1 Qorontoosi 11

1Kiristoosichi qocoon ta dabboomon, ittoshi wotta ta qocoon dabbibote! 2Ta shuunatonaa ittoshich ta dojiti dooyoo bullinon ittoshi shalligii beetoyich, bareena'o taach immiton, wotta beshiiqqa ittoshich ta immati doyoon manjiiqqi ittoshi yechii beetoyich, ittoshin gallataa beeto taane. 3Anaamo bullichi shimbo Kiristoosi, maachechi shimbo anaamo, Kiristoosichi shimbo Yeeri tunoon ittoshi ariiyemmoyich shunnoye. 4Ebich bi qelloon kaapiichii corootii beeti, oohee Yeerichi qaaroon gettii beeti anaamo bulli bi shimbo tunati Kiristoosiniye bi yeellii beeto; 5ebiyoomon bi qelloon kaafaanoon corootii beeti, oohee Yeerichi qaaroon gettaa beeti maachee bulli bi shimbo tunati anaamoniye bi yeellii beeto; ebiyoo bi qelloon kaafaani ure caggeetiyoomi bi tunatoyichiye. 6"Ta qelloon kaafaache" immi maachee bi qelloon caggeeboye! Caggeyoo bi yeella gaata, kaafoye. 7Anaamo Yeerichi shaahoonaa bi oogee yiiree mallatoonon bekkiyacho bi tunatoyich, bi qelloon kaafo biich qaawiyaache; tunaballi maachee anaamoyich oogee yiiree mallateene. 8Yeeri maacheen anaamo waanee halliyalli, anaamon maachee waanee hallaanoone. 9Yeeri maacheen anaamoyich halliyalli, anaamon maachech hallaanoone. 10Ebich maachee bi qelloon kaafoye; ebina corootoyich oohee Yeerichi qaaroon getoyich bi daaggeyoon bekkiihane; wotta ebina shimaaji maraakeena'o bi daaggeyoon ariiyemmina'one. 11Tunaballi Yeeri maacheen anaamo waanee bi hallitoomon, ebiyoomon anaamo wotta maachee waaneeniye bi shiijaa beeto; bullinoo hallito, Yeerine. Ebich Doono Yesuusina tookkii nooch beeti ikkittinoona maachee anaamona, anaamoo maacheena degee beetina'one. 13Eke ittoshi, ittoshi qelloona nallibote! Kittinneena'o kiceeti xaa'oochaa maachee bi qelloon kaafaanoon Yeerich bi corooti gaata, gaawiya? 14Qelloon kaacciibee genjiyoo anaamoyich bachoo bi tunoomon, genja qello maachech oogee yiiroo bi tunoon Yeeri ashich bi qociiti beemi shuriyoona ittoshich bekkataacha? Yeeri maachech "Bi qello biich qeroone" iqqi immitone. 16Ebichi naboona gajiteeyemmo bi bee gaata, nowoo tunabon, oohee Yeerichi kittinnee guuphina'oo tunabeete, ebiyee damba bara doyoo nooch aalloone. 17Ittoshi ikkooch kiceehooba, ittoshi shuunaa beeti shuunoo gondoonalli gaawaton bi deebo qajii beetoyich, ebichi hillooch ta koorii beeti wochoona ittoshin gallatataache. 18Shiichiree ta gettemmi mooyo, ittoshi kicee beeti daggooch gajiteyoo beemon ta waayatoyichiye; ebi gajiteyoo qatoochaa ibaroo tunoon tuushaano taane. 19Ittoshi daggooch gajiteyoo tiyii beeto, ittoshi daggoochee ibara moochachi kittinneena'o bekkemmoyichiye. 20Illa ikkooch kiceechaa, "No maa beeto, Doonochi koshoniye" iqqi ittoshi gabiteenolla, Doonochi koshon toonoone ittoshi maa beeto. 21Ittoshi maa bee gaata iibaareyaano ittoshine; bulli bi qelli qellee maacee miyoniye bi gabii beeto; ebich ikkikkeena'o maayemmon muccaqqi shaacaa beetee, bareena'o maa michiqqi mashaa beetina'one. 22Ishi amoone? Kechacho ittoshi toona? Ittoshi kexoochaa maa uyaachotina? Oohee Yeerichi kittinnee guuphoniya ittoshi hoxaa beeto? Amolla aalli girachina'oniya ittoshi yeellii beeto? Ittoshin ama getate? Gallatabata? Cir ittoshin gallatataache. 23Doono Yesuusi taach bi immiton, ta wotta ittoshich beshiiqqa ta immati doyoo ebine; Doono Yesuusi beshiitee bi immeeyemmi aroobee xum koshon tiijiye; 24Yeerin gallataachii, tiichiqqi, "Ha'ote! Ebi ittoshich deejeeyemmi ta meenoone. Taan shalligoyich, hini koshon mamote!" iye. 25Ebiyoomon wotta koshon boonoshi maati hillooch xoofoon tiijiqqi, "Hini xoofeexi uyo Yeeri ta damoona bi manjiiyemmi andra wogoone; ebin ittoshi uchimmi aabo bullina taan shalligoyich, uyote!" iye. 26Ebich hini koshoon ittoshi maammi, hini xoofoochee ittoshi uchimmi aabo bullin, Doono Yesuusi wottaa waammi wottoon ebin tuniyoona, ashich bi qitoon miixa beeyemmo ittoshine. 27Illa Doono Yesuusin yeelliimmi gommona, hini Doonochi koshoochee maa beeto, oohee hini bi xoofoochee uchii beeto bulli, Doono Yesuusichi meenonaa damoonon ee'ii bi itoyich, mangeeyemmone. 28Ebich asho bi qelli qelloona shiichiree bi mulleexi mooyon xiishiichi, ara koshoochee mame; xoofoocheenoo uye. 29Tunaballi asho koniyolla Doono Yesuusichi meeno yaafoo tunoon shalligaanoon bi maa gaata, bi uyi gaata, bi mamonaa bi uyona bi toommooch mangoon deebemmone. 30Ebichi naboona ittoshi daggoochee meetina'o biiyaqqi niratina'one; ikkikkeena'oo qititina'one. 31Tunaballi shiichiqqa no mulleexi mooyon no xiishito gaata, nalloo no toommooch waataacheshone. 32Tunatee yemeenee ciirooba, Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'ochi toommooch bi nallehooba, boonoshina tookkiree no tommooch bi nallaachemmoyich, and Doono Yesuusi no toommooch nalliibee sheerii beetone. 33Illa ta maneena'ote! Tookkii mamoyich ittoshi kicee bee gaata, iibaareebote! 34Ittoshi kiceyoo nalloon ittoshi toommooch bi deebaachemmoyich, shaacato koniyolla bi bee gaata, bi kexoochaa mame. Echati mooyon ittoshi waan ta waahooba qociiyemmo taane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\