi ɲa. 23Alu be baara wo baara kela, alu a ke alu jusukunŋo bee la, í xo nin alu be a kela Marigi le fan ɲen. Alu xana a jaate moxolu ɲen ti. 24Alu a lon xo Marigi si ke di alu ma sara ti. Alu baaro ke Kirisita ɲen, wo men mu Marigi ti. 25Moxo wo moxo je tilinbaliya ke, wo tigo si a la tilinbaliya sara soto, bawo Ala nte moxo fisiyala moxo ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\