1 Qorontoosi 10

1Ta maneena'ote! Ebin ittoshi tuushoon shunaache. No qaabbachina'o bulli quboona yiireebee Ceella Baharee aacon kimmiyeete. 2Muusina tookkii ikkottoyich, ara quboonaa baharee aacona afaalleeheete. 3Boonoshi bulli Yeeri immiti ikka maayoon maaheete; 4boonoshi bulli Yeeri immiti ikka uyoon uchiyeete; ebinoo boonoshin dabbii beeti Ayaanachi xaqqee indaroochee uchitina'one; ara Ayaanachi xaqqee indaroo Kiristoosine. 5Tunaballi Yeeri boonoshi daggoochee meetina'ona emiraanoone; ebich boonoshi dubano barahooch dihii echatone. 6hIlla gonda mooyon boonoshi qaatitoomon no qaataachemmoyich, hini mooyo bulli nooch cuu'iyee mallatoone. 7"Isra'eeleena'o mamonaa uyonoyich kotaheete; aroocheenoo duubba tiyiyeete" getee Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, boonoshi daggoochee ikkikkeena'o tuniitoomon, shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinniyaahotine! 8No wotta boonoshichoomon shunoon maayaayone; boonoshi daggoochee ikkikkeena'o shunoon maaqqi ikka araddoon hiyaa keeja huma asheena'o qitii ciiratina'one. 9Boonoshichoomon "Yeerin yeshi beegmmone" gettaayone; boonoshi daggoochee ikkikkeena'o "Yeerin yeshi beegone" iqqi dingaroona qopaqqi qitii ciiratina'one. 10Boonoshichoomon guruuxaayone; boonoshi daggoochee ikkikkeena'o guruuxee, aalliyacho kindiqqi boonoshin aalliitone. 11Boonoshi toommooch tiyiti mooyo bulli nooch mallatoo tunatone; ebiyoo hini ciireexi yemeenooch beeti noon cuu'iyaniye bi kooreeto. 12Ebich "Kupphaqqa neexaa beeto taane" ii beeto bulli bi dihaachemmoyich, bi qelloon ariibe. 13Ashi toommooch waa beeti qiiccoyee damba bara qiicco ittoshi toommooch waataanoone; ittoshi hakkoyee beshiti qiicco ittoshi toommooch bi woyemmoyich daaggaanee Yeeri gibaneetone; qiiccee toommooch beebee qiiccoocheenoo ittoshi muriccemmi kelloon ittoshich qanniiyemmone. 14Ebich ta shunachina'ote! Shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinnoochee wohote! 15Mullacho ittoshi tunoon ariiqqaaniye ebin ittoshich ta gettaa beeto; ebi ta gettaa beeti mooyon ittoshi nallibote! 16Yeerin gallataqqa no qoodee beeti, diireeti xoofeexi uyo Kiristoosichi damoon gogo toona? No tiichaa beeti kosho Kiristoosichi meenon gogo toona? 17Kosho ikkoo bi tunatoyich, hini ara koshoochee qoodee beeto no tunatoyich, no meettateenolla, ikka meeno noone. 18Eke Isra'eeleena'o shuunaa beeti shuunoon gabibote! Deejee beeti xaa'ooch Yeerich giddati deejee maayoon maa beeti asheena'o deejee qoodeyachina'o tooneena'ona? 19Illa ittoshich ta gettaa beeto ama iiniye? "Shaahiitee shuuneeti nuggushoyich deejeeti deejoo bi hallemmi mooyo beete" iiniya? Oohee "Shaahiitee shuuneeti nuggushoo ittoshich bi immemmi mooyo beete" iiniya? 20Toonoone; ta gettaa beeto, "Aagateena'o deejii beeti deejoo yinneena'oyichalli, Yeerich toonoone" iiniye. Ebich yinneena'ona tookki ittoshi guuphon qaawaache. 21Doono Yesuus Kiristoosichi xoofoochee uyibee, yinneena'o xoofoochee wotta uyon hakkaachotine; Doono Yesuus Kiristoosichi madoochee maabee, yinneena'ochi madoochee wotta mamon hakkaachotine. 22Ebin tuniyoona Doono Yesuus Kiristoosin qanaatiyaayone. Ebin tuniyoyich biyee besha giidoo nooch aalloone. 23"Mooyo bulli nooch daaggeetone" gettee beeti yibbaatoo beetone; tunaballi bulli mooyo nooch bi gaaccemmi gaaco aalloone. "Mooyo bulli nooch daaggeetone" gettee beetone; tunaballi bullin shuuno kittinneena'on eenniyaache. 24Asho bulli bi manoyich gaawemmi mooyon gabiballi, bi qellichon baach gabaaye. 25Gabiyoochee kemee beeti meeno bullin echataanoon, axiraachataanoon mamote! 26Ebiyoo "Shawoonaa bi daggooch beeto bullina Doono Yeerichone" getee Yaafa Macaafooch bi kooreetoyichiye. 27Bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaani uro bi kexooch ittoshin bi ataalli gaata, shunniqqi ittoshi hami gaata, bi giddiimmo bullin echataanoon, axiraachataanoon mamote! 28Tunaballi koniyolla ittoshich "Ebi deejee meenoone" bi geti gaata, "Taan mangemmone" getiree bi gabaachemmoyich, ittoshich gettiti ara uroyicha getiree maayaahotine! 29Ta ishichii beeto, "Ne manoochi mullo guttemmone" getoyichalli, "Ne hajee mullo guttemmone" getoyich toonoone. Ikka uro "Illa bara ashi mullo guttataachemmoyich tuniiya ta qaawiton amoyichiye ta qajemmo? 30Yeerin gallataqqa ta maa gaata, Yeerin gallataqqa ta maa beeti maayoyich, amoyichiye taan boonoshi gondiiyemmo?" getiree echemmone. 31Illa ittoshi maatee, ittoshi uchitee, oohee amoonolla ittoshi tuniitee, ittoshi tunii beeti mooyo bullina Yeerin oogiibote! 32Meeti asheena'o wodemmoyich, boonoshich gaaccemmi mooyonalli taach gaaccemmi mooyon qaawaanoon, bulli mooyona asho bullin emirikkii beeti taachoomon, ittoshiyoo wotta asho bullin emirikkibote! Ayihudee ashoyich, Giriikee ashoyich, Yeerichi kittinnee guuphoyichoo xugo tuniyaahotine!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\