EFESINGOLU 2

1Folofolo, alu tunnu be le í xo moxo saninŋolu Ala bulu, alu la tilinbaliya nin alu la junubolu xanma. 2Alu la nilamaya keɲa tun be ten ne folo, í xo duniya moxo tolu bee. Alu tunnu be sanxulo nin duguxulo te fen jaxolu kunnasigibaxo le sago kela, wo men niyo be baaro la Ala soosobaxolu to saasa. 3Alan du tunnu bee be wo silo le xan folofolo. N tunnu b'a lonin n nidiyanɲo lelu nofe. N tunnu be n miiro nin n balasubo diyanɲo le kela. N tunnu nin moxo tolu bee xa xan. N keɲa folo xanma, Ala la diminŋo tun xa xan xa boyi n to í xo tolu. 4Bari Ala la hinno xa bun; a xa n xanu bete ɲa men, 5haali xa n saninŋo tu n na tilinbaliyalu xanma, Ala xa n nin Kirisita nilamaya i ɲoxo fe. Ala la neemo le x'alu kisi. 6N nin Isa Kirisita la kafo xanma, a xa n nin a lakuni xa bo furelu to, xa n nin a lasigi sanxulo to. 7A xa wo ɲumaya ke n ɲen Isa Kirisita barako to, walasa waxati natalu bee, moxolu x'a la neema danjebalo lon. 8Awa, Ala la neemo le x'a tu alu kisita, alu la lannaya sabaabo la. Wo kisilo man bo atelu fannu to; Ala la nilifenŋo le mu. 9Alu fannu la kebaara man wo ke; walasa moxo si xana a fan bunɲa. 10Ala buluno le mu n ti. A xa n da n nin Isa Kirisita la kafo xono, walasa ate Ala fan xa ku ɲuma mennu toben n ɲen kabirin folofolo, n xa ke wolu kebaxolu ti. 11Alu i miiri xo folofolo, alu tunnu mu siya xote moxo lelu ti wuluwo fe. Yahudiyalu tunnu be alu mutanin ɲaxabalolu ti, itelu mennu x'e fannu kili xo ɲaxaninŋolu, ɲaxalo men keta i balasubo dula do tegelo ti. 12Wo waxato ken, alu tunnu man Kirisita lon. Nidula tun nte alu kun Banisirayila dinŋolu bata. Alu tunnu man jaate Ala la moxo ti. Alu sin tun nte Ala la Kafuxanŋolu to, mennu be siginin Ala la lahido xan. Alu tunnu gigintanŋo le be duniya to, anin, Ala du tun nte alu kun. 13Bari saasa, atelu men tunnu nin Ala te xa jan, alu nin a te sutiyata Isa Kirisita la kafuɲoxoya xanma; bawo a jelo bonta xa ke sadaxo ti alu koso. 14Kirisita le xa heero di n ma, xa Yahudiyalu nin siya tolu ke kilin ti. Jaxuya men tun be i te í xo tato, a xa wo te, x'a bo je a la saya barako to. 15Kila Musa la sariya xa kuwo mennu waajibiya, anin a man mennu waajibiya, a xa wolu bee ban; walasa xa wo siya fulo kafu x'e ke siya kuta kilin ti, x'e ladun ate la kafuɲoxoya xono, xa heero dun i te. 16Kirisita sata gengenyiro xan xa ke sadaxo ti. Wo barako to, a xa siya fulo kafu, x'e ke moxo kilin ti, xa i nin Ala te laben, xa jaxuya ban i te. 17Atelu siya tolu men tunnu nin Ala te xa jan, anin Yahudiyalu men tunnu nin a te xa sutu, Kirisita nata xibaru Dimanŋo fo alu ɲen, men be heero dila. 18Ate le barako to, Ni Senun kilinŋo la deemalo fe, nin ntelu bee, Yahudiyalu nin siya tolu, n bee si sin xa dun n Fa Ala la kafuɲoxoya xono. 19Wo ɲa ma, alu nte luntan ti tugun walla siginfe; bari alu nin Ala la moxo senumanŋolu bee keta kilin ti, xa ke Ala la luwo moxo dolu ti. 20Alu keta í xo kurolu, xa lo Ala la bunŋo la. Alu sigita jusigilanŋo men xan, wo le mu kiladinŋolu nin Ala la kilalu ti. Isa Kirisita fan mu wo bunŋo kuro ti, men be kuru tolu bee tomutanin. 21Bunŋo bee be i ɲoxo mutanin ate barako to, xa janɲa, xa ke Alabatusuba senumanŋo ti, Marigi barako to. 22Awa, x'a la alu nin Isa Kirisita la kafo xan, alu dulu nin tolu jaateta wo bunŋo dula do ti, xa ke Ala sigidula ti, Ni Senunŋo fe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\