TƲMA LABƲ 1

1Man-taabalʋ Tewofiili, man-takayaɣ kajalaɣ ñɩŋga taa lɛ, maatɛm-ŋ kɛdʋʋ mbʋ́ pɩtɩŋa payɩ Yesu kapazɩ labʋ nɛ ɛwɩlɩ, kpaɣ kiɖe tɛɛ 2nɛ pʋkɔɔ pɩsɩɩnɩ kɩyakʋ ŋgʋ́ Ɛsɔ kpazɩ-ɩ ɛsɔdaa yɔ. Ɛɛlɩzɩ ɛyáa nabɛyɛ se pɛkɛ e-tiyiyaa, nɛ pʋcɔ Ɛsɔ kpazɩ-ɩ ɛsɔdaa lɛ, ɛtɩŋnɩ Fezuu Kiɖeɖeu ɖoŋ yɔɔ nɛ ɛɖʋ-wɛ paɣtʋ. 3Yesu sɩbʋ wayɩ yɔ, ɛwɩlɩ ɛ-tɩ mbá ɛɛlɩzɩ-wɛ se pɛkɛ e-tiyiyaa yɔ. Ɛwɩlɩ-wɛ nɛ wɛtʋ ndɩ ndɩ se ɛwɛ wezuu. Ɛɛwɩlɩ-wɛ ɛ-tɩ kɩyakɩŋ nɩɩnaza, nɛ kɩyakɩŋ ɩnʋ ɩ-taa, ɛkɛdɩ-wɛ Ɛsɔ kewiyaɣ tɔm. 4Nakʋyʋ wiye Yesu nɛ e-tiyiyaa pɔtɔkaɣ tɔɔnaɣ. Pɩkɛdaa lɛ, ɛpaɣ-wɛ se: «Ɩtaakʋyɩ Yeruusalɛm nɛ iwolo ɖoli. Ɛlɛ́, ɩɖaŋ mbʋ́ Caa ɖʋwa se ɛhaɣ-mɩ yɔ. Kʋjɔʋ ŋ́gʋ́ kʋ-tɔm maaheyi-mɩ. 5Mɔntɔzʋʋ-mɩ se Yohanɛɛsɩ labɩ ɛyáa lɩm sɔʋ sɔnzɩ. Ɛlɛ́, pɩkazɩ kɩyakɩŋ pazɩ lɛ, Caa Ɛsɔ ñɔkɔŋ-mɩ labʋ sɔnzɩ nɛ e-Fezuu Kiɖeɖeu ɖoŋ.» 6Pekpeɣli ḿbʋ́ lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ se: «Kɩpaɣlʋ! Alɩwaatʋ tʋnɛ ŋsɩŋnɩ ɖa Izrɛɛlɩ ñɩma se ɖihiɣ ɖa-tɩ yɔɔ caɣʋ naa we?» 7Ecosi-wɛ se: «Pɩtɛkɛ mɩ pʋmʋnaa se ɩtɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ́ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi malakɩ ḿbʋ́ yɔ. Caa Ɛsɔ ɖʋnɩ-tʋ nɛ ɛ-maɣmaɣ e-ɖoŋ. 8Ɛlɛ́, alɩwaatʋ ndʋ́ Fezuu Kiɖeɖeu tiki mɩ-yɔɔ yɔ, ihikiɣ ɖoŋ nɛ ɩkɛ ma-aseɣɖe tɩnaa Yeruusalɛm tɛtʋ taa nɛ Yudee nɛ Samaarɩɩ pa-ageeta taa nɛ kedeŋa kpeekpe yɔɔ.» 9Yesu tɛm yɔɔdʋʋ ḿbʋ́ lɛ, pɩkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa yem nɛ pɔcɔŋnɩ-ɩ ḿbʋ́ nɛ ɛsɔmɩnʋʋ nakʋyʋ wolo kuhuuzi ɛ-yɔɔ nɛ patatasɩ-ɩ naʋ. 10Pɔcɔŋaɣnɩ-ɩ ḿbʋ́ lɛ, ɛyáa naalɛ nabɛyɛ tɩlɩʋ pɔ-cɔlɔ yem, posu wondu kʋhʋlʋmtʋ 11nɛ pɔpɔzʋʋ-wɛ se: «Galilee ñɩma mɩ! Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩwɛɛ ɩcɔŋnɩ ɛsɔdaa ḿbʋ́? Yesu ɛnʋ, ɛzɩma mbʋ́ pɩlɩzɩ-ɩ mɩ-hɛkʋ taa nɛ pɩkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa nɛ ɩna yɔ, ḿbʋ́ ɖɔɖɔ ɛkɔŋ pɩsʋʋ ɛkɔɔ mɩ-hɛkʋ taa.» 12Pʋwayɩ lɛ, Yesu tiyiyaa kʋyɩ ɖenɖe paawɛɛ yɔ nɛ papɩsɩ Yeruusalɛm. Somiŋ Pʋʋ yɔɔ paawɛɛ. Kɩtaawɛɛ poliŋ nɛ Yeruusalɛm, pɩɩwɛ ɛzɩ kiloomɛta kʋɖʋmʋʋ yɔ. 13Patalaa lɛ, pakpa ɛsɔdaa kuduyuu ŋgʋ́ kɩ-taa paakpeɣlaɣ yɔ kɩ-taa. Mbá pekpeɣlaɣ kɩ-taa