MACU 16

1Farisiya dolu nin Sadusenŋo dolu x'e sodun Isa la xo i be a xotobola. I xo a ɲen xo a xa taagumanseedo do ke i ɲala, men s'a yita xo a be bola Ala bata. 2Isa x'e jaabi xo: «Nin wura sita, nin alu xa sanxulo je wuleyanin, alu s'a fo xo sanji nte nala bi. 3Saxo ma, nin sanjiyo x'a fin, alu s'a fo xo sanjiyo be nala bi. Nin alu si sanxulo keɲalu bo no i ɲoxo to, mun na alu be korila waxatolu taagumanseedolu lonna? 4Bi moxo jaxu moxo banninŋolu be taagumanseedo do ŋininna, bari taagumanseede si me yita i la nin kila Yunusi ta nte.» Wo xo, a x'e tu je xa taxa. 5Isa nin a la xarandinŋolu taxata dalaba boxo do tumo men, i tunnu ŋinata i man buuru ta. 6Isa xo i ɲen xo: «Alu ɲa nte, alu i korosi Farisiyalu nin Sadusenŋolu la farinfuunulanŋo ma.» 7Isa la xarandinŋolu x'e miiri i xonoto xo: «A be ɲin fola x'a la a xan n man buuru men ne ta.» 8Bari Isa x'a lon i tunnu be men ma x'a fo, a xo: «Mun na alu b'a miirila xo alu man buuru ta, xo wo le x'a tu nte be ɲin xuma innu fola? Alu la lannaya xa doxo! 9Atelu man faamuyali soto haalibi ba? Nte xa buurukun luulu kutun kutun moxo wulu luulu te, atelu xa sinsi jaate men fa wo buurukun kutunŋo la, alu hakilo bota wo kun ba? 10Nte xa buurukun woorowula kutun kutun moxo wulu naani te, atelu xa sinsi jaate men fa wo to la, alu ŋinata le wo kun ba? 11Atelu me a faamu no gani xo ń nte xumaxan alu ɲen buuru ku xan? Alu i korosi Farisiyalu nin Sadusenŋolu la farinfuunulanŋo ma.» 12Wo to le, a la xarandinŋolu x'a faamu xo a tun man a fo xo i x'e fannu korosi farinfuunulanŋo fan fan ma, bari xo i x'e korosi Farisiyalu nin Sadusenŋolu la xaranŋo ma. 13Isa nin a la xarandinŋolu taxata Sesare Filipe la jamano xan. I sininma non, a x'e ŋininxa xo: «Moxolu be mun fola Moxo Dinxe la kuwo to?» 14I x'a jaabi xo: «Dolu xo, xo í mu Batiselila Yaya le ti, dolu xo kila Eli, do xotelu xo kila Yeremi, walla kilalu to do.» 15Isa xo i ɲen xo: «Ate dunnu b'a fola xo ń mu jon ti?» 16Simon Piyere x'a jaabi xo: «Í mu Kirisita le ti, Ala nilama Dinxe.» 17Wo to, Isa xo a ɲen xo: «Heero b'é ɲen Yunusi dinxe Simon; bawo hadamadin man ɲin ku in yita í la, bari ń Fa men be sanŋo to, wo le x'a yita í la. 18Nte x'é toxola xo Piyere, wo xoto xo fataxulo. Ń si Ala la jama lo wo fataxulo xan. Saya me fusi tiɲa no wo ma. 19Ń si Ala la Mansaya xundinŋolu d'í ma. Í man son fen wo fen ma duguxulo xan, sonŋo me ke wo ma sanŋo to; í je son fen wo fen ma duguxulo xan, sonŋo si ke wo ma sanŋo to.» 20Wo xo, Isa x'a xoleya bete a la xarandinŋolu ma, xo i xana a fo moxo si ɲen xo a mu Kirisita ti. 21Kabirin wo tumo, Isa x'a damuta x'a yita a la xarandinŋolu la xo waajibo le mu a xa taxa Yerusaleme, xo moxobalu nin sadaxalasibaxa kuntigolu anin sariya karanmoxolu si a tooro bete, x'a si faxa. A sa tili sabo, a si kuni. 22Piyere taxata a ti senbo to, x'a laxosi xo: «Marigi, Ala x'é kisi wo ma! Ayi, wo me ke í la abada!» 23Bari Isa x'é yelema x'a fo Piyere ɲen xo: «Bo ń nofe, Sentane! Í mu takkinnafenŋo le ti nte ɲen. Bawo í miiriyalu nte Ala la kuwolu xan, fo hadamadinŋolu talu.» 24Wo xo, Isa xo a la xarandinŋolu ɲen xo: «Nin moxo do b'a fe x'a lo nte nofe, wo x'é ban a fan to, x'a fan gengenyiro ta, x'a lo ń nofe. 25Moxo men je a fo, xo a b'a fan niyo lakisila, wo si bono a niyo to. Bari moxo men je bono a niyo to nte la kuwo xanma, wo tigo si a niyo soto tugun. 26Duniya bee soto si mun ɲan moxo ɲen, nin a si na bono a niyo to le? Moxo si mun ke no x'a niyo kunbo? 27Nin Moxo Dinxe nin a la melekiyolu nata a Fa la nooro to lun men, a si bee sara í la kebaarolu la. 28Tonɲa la, nte b'a fola alu ɲen xo: Moxo dolu be jan, wolu me sa x'a tara i man Moxo Dinxe nin a la Mansaya nato je.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\