EFESINGOLU 6

1Dinŋolu, al'alu wulubaxolu lame x'a la Marigi sago xan, bawo wo be bennin. 2«Í na nin í fa bunɲa.» Wo le mu Ala la sariya folo ti, lahido kafuta men ma: 3«walasa í xa heero soto, xa me í nila duguxulo xan.» 4Alu falu, alu dulu xana alu dinŋolu juso tiɲa, bari alu i labunɲa, x'e laxaran anin x'e tonben x'a la Marigi sago xan. 5Jonŋolu, marigo mennu be alu ma ɲin duniya in to, alu xulu wolu ɲen silanɲa nin jarajaro to. Alu baaro ke i ɲen jusukun xoyiya to, x'a ke í xo nin alu b'a kela Kirisita le fan ɲen. 6Alu xana baaro ke nin i be alu lakorosinin tumo men doron, walasa x'alu fannu kudiya i ɲen; bari alu Ala sago ke alu jusukunŋo bee la, í xo Kirisita la jonŋolu. 7Alu baaro ke i ɲen xonotodiya to, í xo nin alu be baaro kela Marigi le fan ɲen. Alu xana a jaate moxolu ɲen ti. 8Alu a lon xo moxolu bee, jon wo, hooro wo, bee kilin kilin s'í la ku ɲuma keninŋolu sara soto Marigi la. 9Marigolu, alu dulu xa wo ɲoxon ke alu la jonŋolu ɲen, alu xana feten feten i la, x'e lasila. Alu x'a lon xo atelu nin itelu bee Marigi be sanŋo to, wo nte moxo fisiyala moxo ti. 10Ń na xuma labanŋo fele xo: Alu barako ta alu nin Marigi la kafuɲoxoya xono, xa bo a la sintigiya barakemaba to. 11Ala be kelekemiranŋo mennu dila, alu wolu bee dun alu ma, walasa alu xa sin xa Sentane la feere jaxolu kele. 12Bawo n nin mennu be kelo la, wolu nte hadamadinŋolu ti, bari kuntigiyalu nin fangolu, anin ɲin duniya dibinin in kunnasigibaxolu, anin jinnolu mennu be siginin sanŋo to, ku jaxo xanma. 13Wo le x'a tu, alu Ala la kelekemiranŋolu bee ta, walasa nin lun jaxo nata, alu xa sin xa kelo ke; kelo xofe, alu xa sin xa tu lonin. 14Awa, alu i toben! Alu tonɲa ke alu tetositilanŋo ti, xa tilinninɲa ke alu la negedoroko ti. 15xibaru Dimanŋo men be heero dila, wo xa ke alu sintosamato ti, alu x'e jija xa wo fo. 16Lannaya xa ke alu la tuma bee, a be í xo negekunbennanŋo, wo s'a tu alu si Sentane la beɲe wuleninŋolu bee faxa. 17Alu kisita, alu wo kisilo muta x'a ke alu kunna negekufuno ti. Alu Ni Senunŋo la fanŋo ta, nin wo mu Ala la xumo ti. 18Alu wo bee ŋinin Ala fe, taralo la. Alu Ala matara tuma bee Ni Senunŋo barako to, xa taralolu nin taraliba sifa bee do ke. Alu tu i ɲala, x'e balan xa tu taralo kela Ala la moxo senumanŋolu bee ɲen. 19Alu Ala matara nte du ɲen, walasa nin nte be xumala tumo men, Ala xa xuma sinŋo di nte ma, ń hakilo lasigininŋo xa Xibaru Dimanŋo gullo yita moxolu la. 20Nte keta wo Xibaru Dimanŋo la lasigidinŋo ti, xa ń tu negejoloxo la, kaso la. Alu Ala matara nte ɲen walasa ń xa Xibaru Dimanŋo fo a foɲa ma, xa ń hakilo lasigininŋo tu. 21Awa, Tisike, nin wo mu n badinxe xanuninŋo, anin nte baarakeɲoxo xantigo ti Marigi ɲen, wo si nte xibaro bee fo alu ɲen, walasa alu xa nte la ɲa lon. 22Nte b'a kila alu ma ɲin ne xanma, walasa a xa ntelu la xibaruya di alu ma, anin a x'alu hakilo lasigi. 23Fa Ala anin Marigi Isa Kirisita xa heero nin xanuya anin lannaya di badinŋolu bee ma. 24Ala la neemo xa ke n Marigi Isa Kirisita xanubaxa jonjonŋolu bee fe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\