YAY 14

1Wo xo, Isa xo a la xarandinŋolu ɲen xo: «Alu hakilo xana ɲaxami. Alu la Ala la, alu la nte du la. 2Sigidula kiika be ń Fa Ala la luwo xono. Wo mu tonɲa le ti, nin wo tun nte, ń me a fo alu ɲen. Ń be taxala dula do tobenna alu ɲen je. 3Nin ń taxata xa dula do toben alu ɲen tumo men, ń si na tugun, x'alu ta, walasa ń be jan men, alu dulu xa ke non. 4Alu xa ń taxadula silo lon.» 5Tomasi xo a ɲen xo: «Marigi, n s'í taxadula silo lon ɲa di, x'a tara, n man í taxadula lon?» 6Isa xo a ɲen xo: «Nte le mu silo ti, anin tonɲa nin nilamaya. Moxo si me taxa no Fa Ala bata, fo nte doron fe. 7Nin alu tunnu xa nte lon, alu tunnu si ń Fa du lon. Kabirin saasa, alu x'a lon, alu x'a je.» 8Filipe xo a ɲen xo: «Marigi, Fa Ala yita n na, wo si n bo.» 9Isa x'a jaabi, a xo: «Filipe, bi man ń nin alu bula i ɲoxo xan, bari í man ń lon. Men xa nte je, wo xa Fa Ala du je. Wo to, í dun s'a fo ɲa di xo: “Fa Ala yita n na?” 10Í man la a la ba, xo nte nin Fa Ala mu kilin ne ti, anin xo Fa Ala du nin nte mu kilin ne ti? Ń be xumo mennu ma x'e fo alu ɲen, wolu nte bola ń fan to. Ń Fa Ala men be tunin nte la, wo fan ne b'a la kebaarolu ma x'e ke. 11Alu la ń na, xo nte nin Fa Ala mu kilin ne ti, anin xo Fa Ala du nin nte mu kilin ne ti. Haali nin alu man la ń na ń na xumolu xanma, ń be ɲin kebaara innu mennu ma x'e ke, alu la ń na wolu xanma. 12Tonɲa tonɲa, ń b'a fola alu ɲen xo: Men je la nte la, a si nte la kebaarolu ɲoxonnu ke. A si kebaarolu ke fan, mennu barako xa bun nte talu ti, bawo ń be taxala Fa Ala bata. 13Alu je fen wo fen tara Ala la, nte toxo la, ń si wo ke, walasa Dinxe xa Fa Ala la nooro yita. 14Nin alu xa fen do tara nte toxo la, ń si wo ke.» 15«Nin alu be nte xanula, alu si ń na sariyalu labatu. 16Nte si xuma Fa Ala ɲen, a si Deemabaxo do xote di alu ma, alu nin men si tu i ɲoxo fe fo abada. 17Wo Deemabaxo mu Ni Senunŋo le ti, nin wo mu tonɲa Niyo ti. Duniya me wo Niyo soto no, bawo a ɲa nte a la, a man a lon du. Bari atelu kennu x'a lon, bawo a be alu bata, a si ke alu jusukunŋo la du. 18Ń me alu kilondinma tu. Ń si na alu bata tugun. 19Dondin duniya me ń je tugun, bari atelu si ń je, bawo nte be ń nila, alu dulu si ke i nila. 20Wo lunŋo, alu s'a lon, xo nte nin ń Fa mu kilin ne ti, xo atelu nin nte mu kilin ti, anin xo nte nin alu mu kilin ti. 21«Moxo men be nte la sariyalu marala, x'e ke, wo tigi le be ń xanula. Moxo men be nte xanula, ń Fa si wo xanu. Nte du s'a xanu, xa ń yita a la.» 22Isa la xarandinŋo do xote tun be je, wo du toxo xo Yudasi, wo xo Isa ɲen xo: «Marigi, mun na í s'í yita ntelu la, bari í nte í yitala duniya la?» 23Isa x'a jaabi xo: «Nin men be nte xanula, a si ń na xumaxanŋolu labatu. Ń Fa s'a xanu, ntelu si na wo tigi bata, xa sigi je. 24Moxo men nte ń xanula, wo me ń na xumaxanŋolu labatu. Alu tulo be xumo men na, wo man bo nte to. Fa Ala men xa ń ki, a bota wo le to. 25Ń xa wo fo alu ɲen, xa nte nin alu tu i ɲoxo xan. 26Deemabaxo, nin wo mu Ni Senunŋo ti, Fa Ala be men kila nte toxo la, wo si alu laxaran kuwo bee la, x'alu hakilo lajigi nte la xumolu bee kun. 27«Ń be alu nin heero tula. Ń xa ń na heero di alu ma. Duniya b'a dila ɲa men, nte nt'a dila alu ma ten. Alu juso xana ɲaxami. Alu xana sila. 28Alu x'a me ń na xo: “Ń be taxala, bari wo xo, ń si na alu bata tugun.” Nin alu be ń xanula, alu si ɲaxali nte la taxo la Fa Ala bata, katugala Fa Ala xa bun nte ti. 29Ń xa ɲin fen innu fo alu ɲen saasa jannin i xa ke, walasa nin i keta, alu xa lannaya ke. 30Ń nin alu nte xuma kiika fola tugun, bawo ɲin duniya in kuntigo be nanin. Sin fusi nt'a ɲen nte xan. 31Bari ɲin duniya in xa xan x'a lon, xo nte be Fa Ala xanula. Wo to, a xa nte bula men na, ń be wo le kela. Alu wuli, alan xa taxa, xa bo jan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\