1 Qorontoosi 12

1Illa ta maneena'ote! Yaafa Ayaano immii beeti wojoon ittoshi ariiyemmoyich qaawii beeto taane. 2Ebiyee aaf Yeerin ariyaano ittoshi beehooba, gasheeqqi kashaalli shaahiitee shuuneeti nuggusheena'o waan oriheebee ittoshi echoon tuushaano ittoshine. 3Ebin ariibote! Koniyolla Yeerichi Yaafa Ayaanoona yaabeebee, "Yesuusi upato tunabe" geton hakkaache; ebiyoomon wotta Yeerichi Yaafa Ayaanoona yaabeyaanoon, "Yesuusi Doonone" geton hakkemmo, koniyolla aalloone. 4Illa Yaafa Ayaano immii beeti wojoo bari baroone; tunaballi immii beeti Yeerichi Yaafa Ayaano ikkoone. 5No shuuni shuunee qoco bari baroone; tunaballi no shuunaa beeti shuunee Doono ikkoone. 6Shuunee gommo bari baroone; tunaballi shuunoo bullin shuunaa beetina'o bullich giidoon immii beeti Yeeri ikkoone. 7Tunaballi kittinnee guuphina'o gaacceeyemmoyich, kittinneena'o bullichi toommooch boonoshi qelli qelloona Yaafa Ayaano beemi mallatoo bekkaa beetone. 8Yaafa Ayaano ikka kittinnoyich shalligee yibbaatee hakkoon immiye; wotta ara Yaafa Ayaano ariyee yibbaatee hakkoon baroyich immiye. 9Ebiyoomon wotta ara Yaafa Ayaano "Kiristoosi bulli mooyon shuuno hakkemmone" iqqi ibarii beeti mulloon baroyich immiye; wotta ara Yaafa Ayaano biiyaton wodiyee hakkoon baroyich immiye; 10wotta ara Yaafa Ayaano ikkoyich gaakkachi shuunoon shuunee hakkoon, baroyich wotta Yeerichi qaaroon getti hakkoon, baroyich wotta wojeena'o Yaafa Ayaano waanee boonoshi immeyoonaa immeyee qayonon xiishee hakkoon, baroyich wotta arichataani noonoona yibbaatee hakkoon, baroyich wotta ara arichataani noonoona yibbaateeton biichii wokkeellee hakkoon immiye. 11Ebi bullin shuunaa beeto, ara ikka Yaafa Ayaano baachiye. Ara Yaafa Ayaano bi hajee daaggoonaniye kittinneena'oyich boonoshi qelli qelloona wojoon bi qoodii beeto. 12Ashittino ikkoo bi tunateenolla, meeti quumachone; ashittinee quumo meeto tunaabee ikka ashittinoon bi tunoomon, Kiristoosiyoo wotta ebiyoomone. 13Ebiyoo Ayihudoon tunabon, Giriikoonoo tunabon, guunonoo tunabon, doononoo tunabon, ikka ashittinoon tunoyich ikka Yaafa Ayaanoona no afaalleetoyichiye; wotta Yeeri ara ikka Yaafa Ayaanoochee no bullich bi uchitoyichiye. 14Ashittino bi gettee beeto meeti quumeena'o kiceetoalli, ikka quumo ikketo toonoone. 15Ikka ashi baatoo tiyiqqi, "Ta, kishoo tuno ta qajatoyich, ashittinee quumo toono taane" bi geti gaata, ebina ashittinee quumo bi tuno echeha? 16Wotta ikka ashi waamo tiyiqqi, "Ta, aafo tuno ta qajatoyich, ashittinee quumo toono taane" bi geti gaata, ebina ashittinee quumo bi tuno echeha? 17Quumo bullichi shuunoo ciino baach bi tuna gaata, waayo aabichee hakkeeyehe? Quumo bullichi shuunoo wotta waayo baach bi tuna gaata, shiiqqo aabichee hakkeeyehe? 18Tunatee Yeeri bari bara shuunoon shuunaa beeti quumeena'on ikka ashittino tuniiqqi bi shunni shunnitooch kotiitone. 19Hini quumeena'o ikka quumooch boonoshi halleeto gaata, ara quumo bulli "ashittino" getteyaacheshone. 20Ebich quumeena'o meetina'one; tunaballi ashittino ikkoone. 21Ebich aafo kishoon "Ne beemo taach amoonolla gaacaache" geton hakkaache; wotta qello baatoon "Ne beemo taach amoonolla gaacaache" geton hakkaache. 22"Hakka guuteena'one" gettee beeti quumeena'olla beshooniye boonoshi gaaccii beeto. 23"Yeellii beeti quumeena'one" iqqa no gabii beetina'on beshoon oogiiqqa tahoon tajii beeto noone; wotta ashich bekkataani no quumeena'onolla beshooniye no oogii beeto. 24Tunaballi no ashittinee daggoochee mallatachi quumeena'oyich ebi bulli qaawiyaanoone; tunaballi Yeeri ashittinee quumeena'o boonoshi shoodeeyemmoyichalli, "Kaarabeete" iqqi yeshiyaanoone; yeellii beeti quumeena'on beshoon oogiiqqiniye yeshii bi hallito. 26Ikka quumo qaaqqa gaata, bareena'o bulli tookkii qaaqqaheete; ikka quumoyich oogo immee gaata, bareena'o bulli tookkii emiriyeete. 27Illa ittoshi Kiristoosichi ashittino ittoshine; ittoshi qelli qelloona bi ashittinee quumo ittoshine. 28Yeeriyoo kittinneena'o kicee beeti xaa'oo bulliich boonoshi guuphi daggooch shiichiqqi mishiraachachina'on, aree hillooch Yeerichi qaaroon gettachina'on, keejinnoon dojachina'on qociitone; daakkiqqi gaakkachi shuunoon shuunachina'on, biiyatina'on wodii beeti wojachina'on, iriteetina'oyich deggachina'on, kittinnee guuphina'on yaabii qeejachina'on, arichataani bari bara noonoona yibbaatachina'on qociitone. 29Tunaballi kittinneena'o bulli mishiraachachina'ona? Bulli Yeerichi qaaroon gettachina'ona? Bulli dojachina'ona? Bulli gaakkachi shuunoon shuunachina'ona? 30Bullich biiyatina'on wodiyee wojoo beeta? Bulli arichataani noonoona yibbaatachina'ona? Bulli arichataani noonoona yibbaateeton biichii wokkeellachina'ona? Ebi toonoone. 31Illa bulliyee besha wojoon danoyich manjiiree qaawibote! Andoo bulliyee besha mooyon ittoshich bekkiiyemmo taane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\