MAATIYEE 1

1Yesu Krɩstʋ weyi ɛkɛ Daaviidi sayɩ, Abraham sayɩ yɔ, e-cejewiye yɔ. 2Abraham lʋlɩ Izaakɩ, Izaakɩ lʋlɩ Yakubu, Yakubu lʋlɩ Yuda nɛ ɛ-ɖalaa nɛ e-neyaa. 3Yuda kpaɣ Tamaarɩ nɛ ɛlʋlɩ Perɛsɩ nɛ Zara. Perɛsɩ lʋlɩ Esɩɖɔnɩ, Esɩɖɔnɩ lʋlɩ Aram. 4Aram lʋlɩ Aminaadaabɩ, Aminaadaabɩ lʋlɩ Naasɔnɩ, Naasɔnɩ lʋlɩ Salɩmɔɔ. 5Salɩmɔɔ kpaɣ Rahaabɩ nɛ ɛlʋlɩ Bohaazɩ. Bohaazɩ kpaɣ Rʋtɩ nɛ ɛlʋlɩ Obɛɛdɩ. Obɛɛdɩ lʋlɩ Isayii. 6Isayii n̄alʋlɩ wiyaʋ Daaviidi. Daaviidi n̄akpaɣ Uurii halʋ nɛ ɛlʋlɩSalomɔɔ. 7Salomɔɔ lʋlɩ Roboam, Roboam lʋlɩ Abiya, Abiya lʋlɩ Asaa. 8Asaa lʋlɩ Yozafatɩ, Yozafatɩ lʋlɩ Yoram, Yoram lʋlɩ Oziyaasɩ. 9Oziyaasɩ lʋlɩ Yoatam, Yoatam lʋlɩ Ahazɩ Ahazɩ lʋlɩ Ezekiyasɩ. 10Ezekiyasɩ lʋlɩ Manaase, Manaase lʋlɩ Amɔɔnɩ, Amɔɔnɩ lʋlɩ Yoziyaasɩ. 11Yoziyaasɩ lʋlɩ Yekoniyasɩ nɛ ɛ-ɖalaa nɛ e-neyaa alɩwaatʋ ndʋ pɛkɛzɩ Izrɛɛlɩ piya tɛtʋ Babilɔɔnɩ ɛjaɖɛ taa yɔ. 12Pakpaɣ Izrɛɛlɩ piya nɛ powoni-wɛ Babilɔɔnɩ ɛjaɖɛ taa wayɩ lɛ, Yekoniyasɩ lʋlɩ Selatɩyɛlɩ, Selatɩyɛlɩ lʋlɩ Zorobaabɛɛlɩ. 13Zorobaabɛɛlɩ lʋlɩ Abihuudɩ, Abihuudɩ lʋlɩ Eliyaakim, Eliyaakim lʋlɩ Azɔɔrɩ. 14Azɔɔrɩ lʋlɩ Sadɔɔkɩ, Sadɔɔkɩ lʋlɩ Akɩm, Akɩm lʋlɩ Elihuudɩ. 15Elihuudɩ lʋlɩ Eleyazaarɩ, Eleyazaarɩ lʋlɩ Maatan, Maatan lʋlɩ Yakɔɔbʋ. 16Yakɔɔbʋ n̄alʋlɩ Maarɩɩ walʋ Yozɛɛfʋ. Maarɩɩ ɛnʋ lɛ Yesu weyi payaɣ-ɩ se Krɩstʋ yɔ, e-ɖoo. 17Ɖɩkalɩɣ yɔ, ɖɩnaɣ se cejewe hiu nɛ naanza wɛnɩ kpaɣnɩ Abraham nɛ ŋtalɩ Daaviidi. Kpaɣ nɩ Daaviidi nɛ ŋtalɩ alɩwaatʋ ndʋ pakpaɣ Izrɛɛlɩ piya nɛ powoni Babɩlɔnɩ ɛjaɖɛ taa yɔ, cejewe hiu nɛ naanza wɛnɩ ɖɔɖɔ. Nɛ cejewe hiu nɛ naanza n̄ɛwɛnɩ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pakpaɣ Izrɛɛlɩ piya nɛ powoni Babɩlɔnɩ ɛjaɖɛ taa yɔ nɛ ŋtalɩ Krɩstʋ. 18Ɩcɔnɩ ɩna ɛzɩma mbʋ palʋlɩ Yesu Krɩstʋ yɔ. E-ɖoo lɛ Maarɩɩ weyi Yozɛɛfʋ kosuwa yɔ. Pʋcɔ nɛ pacaɣ ɖama cɔlɔ lɛ, Maarɩɩ haɣ hoɣa Cɩɖɩcɩɖɩ Kalɩzaɣ ɖoŋ taa. 19Ɛ-walʋ Yozɛɛfʋ kɛkɛ ɛyʋ kʋtʋʋzʋ. Ɛtaasɔɔlɩ se ekuli ɛ-wayɩ ɛyaa ɛsɩndaa. Ɛn̄ɩnaɣ se ekizi-i mɛɛsaɣ tɛɛ. 20Ɛmaɣzaɣ tɩ-yɔɔ mbʋ lɛ, Kɩbaɣlʋ tiyiyu nɔɔyʋ kɔɔ ɛ-cɔlɔ ɖoziye taa nɛ eheyi-i se: Daaviidi sayɩ Yozɛɛfʋ, sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ se ŋkpaɣ n̄a-halʋ Maarɩɩ nɛ ɛwɛɛ n̄ɔ-cɔlɔ. Pɩɣa ŋga kɛwɛ e-lotu taa yɔ, kalɩnɩ Cɩɖɩcɩɖɩ Kalɩzaɣ cɔlɔ. 21Ɛkaɣ lʋlʋʋ abalɩpɩɣa nɛ ŋyaa-kɛ se Yesu mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋga kaɣnɩ ka-n̄ɩma n̄ʋʋ yabʋ pa-kɩwɛɛkɩm taa. 22Pɩtɩŋa payɩ pɩlaba se pɩsa nɛ ndʋ Kɩbaɣlʋ kɔyɔɔdɩnɩ ɛsɔtɔm ɖɛzɩyʋ nɔɔ yɔ, tɩla. 23Ɛɛtɔm se: Cɔnɩ ŋna, pɛlɛ weyi ɛɛsɩŋ abalʋ yɔ, ɛhakɩ hoɣa, nɛ ɛlʋlɩ abalɩpɩɣa. Pakaɣ-kɛ yaʋ se Emanuyɛɛlɩ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se: Ɛsɔ wɛ ɖɔ-cɔlɔ. 24Yozɛɛfʋ fema lɛ, ɛla mbʋ Kɩbaɣlʋ tiyiyu kapaɣ-ɩ se ɛla yɔ. Ɛkpaɣ ɛ-halʋ Maarɩɩ nɛ ɛwɛɛ ɛ-tɛ. 25Ɛ nɛ ɩ patasʋʋ nɛ pʋkɔɔ pɩsɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlʋlɩ ɛ-kɔɔnɔɔ pɩyalʋ yɔ. Ɛlʋlɩ-ɩ lɛ, Yozɛɛfʋ yaa-ɩ se Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\