ROMENGOLU 5

1Wo ɲa ma, Ala xa n jaate moxo tilinninŋolu ti lannaya le xanma. Wo koso, heero dunta n nin Ala te, n Marigi Isa Kirisita barako to. 2Isa Kirisita xa silo di n ma nin n si Ala la neemo soto. N be wo neemo sotola lannaya xanma. N sinsinninŋo be tula wo neemo xono. N be ɲaxalinin, bawo n gigo be Ala la nooro soto xan. 3Wo doron nte, haali xa n tu tooro xono, n be ɲaxalinin, bawo n x'a lon xo tooro si na timinadiya ti. 4Timinadiya si n na lannaya xoxo. Wo xoxoninɲa si na gigo ti. 5Gigo me moxo neene; bawo Ala x'a la xanuya lajigi n jusukunŋolu la Ni Senunŋo fe, a xa men di n ma. 6Xa n barakentanŋo tu, Kirisita sata ntelu Alaɲasilanɲabalolu ɲen, xa ben Ala la waxati lategeninŋo ma. 7Moxo men si son xa sa moxo tilinninŋo do ɲen, wo moxo soto man di. A do to, moxo do tun si son xa sa moxo ɲuma ɲen. 8Bari Ala b'a la xanuya yitala n na ɲin na: Kirisita sata ntelu ɲen, x'a tara ntelu mu junubekela lelu ti. 9A keta sadaxo ti x'a jelo bon. Wo xanma, n xa Ala la tilinninɲa soto. Nin n sinta xa Ala la tilinninɲa soto, sikka si nte a to, n si kisi Ala la diminŋo du ma. 10Xa n tu Ala jaxolu ti, n nin Ala te tobenta a Dinxe saya barako to. Sakuta n nin a te tobenta, n si kisi du a Dinxe la nilamaya barako to. 11Xa tanbi wo bee xan, n be ɲaxalila Ala la kuwo la n Marigi Isa Kirisita barako to, wo men xa n nin Ala te laben. 12Moxo kilin sabaabo x'a tu junubo dunta duniya xono. Junubo nata saya ti, x'a lasi duniya bee ma; bawo moxo bee xa junubo ke. 13Jannin Ala xa sariya di Musa ma, junubo tun be le duniya to. Bari Ala tun man a jaate, bawo sariya tun man di folo. 14Wo bee nin a ta, saya xa barako soto moxolu bee xan, kabirin Adama la waxato, fo Musa la waxato; haali mennu man Adama la junubo ɲoxon ke, wo men x'é ban Ala la fo ma. Men tun xa xan xa na, nin wo mu Isa ti, Adama keta wo ɲayito ti. 15Bari Ala be nilifenŋo men dila, anin Adama la junubo, wolu me la no i ɲoxo ma. Tonɲa le mu, moxo kiika sata ate kilin na junubo nofe. Bari Ala la neemo xa bun bete wo junubo ti. A xa nilifenŋo men di moxo kiika ma gansan moxo kilin barako to, nin wo mu Isa Kirisita ti, wo du xa bun bete. 16Wo nilifenŋo be men kela, wo nin moxo kilin na junubo xa men ke, wolu nte kilin ti: Moxo kilin na junubo nata jalagilo ti; bari Ala xa nilifenŋo men di junube kiika ko xofe, wo nata jalagibaliya le ti. 17Tonɲa le mu, moxo kilin na junubo le x'a tu saya fango sita bee ma. Bari moxo kilin barako to, nin wo mu Isa Kirisita ti, n si fen soto men xa bun bete bete: Ala x'a la neemaba di moxo mennu ma, xa i jaate moxo tilinninŋolu ti, wolu si nilamaya kuto soto xa ke mansolu ti Kirisita barako to. 18Moxo kilin na junubo xa jalagilo lasi hadamadinŋo bee ma ɲa men, wo ɲa ma, Isa Kirisita kilin na kewale tilinninŋo be bee kela moxo tilinninŋolu ti, xa nilamaya kuto di i ma. 19Moxo kilin na xanbulalo x'a tu ɲa men moxo kiika keta junubekela ti, wo ɲa ma, kilin na xantigiya xanma, moxo kiika si tilinninɲa soto. 20Sariya dita walasa junubolu xa siyaya; bari junubo siyata dula men, Ala la neemo siyabeteta non xa tanbi junubo xan. 21Folofolo, n tunnu be junubo le fango xoto; wo le xa saya lasi moxo bee ma. Bari saasa, n be Ala la neemo fango xoto; wo le b'a tula Ala be n jaatela moxo tilinninŋolu ti, xa nilamaya banbalo di n ma n Marigi Isa Kirisita barako to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\