1 Qorontoosi 14

1Illa bulliyee beshoon kupphiiree shunoon dabbibote! Yaafa Ayaanee wojoon danoyich qaatibote! Eboshiyee Yeerichi qaaroon getti wojoon danoyich beshoon qaatibote! 2Ashich arichataani noonoona yibbaataa beeti asho, Yeerichalli ashich yibbaatataanoone; ebiyoo bi yibbaataa beeti yibbaatoo ashich bi tuusheetoyichiye; biyoo Yaafa Ayaanee giidoonaniye Yeerichi maacee mooyon bi yibbaataa beeto. 3Tunaballi Yeerichi qaaroon ashich gettii beeti uro kittinnee guuphon eenniyoyich, kupphiyoonaa goggiyoonoyichiye bi gettii beeto. 4Arichataani noonoona yibbaataa beeti uro bi ikketoyichiye bi eennii beeto; tunaballi Yeerichi qaaroon gettii beeti uro kittinnee guuphoniye bi eennii beeto. 5Arichataani noonoona ittoshi yibbaatoon shixaano taane; tunaballi beshoon ta shunnaa beeto, Yeerichi qaaroon ittoshi getoniye. Arichataani noonoona yibbaateeti yibbaatoo kittinnee guuphon bi eenniiyemmoyich, wokkeelli biichemmi asho aalla gaata, arichataani noonoona yibbaataa beeti ashoyee Yeerichi qaaroon gettii beeti ashoone besho. 6Ta maneena'ote! And ittoshi waan waaqqa Yeeri taach bekkiiti mooyon, oohee ariyoon, oohee Yeerichi qaaroon, oohee kittinnittinee doyoon getaanoon arichataani noonoona ta yibbaata gaata, ta womo ittoshich amoon hallehe? 7Ximboonaa shumburoonoyich kasho aalloone; tunaballi asho ximboon yexxii bi beetee, oohee shumburoon huggii bi beetee, ellaa beeti ashich qiinoo bi arichiyoo qayi gaata, shoddo amoona arichehe? 8Wotta koyee mallatoon arichii beeti qaaroona tiroo huggeyoo qayi gaata, asho aabichireeshiye ginee koyoyich bi qannemmo? 9Ebiyoomon asheena'o arii beeti noonoona kaachii yibbaato ittoshi qayi gaata, aabichiree ittoshi gettii beeton ariyoo hakkeheete? Ittoshi yibbaataa beeton yongoalli daammii beeto, ashi waamooch giyaanoone. 10Hini shawee toommooch meeti bari bara ashi nooneena'o beetina'one; tunaballi bi shawi shawoochaa yibbaataa beeti asheena'oyich noonoo bulli tuusheyaanoone. 11Illa ikka asho yibbaataa bi beeti noonoon ta ariyoo qayi gaata, ara yibbaataa beeti uroyich dallaawa ashoomo taane; ara yibbaataa beeti uro taach dallaawa ashoomone. 12Ebiyoomon wotta ittoshi Yaafa Ayaanee wojoon kupphiiqqi qaawii beeto ittoshi tunatoyich, kittinnee guuphina'on eenniyoyich tunemmi wojeena'on oogichiree qaawibote! 13Ebich ashich arichataani noonoona yibbaataa beeto bi yibbaataa beeti noonoon ariiree ashich biishi bi wokkeellemmoyich corootibe. 14Ashich arichataani noonoona ta corooti gaata, ta ayaano corootii beetone; tunaballi ta mullo danati aafachi mooyo amolla aalloone. 15Ishi gaata, aabichibate? Ta ayaanoona corootemmo taane; ta mulloona wotta ariibee corootemmo taane; ta ayaanoona Yeerich shoddemmo taane; ta mulloona wotta ariibee Yeerich shoddemmo taane. 16Ebi toono gaata, ne ayaano ikketona Yeerin ne gallata gaata, ne gettaa beeto biich giyaani kittinnoyich bi tuusheetoyich, aabichireeshiye Yeerin ne gallataa beeti gallatoyich "Tookkona" bi gettemmo? 17Yeerin gaawichiqqa ne gallatateenolla, ara uroyich ne gaaccati gaaco aalloone. 18Ittoshi bulliyee beshoon ashich arichataani noonoon ta yibbaataa beetoyich, Yeerin gallatahoye; 19tunaballi bareena'on ta dojemmoyich, kittinnee guuphi daggoochaa arichataani noonoona humaa xuma qaaroon ta yibbaatoyee, ta mulloona ariibee uucha qaaroon yibbaatoon shunnoye. 20Ta maneena'ote! Gonda mooyoyich nallafoon tunabotalli, gabee shapoona gaggariyaahotine! Gaboona dicciti ashoon tunabote! 