FILIPENGOLU 4

1Nte badin xanuninŋolu, a loxoba be nte la x'alu je. Ate lelu mu nte la ɲaɲo kunŋo ti. Ate le dulu mu nte kunxotota sabaabo ti. Alu i balan xa tu Marigi la kafuɲoxoya xono. 2Nte be n badinmusu Efodi nin Sentise tarala, xo i x'e xono ke kilin ti Marigi la kafuɲoxoya xono. 3Ite du, ń baarakeɲoxo xankilintigo, ń b'é tarala xo í xa wo musolu deema. Wolu tunnu nin nte kafuta xa kelo ke, nin wo mu xibaru Dimanŋo fo ti, wolu nin Kileman anin nte baarakeɲoxo tolu. I bee toxo be safenin nilamaya bukko xono. 4Alu ɲaɲa tuma bee Marigi la kafuɲoxoya la. Ń be saagila a ma, alu ɲaɲa. 5Alu sabaro yita moxolu bee la. Dondin Marigi si na. 6Alu xana hanme fusi la, bari ku wo ku je na alu ma, alu Ala matara wo la, x'a xoleya, x'a nin barakebulo kafu. 7Nin wo keta, Ala la heero men xa bun hadamadinŋolu la miiriyalu bee ti, wo si alu jusukunŋolu nin alu miirolu mara Isa Kirisita la kafuɲoxoya xono. 8Awa saasa, ń badinŋolu, ń na xuma labanŋo mu men ti wo fele: Nte b'a fe xo kuwo fen wo fen mu tonɲa ti, bunɲa si soto fen wo fen to, ku wo ku be tilinnin, kuwo mennu xa senu, kuwo mennu xa di Ala ɲen, kuwo mennu fo be bennin, jigo mennu xa ɲin, moxo si tantu kuwo mennu to, alu la jaate xanta xa la wo lelu bee xan. 9Alu laxaranta men na, alu xa men soto, alu xa men me nte la, alu xa men je nte la, alu wolu bee ke. Nin wo keta, Ala men mu heero tigo ti, wo si ke alu fe. 10Nte be ɲaxalibetela Marigi la kafuɲoxoya la, bawo alu x'a yita tugun xo nte la kuwo be alu xono. Wo miiriya tun be alu la kabirin xotonin, bari alu tunnu man a keɲa le soto folo. 11Nte nte xumala ten bawo nte maakuwo be fen do la. Men be ń bulu, nte dalita xa muta ke wo ti. 12Nte xa ń keɲa lon bulutoxulunɲa xono, xa ń keɲa lon fentigiya xono. Ku wo ku to, ɲa wo ɲa, xa fa wo, xa tu xonxo la wo, xa fentigiya wo, xa bulutoxulunɲa wo, nte dalita a bee la. 13Nte si sin xa wo bee ke Kirisita le barako la; ate le be nte barako bunɲala. 14Wo bee nin a ta, alu xa men ke, xa nte deema ń na toorolu waxato, wo keta ku beto le ti. 15Ń badin Filipengolu, alu fannu x'a lon xo kabirin nte xa xibaru Dimanŋo waajulo damuta waxato men, nin nte bota Maseduwane jamano la, nin alu la jama kilin nte, Ala la jama xote man ke nte kafuɲoxo ti, nilo nin soto la. 16Haali nte be Tesalonike tumo men, alu xa nilifenŋo ki nte ma í xo sinɲa fula, xa ń maakuwo ɲiɲa. 17A nte xo nte be nilifenŋo lelu ŋininxan. Nte b'a fe alu la kebaara ɲuma le xa siya, xa jaate alu ɲen. 18Alu xa fen fen ki ń ma, ń xa i bee soto. Epaforodite nata wolu di nte ma tumo men, ń maakuwolu ɲiɲata. Wo keta í xo sadaxa sumadimanŋo; Ala be wo ɲoxon sadaxa le fe, x'a muta. 19Nte la Ala si alu maakuɲanfenŋolu bee di alu ma, x'a la a la fentigiyaba maɲoxonjebalo xan, Isa Kirisita la kafuɲoxoya barako to. 20Tanto be n Fa Ala ɲen fo abada. Amiini! 21Alu Ala la moxo senumanŋolu kilin wo kilin xonton, mennu be Isa Kirisita la kafuɲoxoya xono. Nte nin badinŋo mennu be jan, wolu bee be alu xontonna. 22Ala la moxo senumanŋolu bee be alu xontonna; sakuta mennu be baaro kela mansaxe la luwo xono, wolu be alu xontonna. 23Marigi Isa Kirisita la neemo xa ke alu bee fe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\