MACU 25

1«Ala la Mansaya be le í xo xarafa tan na kuwo, men tunnu kilita maaɲoya la. I x'e la lanpolu ta, x'e be taxala maaɲoxe kunbenna. 2Luulu tunnu mu hakilintanŋolu ti, luulu dolu mu hakilimalu ti. 3Hakilintanŋolu x'e la lanpolu ta taxanin, bari i man tulu ta i bulu. 4Hakilimalu x'e la lanpolu nin i la tulufelu ta taxanin. 5Maaɲoxe meta a man na. I bee gingonta, wo xo i sinnoxota. 6«Dugutala ma, xuurexanŋo bota xo: “Maaɲoxe fele, alu bo x'a kunben.” 7Wo xarafalu bee wulita x'e la lanpolu toben. 8Hakilintanŋolu xo hakilimalu ɲen xo: “Alu tulo dondin di n ma, n na lanpolu be ŋinin xa sa.” 9Hakilimalu x'e jaabi xo: “Ayi, tulu nte ntelu kun, men si n bee bo. Alu me taxa fiirilalu bata, xa tulo do san alu fannu ɲen.” 10I taxaninma tulu san dula, maaɲoxe nata fo i xo. Luulo men tunnu be tobennin, a nin wolu dunta maaɲoya bunba xono. I dunŋo xo, da taxunta. 11Wo xo, xarafa tolu nata xa feten xo: “Marigi, marigi, da yele n ɲa!” 12Bari a x'e jaabi xo: “Tonɲa la, ń b'a fola alu ɲen xo ń man alu lon.” 13Isa xo: “Wo to, alu hakili soto, bawo alu man wo lunŋo nin a waxato lon”.» 14«A si ke í xo xe do, men tun xa xan xa taxama. A taxato x'a la jonŋolu kili, x'a la naafulo xarifa i ma. 15A xa talan xaaliso doronme luulu xarifa do ma, xa fula xarifa do ma, xa kilin xarifa do ma. A xa bee ta xarifa i ma, x'a la bee la sinŋo xan. Wo keninma, a taxata a la taxamo la. 16Wo no bee to, men xa luulo soto, a taxata jaago ke wo la, xa luulu xote soto x'a kafu wo ma. 17Wo ɲa ma, fula sotobaxo du xa jaago ke a ta la, xa fula kafu a la fulo ma. 18Bari men xa kilin soto, wo taxata dinxo jaga, x'a marigi la xaaliso dugu je. 19«A meta, wo xo, jon innu marigi nata. A nin jonŋolu xa jaate bo. 20Talanluulutigo nin a la talanŋolu x'é sodun a la, a xo: “Ń marigi, í xa talan luulu le xarifa ń ma; a fele ń xa talan luulu xote soto x'a kafu wo ma.” 21A marigi xo a ɲen xo: “Wo benta, í keta jon beto nin lannayamoxo ti. Í keta lannayamoxo ti kundinŋolu to, ń si kubalu xarifa í ma. Na, n xa ɲaxali i ɲoxo fe.” 22Talanfulatigo du x'é sodun a la x'a fo a ɲen xo: “Ń marigi, í xa talan fula le xarifa ń ma; fula xote felenti, ń xa mennu soto.” 23A marigi xo a ɲen xo: “Wo benta, í keta jon beto nin lannayamoxo ti. Í keta lannayamoxo ti kundinŋolu to, ń si kubalu xarifa í ma. Na, n xa ɲaxali i ɲoxo fe.” 24Wo xo, talankilintigo x'é sodun a la x'a fo xo: “Ń marigi, nte tun x'a lon xo í la kuwo xa xole. Í man lanni ke jan men, í si tegelo ke non. Í man sarili ke jan men, í si xalo ke non. 25Nte silata, ń taxata í la xaaliso dugu duguxulo xoto. Í la xaaliso fele.” 26A marigi x'a jaabi xo: “Jon jaxu in, salabaxantun in! Í tun x'a lon xo ń man lanni ke jan men, ń si tegelo ke non, ń man sarili ke jan men, ń si xalo ke non. 27Í tun xa xan xa ń na xaaliso bula bangi la, walasa ń koppaninŋo xa ń na xaaliso nin a tono ta. 28Alu talan kilin in muta a la. Tanŋo be men bulu, alu a di wo ma.” 29Fen be men bulu, do si di wo ma, kiika si ke a kun; bari fen nte men bulu, haali dondinŋo men b'a bulu, wo si muta a la. 30Alu ɲin jon nafantan in fili banto to, dibo to. Xaso nin dafatakinŋo si ke non.» 31«Nin Moxo Dinxe be nala a la nooro xono lunŋo men, anin a la melekiyolu bee, a s'í sigi a la nooro mansasigilanŋo xan. 32Siyalu bee si kamari a ɲa xoto. A s'i bo i ɲoxo to í xo negaanila si saaxolu nin balu bo i ɲoxo to ɲa men. 33A si saaxolu ke a kininbulo xoto, xa balu ke a numanbulo xoto. 34Mansaxe woman in si a fo a kininbulu xoto talu ɲen xo: “Alu na, ate mennu xa ń Fa la duwawo soto. Ala la Mansaya fele, men tobenta alu ɲen kabirin duniya da tumo, alu a ta. 35Bawo xonxo tun be ń na, alu xa domolo di ń ma; mindoxo tun be ń na, alu xa jiyo di ń ma. Ń tun be luntanɲa la, alu xa ń jigiya. 36Feeto tun be ń na, alu xa ń feetofata. Ń tun man kende, alu taxata ń dulakulon. Ń tun be kaso la, alu taxata ń je. 37Moxo tilinninŋolu woman innu si a jaabi xo: “Marigi, n x'é xonxoto je min, walla í mindoxoto, nin n xa domolo di í ma, xa jiyo di í ma? 38N x'é luntanma je tuma joman nin n x'é jigiya? N x'é feetoto je tuma joman nin n x'é feetofata? 39N x'é jangaruto je tuma joman, walla x'é je kaso la nin n taxata í je?” 40Mansaxe s'i jaabi xo: “Tonɲa la, ń b'a fola alu ɲen xo sinɲa wo sinɲa, nin alu xa wo kuwolu ke nte badinŋolu to doxomandin kilin ɲen, alu x'a ke nte le ɲen.” 41«Wo xo, mennu b'a numanbulo xoto, a si a fo wolu ɲen xo: “Alu i soobo ń na, dangato innu. Alu taxa ta sabalo to, men tobenta Sentane nin a la melekiyolu xanma. 42Bawo xonxo tun be ń na, alu man domoli di ń ma; mindoxo tun be ń na, alu man ji di ń ma. 43Ń tun luntanŋo mu, alu man ń jigiya. Feeto tun be ń na, alu man ń feetofata. Ń tun man kende, ń tun be kaso la, alu man na ń je.” 44Wo dulu si a jaabi xo: “Marigi, n x'é xonxoto je min, walla í mindoxoto, walla í luntanma, walla í feetoto, walla í jangaruto, walla í be kaso la, nin n man í deema?” 45A s'i jaabi xo: “Tonɲa la, ń b'a fola alu ɲen xo, tuma wo tuma, nin alu man wo kuwolu ke ɲin doxomandin innu to kilin ɲen, a be í xo alu man a ke nte le ɲen.” 46Wolu si taxa ɲaani banbalo to, bari moxo tilinninŋolu si taxa nilamaya banbalo to.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\