21"Doono Yeeri 'Arichataani noonoon yibbaataa beeti asheena'ochi noonoona hini Isra'eeleena'oyich yibbaatemmo taane; dallaawa asheena'ochi noonoona yibbaataa beeto taane; aroobolla ta yibbaatoon waayataachemmina'one' ii beetone" getee Yaafa Macaafooch kooreetone. 22Ebich arichataani noonoona yibbaatee wojoo Yeerichi giidee mallatoo bi tunemmo, boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaaneena'oyichalli, too'iitina'oyich toonoone. Yeerichi qaaroon dojoo boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iitina'oyichalli, too'iyaaneena'oyich toonoone. 23Illa kittinnee guuphi shiisheena'o bul ikkooch kiceechii, ebi kiceeti guuphi shiisheena'o bul arichataani noonoona boonoshi yibbaataa beetee, boonoshi beetooch Yeerichi qaaroon ariyaani kittinneena'o, oohee boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaaneena'o boonoshi giyi gaata, ittoshin "Hini asheena'o geyatina'one" getaacheheeta? 24Ebiyee boonoshi bulli Yeerichi qaaroon gettii boonoshi beetee, boonoshi beetooch bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaani asho, oohee Yeerichi qaaroon ariyaani kittinnoo bi giyi gaata, boonoshi bulli gettii beeti qaaro bi maacoon michemmone; bi waayati mooyo bulli biin ittibatemmone. 25Ebina bi mullooch aashati gonda mooyon aannibee, "Ibaroon Yeeri ittoshi daggooch beetone" getibee yitiree Yeerich goyinnemmone. 26Illa ta maneena'ote! Ikkooch ittoshi kiceehooba, ikkoo shoddoon shoddahe; baroo wotta Yeerichi qaaroon gettiye; baroo Yeeri biich bekkiiti mooyon gettiye; baroo arichataani noonoona yibbaatahe; baroo arichataani noonoona yibbaateeton biichii wokkeelliye. Eboshi bulli kittinneena'on eenniyoyich gaaccemmina'o tunabeete. 27Arichataani noonoona yibbaataa beetina'o boonoshi bee gaata, guttaree oohee bi beshi gaata keejaree bii'eyaayi kaalli kaalloona neexaree yibbaatabeete. Wotta ikka asho ebi arichataani noonoona yibbaateeton biishi wokkeellibe. 28Tunaballi biishi wokkeellemmo aalla gaata, kiceeti kittinneena'ochi daggoochaa qaaraayeete; boonoshinaa Yeerinoyich baach geteete. 29Yeerichi qaaroon gettii beeti asheena'o guttaree oohee keejaree kaalli kaalloona geteete; bareena'o ara getteeti qaaroon kichi kindiree gabibeete. 30Tunaballi ara kotati asheena'ochi daggoochee ikkoyich Yeeri ikka mooyon bekkiitee getta bi tiyi gaata, shiichiqqi yibbaatee toommooch beeti uro qaaraaye. 31Waayaa beeto bulli ariiyemmonaa kupphemmonoyich, ittoshi bulli kaalli kaalloona Yeerichi qaaroon geton hakkiyotine. 32Yeerichi qaaroon getti Ayaanee wojachi uroyich ara Yeerichi qaaroon getti Ayaanee wojoo hajee beetone. 33Ebiyoo Yeeri diggee Nuggushoalli, bunnee nuggushoo toono bi tunatoyichiye. Yeerichi yaafee guuphina'ochi daggooch tunemmi doyoomon, 34maacheena'o kittinneena'ochi kicee daggoochaa cikki kotabeete; yibbaato boonoshich daaggeyaanoone. Ayihudeena'ochi callooch bi kooreetoomon, hajeebeete. 35Kittinneena'ochi kicee daggoochaa yibbaato maachech daaggeyaano bi tunatoyich, ikka mooyon ariyoyich boonoshi qaawi gaata, boonoshi kexi kexoochaa boonoshi keneena'on echabeete. 36Yeerichi qaaro kechito, ittoshi waaneeniya? Oohee ittoshi waan baachiya bi shaggito? 37Koniyolla Yeerichi qaaroon gettacho, oohee ayaanacho tunato bi shaahi gaata, hini ta kooriti mooyo Doono "Tuniibote!" iqqi bi gettiti wocho tunoon ariibe! 38Tunaballi koniyolla hini wochoon waayo bi qayi gaata, bi getoon waayiyaahotine! 39Ebich ta maneena'ote! Yeerichi qaaroon getoyich, manjiiree qaawibote! Arichataani noonoona yibbaatoon bajaahotine! 40Mooyo bulli yaaroonaa gaawati gommona tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\