1 Qorontoosi 1

1Yesuus Kiristoosina wocheeti, mishiraachacho tunoyich Yeerichi daaggoona ceeggati Phawuloosi taane. Qorontoos beeti Yeerichi kittinnee guuphoyich, Kiristoos Yesuusina tookkii boonoshich beeti ikkittinoona Yeeri yaafitina'onaa biich diireetina'ona boonoshi tunemmoyich bi ceeggitina'oyich, ebi wochoon koorii daachii beeto taane. Aree hillooch wotta boonoshi kicee beeti xaa'oo bulliichaa nooch Doono, boonoshichoo Doono tunati Yesuus Kiristoosich goyinnaa beetina'o bullich hini ta wochoon bechibote! No Nihoo Yeerinaa no Doono Yesuus Kiristoosina waanee wojoonaa diggoona ittoshich tunabe. Taanna tookkii beeti no manoo Sostenoosiyoo ittoshin diggii beetone. 4Kiristoos Yesuusina ikkottati ittoshich Yeeri immiti wojee naboyich bulli aaboona ta Nuggushoo Yeerin gallataa beeto taane. 5Ta gallataa beeto, ittoshich no miixati Kiristoosichi qaaroon Yeeri manjiitoyichiye; bulli mooyona, ebiyoo yibbaatoo bullinaa ariyoo bullina, Yesuus Kiristoosina ikkottati ittoshich bulli gommona woddiiqqi bi immitoyichiye. 7Ebich Yeeri no Doono Yesuus Kiristoosichi womon bi bekkiiyemmi aaboon ittoshi quyaa beeti daggooch, Yaafa Ayaano immii beeti wojoochee ikkolla ittoshich shapito aalloone; 8wotta Yeeriyoo no Doono Yesuus Kiristoosi wottaree bi woyemmi aabooba amoonolla qoonneyaani, xalloo ittoshi tunemmoyich, ciirooch beddaahee ittoshin manjiiree neechemmone. 9Bi bushoo no Doono Yesuus Kiristoosina tookki ikkittino ittoshich bi beeyemmoyich, ittoshin ceeggiti Yeeri ebin ceechoyich gibaneetone. 10Tunaballi ta maneena'ote! Ittoshi daggooch kuppha kaaro beemon ikkikka Qelo'i kechi asheena'o waanee waayato taane. Ta waayatoo, ittoshi qelli qelloona bari bara mooyon ittoshi yibbaatooniye. Ikkoo "Phawuloosichi getooniye ta waayemmo", ikkoo "Aphiloosichi getooniye ta waayemmo", ikkoo Keefichi getooniye ta waayemmo", baroo wotta "Kiristoosichi getooniye ta waayemmo" ii beeto ittoshine. Ebich ta maneena'ote! Ittoshi bulli ikka yibbaatoon ittoshi yibbaatemmoyich, no Doono Yesuus Kiristoosichi yakkiracho tunaqqa ittoshin qollahoye; ikka mulloonaa ikka gaboona ikkottabotalli, kaaraqqi bari bara guupheyoo ittoshi daggooch beeyaaye. 13Kittinneena'o bulli Kiristoosichi ashittino tunatina'one; illa ara ashittino aabichiree qoodeeyehe? Ittoshich yooddato, Phawuloosina? Oohee aacona ittoshi afaalleeto, Phawuloosichi shigoonaniya? 14Qeriphoosinaa Gaayoosinoyee damba ittoshi daggoochee koninolla aacona afaallaano ta tunoyich, Yeerin gallatahoye. 15Ebich koniyolla "Aacona ta afaalleeto, Phawuloosichi shigoonaniye" geton hakkaache. 16Eeha, Isxifaanoosichi kechi asheena'on wotta aacona afaallito taane; tunaballi ebiyee damba bara ashoon aacona ta afaalloon xiishaano taane. 17Kiristoosi taan bi wochato, bi mishiraachee qaaroon ta gettemmoyichalli, ashoon aacona ta afaallemmoyich toonoone; Kiristoosi masqalee toommooch bi qitoona danati giidoo bi boggeyaachemmonaa duubo bi tunataachemmonoyich, ta gettaa beeto yibbaatee acona toonoone. 