yɔ, ḿbá yɔ: Pɩyɛ nɛ Yohanɛɛsɩ nɛ Yakubu nɛ Andree nɛ Filiipu nɛ Tomaa nɛ Bartelemii nɛ Maatiyee nɛ Alfee pɩyalʋ Yakubu nɛ Siimɔɔ weyi payaɣ se Yɔɔ Kandɩyʋ yɔ nɛ Yakubu pɩyalʋ Yuudi 14nɛ Yesu ɖoo Maarɩɩ nɛ halaa nabɛyɛ nɛ Yesu newaa abalaa ñɩma patɩŋa payɩ paalabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pekpeɣliɣ tam nɛ pɛsɛɣ Ɛsɔ. 15Nakʋyʋ wiye taabalaa kpeɣlaa ɛzɩ patɩɩkpeɣluu yɔ, paatalɩ ɛzɩ mɩnʋʋ nɛ nɩɩlɛ yɔ. Pɩkɛdaa lɛ, Pɩyɛ kʋyɩ ɛsɩŋ pɛ-hɛkʋ taa nɛ eheyi-wɛ se: 16«Taabalaa! Pɩɩwɛɛ se Yudaasɩ weyi ɛwɩlɩ koyindinaa nɛ pakpa Yesu yɔ ɛ-tɔm ndʋ́ Fezuu Kiɖeɖeu tɩŋnɩ Daaviidi yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ yɔ, tɩla. 17Ŋgʋ́, Yudaasɩ ɛnʋ ɛkɛ ɖa-taa lɛlʋ, ɖa nɛ ɩ ɖɩlakaɣnɩ tʋmɩyɛ. 18Pɛhɛyɩ-ɩ liidiye ɛ-ɛzaɣ́tʋ lakasɩ yɔɔ lɛ, ɛkpaɣ-ɖɩ ɛya tɛtʋ. Pʋwayɩ lɛ, ewolo esiɣ ɛ-ñʋʋ yɔɔ tɛtʋ ńdʋ́ tɩ-yɔɔ nɛ e-lotu ya kpiii nɛ tɩmɩzɩ kpɛdɛɛɛ. 19Yeruusalɛm ñɩma tɩŋa nɩ tɔm ńdʋ́ lɛ, payaa tɛtʋ ńdʋ́ nɛ pɛ-tɛ taa se: ‹Akɩlɩdama.› Pʋ-tɔbʋʋ se calɩm tɛtʋ. 20Ŋgʋ́, ɛ-tɔm pama Keɣsi Takayaɣ taa se: ‹Ɛ-ɖɩɣa ɛpɩsɩ njɛyɛ nɛ nɔɔyʋ ɛtaatasɩ sʋʋ ka-taa.› Patasɩ maʋ ɖɔɖɔ se: ‹Nɔɔyʋ ɛlɛɣzɩ e-lone taa nɛ ɛla ɛ-tʋmɩyɛ.› 21Yee ḿbʋ́ ɛyáa nabɛyɛ tɩŋaɣ-ɖʋ paa le, alɩwaatʋ ndʋ́ ɖa nɛ Kɩpaɣlʋ Yesu ɖɩɩwɛɛ yɔ. 22Paawɛ ɖɔ-cɔlɔ kpaɣ kɩyakʋ ŋgʋ́ Yohanɛɛsɩ labɩ-ɩ lɩm sɔʋ sɔnzɩ yɔ nɛ puwolo pɩsɩɩnɩ puwiye nɖɩ́ Ɛsɔ lɩzɩ-ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ ɛkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa yɔ. Pʋ-yɔɔ lɛ, pʋwɛɛ se pa-taa nɔɔyʋ ɛsɔzɩnɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩlɩzɩ Yesu sɩm nɛ e-fem pa-aseɣɖe.» 23Peeɖe paya ɛyáa ḿbá pa-taa naalɛ: Yozɛɛfʋ weyi payaɣ se Barnaabaasɩ nɛ pakʋm-ɩ hɩɖɛ se Yustuusi yɔ nɛ Maatɩyaasɩ. 24Ɛlɛ́, pɛkpɛndɩ pɛsɛɛ Ɛsɔ se: «Kɩpaɣlʋ! Ñanaɣnɩ ɛyáa tɩŋa hɔ taa. Pʋ-yɔɔ lɛ, wɩlɩ-ɖʋ ɛyáa panɛ pa-naalɛ pa-taa weyi ŋlɩzaa 25se ɛkɛ tiyiyu nɛ ɛlɛɣzɩ Yudaasɩ lone taa nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ́ ɛ́lɛ́ yeba nɛ ɛɖɛɛ e-ɖeɖe yɔ.» 26Peeɖe paɖʋ miika nɛ pɩcaɣ Maatɩyaasɩ yɔɔ nɛ ɛsɔzɩ Yesu tiyiyaa hiu nɛ kʋɖʋm ḿbá pɔ-yɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\