TIITI 1

1Ma Pɔɔlɩ weyi ɛkɛ Ɛsɔ tʋmlaɖʋ nɛ Yesu Krɩstʋ tiyiyu yɔ, mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ. Paɖʋ-m se mala nɛ mbá Ɛsɔ lɩzaa yɔ, pɛwɛnɩ lidaʋ nɛ mawɩlɩ-wɛ nɛ patɩlɩ toovenim nɛ pacaɣ wezuu ɛzɩ Ɛsɔ liu wɛʋ yɔ. 2Ḿbʋ́ paɖaŋaa se pehiɣ wezuu maatɛŋ. Ɛsɔ weyi ɛɛcɛtɩɣ yɔ, pʋcɔ ɛla kedeŋa lɛ, ɛɛɖʋwa se ɛhaɣ-ɖʋ-kʋ. 3Alɩwaatʋ ndʋ́ ɛɖʋwa yɔ tɩtalaa lɛ, ɛtɩŋnɩ ɛ-tɔm yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ wezuu ŋ́gʋ́. Me-nesi taa ɖa-ñʋʋ yaɖʋ Ɛsɔ ɖʋzɩ-tʋ nɛ ɛha-m nɔɔ se monsusi-tʋ. 4Tiiti weyi ña ŋkɛ man-pɩɣa mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ ŋwɛnɩ lidaʋ ɛzɩ ma yɔ, ña mamaɣ takayaɣ kanɛ, mɛnsɛ-ŋ: Caa Ɛsɔ nɛ ɖa-ñʋʋ yaɖʋ Krɩstʋ Yesu palabɩ-ŋ lootiye nɛ pɛhɛzɩ ña-laŋɩyɛ. 5Meyebi-ŋ Krɛɛtɩ se ŋñɔɔzɩ mbʋ́ pɩsɛɣa se pala yɔ nɛ paa tɛtʋ ndʋ́ tɩ-taa lɛ, ŋsɩɩ Yesu ŋgbɛyɛ taa sɔsaa. Ŋsɩɣ-wɛ lɛ, ŋtɔzɩ mbʋ́ mɛnkpɛlɩkɩ-ŋ yɔ pʋ-yɔɔ: 6pɩfɛyɩ se pana kawanaɣ nakɛyɛ Yesu ŋgbɛyɛ taa sɔsɔ yɔɔ. Pʋwɛɛ se ɛwɛnɩ halʋ kʋɖʋm koŋ nɛ e-piya ñam-ɩ. Pataasam-sɩ nɛ yem yem lakasɩ yaa kaañamtʋ. 7Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, weyi ɛcɔŋnɩ Yesu ŋgbɛyɛ taa ñɩma yɔɔ yɔ, Ɛsɔ ɖʋnɩ-ɩ se ɛlabɩ-ɩ tʋmɩyɛ. Pʋ-yɔɔ lɛ, pɩtamʋnɩ se pana kawanaɣ nakɛyɛ ɛ-yɔɔ. Pɩfɛyɩ se ɛkpazɩ ɛ-tɩ yaa ɛkɛ pana tʋ yaa sʋlʋm kpaŋɩyʋ yaa weyi ɛwɛ helu helu yɔ yaa weyi emuluu ɛyáa se ehiɣ kɛzɛɣa yɔ. 8Ɛlɛ́, pʋwɛɛ se ɛmʋ ɛyáa camɩyɛ nɛ ɛsɔɔlɩ mbʋ́ pʋwɛ ɖeu yɔ. Ɛkɛ weyi ɛmaɣzɩɣ ɛ-ñʋʋ taa camɩyɛ nɛ pʋcɔ ɛla pʋyʋ yɔ. Ɛkɛ ɖɔɖɔ ɛyʋ kʋtʋʋzʋ nɛ ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɛ́ɖɔ́kɩ ɛ-tɩ. 9Pʋwɛɛ se ɛ́ɖɔ́kɩ tɔm kɩbandʋ ndʋ́ ɖɩwɩlɩɣ yɔ nesi naalɛ kpam. Tɩmʋnaa se pɛwɛnɩ lidaʋ tɩ-yɔɔ. Tɩ-yɔɔ ɛtɩŋɩɣna nɛ ɛsazɩ ɛ-taabalaa nɛ ɛwɩlɩ mbá paatisiɣ ɛ-tɔm yɔ ɖenɖe pucoɖi-wɛ yɔ. 10Ɛyáa mbá paañaŋ nɛ peyiliɣ lɛlaa nɛ pa-kɩmɛlɛndʋ tɔm yɔ, pɔɖɔwa. Ɛlɛ́, Yuda ñɩma mbá papɩsɩ Krɩstʋ ñɩma yɔ, pɛ-hɛkʋ taa pakɩlɩ wɛʋ. 11Pʋwɛɛ se ŋɖɩɣ-wɛ nʋmɔʋ nɛ pataapɩzɩ pɔyɔɔdɩ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, poyozuu hɔŋ taa ɛyáa tɩŋa payɩ nɛ pawɩlɩɣ mbʋ́ pɩtamʋna yɔ se pehiɣ kɛzɛɣa. 12Krɛɛtɩ ñɩma taa náyʋ maɣmaɣ yɔɔdɩnɩ se: «Paa ɖooye Krɛɛtɩ ñɩma kɛ cɛtɩyaa, pɛkɛ kpɩna kañadɩnaa nɛ fendinaa mbá pamaɣzɩɣ tɔkɩyɛ ɖeke yɔɔ yɔ.» 13Tɔm ndʋ́ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, tɩkɛ toovenim. Pʋ-yɔɔ pʋwɛɛ se ŋkalɩ-wɛ siŋŋ. Peeɖe pɛwɛɣnɩ lidaʋ kɩbaŋgʋ 14nɛ paatasɩɣ nɩnaʋ Yuda ñɩma mʋya nɛ paɣtʋ ndʋ́ ɛyáa mbá paha toovenim siɣ́ye yɔ paɖʋwa yɔ. 15Mbá pɛwɛ cɩɖɩcɩɖɩ yɔ, panaɣ pɩtɩŋa payɩ se pʋwɛ cɩɖɩcɩɖɩ. Ɛlɛ́, mbá pɛfɛyɩ cɩɖɩcɩɖɩ nɛ paañaŋ Krɩstʋ yɔ, nabʋyʋ fɛyɩ-wɛ cɩɖɩcɩɖɩ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɛzaɣ́tʋ pisi pɛ-lɛɣtʋ nɛ pa-lɩmaɣza fɛyɩ a-ɖeɖe. 16Pɔyɔɔdʋʋ se pasɩm Ɛsɔ, ɛlɛ́, pa-lakasɩ ɛɛwɩlɩɣ ḿbʋ́. Pɛwɛ sɔɔndʋ kpem, pɛkɛ kaañamtʋ tɩnaa, paapɩzɩɣ pala tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\