18"Kiristoosi masqalee toommooch yoodee qititone" ii beeti qaaro shiwaree qaaqqooch hammii beetina'oyich tuushittinoone; tunaballi wodiqqa Yeerichi kexooch hammaa beeti nooch Yeerichi giidoone. 19Yaafa Macaafoochaa "Shalligachina'ochi shalligoon aalliiyemmo taane; Ariyachina'ochi ariyoon bajemmo taane" getee kooreetone. 20Illa shalligachina'o aayeete? Muusichi callee dojachina'o aayeete? Hini yemeenee ariyachi gajiteyachina'o aayeete? Yeeri biich de'a getaani hini shawee toommeexi ashi shalligoon tuushoo tuniyaanoona? 21Yeeri bi hajee shalligoona biich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o boonoshi shalligoona biin boonoshi ariyaachemmoyich, boonoshin tuushiitone; boonoshi gaboochaa "tuushittinoone" gettee beeti, hini no gettaa beeti mishiraachee qaaroona boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'ii beetina'on wodiyoyich, Yeerichi daaggoo tunatone. 22Ayihudeena'o mallatoon beegoyich Yeerin qollaheete; Giriikeena'oo shalligoon daniya qaawiyeete; 23tunaballi no "Kiristoosi masqalee toommooch yooddee qititone" ii beeti mishiraachee ceegoon bechii beeto noone; "Kiristoosi masqalee toommooch yooddee qititone" ii beeti yibbaatoo Ayihudeena'on tiyaarii beeti yibaatoone; aagateena'oyichoo tuushittinooniye bi shaahii beeto. 24Tunaballi hini mishiraachee qaaro, Yeeri ceeggiti Ayihudoyich tunabe, Giriikoyich tunabe, Yeerichi giidoonaa Yeerichi shalligoona tunati Kiristoosine. 25Ebiyoo tuushittino shaahii beeti Yeerichi shalligoo ashi shalligoyee bi beshitoyichiye; niroo shaahii beeti Yeerichi giidoo ashi giidoyee bi beshitoyichiye. 26Ta maneena'ote! Yeeri ittoshin bi ceeggiyooba, am shaaha asho ittoshi gaata, eke shalligibote! Ittoshi daggoochee meetina'o hini shaweexi ashi shalligoomi shalligachina'o tooneena'one; ittoshi daggoochee meetina'o hini shaweexi ashi giidoomi giidachina'o tooneena'one; ittoshi daggoochee meetina'o hini shaweexi ashi gaboochaa ogooga ashi yareena'o tooneena'one. 27Ebiyoomon shalligachina'on yeelliyoyich, Yeeri hini shaweexi ashi gaboochaa tuusheena'on kaacciye; giidachina'on yeelliyoyich, hini shaweexi ashi gaboochaa giidaalli nireena'onoo kaacciye. 28"Hini shawee toommooch beeteete" getteeti mooyina'on aalliyoyich, Yeeri hini shaweexi ashi gaboochaa hoxeeqqi dupati mooyina'onaa batteeti mooyina'onon kaacciye; 29ebich Yeerichi aafoochaa geecoon hakkemmo koniyolla aalloone. 30Tunaballi Yeeri Kiristoosina tookkii noon ikkochitone; bi waanee danaa beeti shalligoonoo Kiristoosina nooch immitone; bi aafooch axaaxaalli cadiqoon tuniiqqi noon nechitone; biich noon yaafitone; axaaxee guuchittinoocheenoo noon kichitone. 31Ebich Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Geecemmo Doono Yeerina geecibe".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\