1 Qorontoosi 15

1Ta maneena'ote! Ebiyee aaf ittoshich ta getee waayaqqi ittoshi ibariiti, aroona ittoshi neexati mishiraachee qaaroon ittoshich shalligichiyoye. 2Ebi mishiraachee qaaroon manjiiqqi ittoshi yeshi gaata, biinna wodemmo ittoshine. Ebi toonee gaata, Kiristoosichi toommooch ittoshi mullee too'iyoo duuboone. 3Wotta taach immati bulliyee besha mishiraachee qaaroon beshiiqqa ittoshich immato taane. Ebiyoo Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, Kiristoosi no axaaxoyicha iqqi qitiye; Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, duukkahe; bi duukkati keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri biin kichiye. 5Biin bi kichitoyee gub, shiichiqqi Keefich bekkahe; aree hillooch aaraa gutta mishiraachachina'oyich bekkahe. 6Aree hillooch uucha balloyee besha bi dabbeena'oyich ikka wottoon bekkahe. Eboshi daggoochee meetina'o hanaach beddaahee kashoona beetina'one; tunatee ikkikkeena'o qititina'one. 7Aree hillooch Yaaqoobich, daakkiqqi mishiraachachina'o bullich bekkahe. 8Ciiroochaa hini yiingaalli gitto tunati taach wotta bekkahe. 9Ishichii ta ii beeto, Yeerichi kittinnee guuphina'on yookkaa ta du'iitoyich, mishiraachachina'o bulliyee desho ta tunatoyichiye; "Mishiraachacho" geteenoo ceeggeeya bedaano taane. 10Tunaballi hanaach mishiraachacho tunoyich taan bechito Yeerichi wojoone; Yeeri taach bi immiti wojoo duubo toonoone. Ebich bara mishiraachachina'o bulliyee beshoon aajaabee shuunato taane; tunaballi aajiqqi shuunato, taanna tookkii beeti Yeerichi wojoalli, ta toono taane. 11Ebich tawoo tunaban, boonoshiyoo tunabeete, no bulli mishiraachee qaaroon ittoshich gettahone; ebinoo ittoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iihotine. 12Illa mishiraachachi no "Yeeri Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee kichitone" iqqa mishiraachee qaaroon gettaa beeto no tuna gaata, ittoshi daggoochee ikkikkeena'o aabichiqqi, "Yeeri qitii duukkatina'on kichaachemmone" iyeete? 13Qitii duukkatina'o keyaachemmina'o tuna gaata, ishi gaata, "Kiristoosin Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee kichaanoone" getoalli amoone! 14Yeeri Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichaan gaata, ishi gaata, no gettaa beeti Yeerichi wocho duuboone; wotta Kiristoosichi toommooch ittoshi mullee too'iyoo duuboone getoalli amoone! 15Nowoo wotta "Kiristoosin Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee kichitone" iqqa Yeerichon no miixatoyich, kootoon miixaa beeton tunatonalli amoone! Illa qitii duukkatina'o keyaachemmina'o tuna gaata, Kiristoosin Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee kichaanoone getone. 16Yeeri qitii duukkatina'on kichaachemmo bi tuna gaata, ishi gaata, "Yeeri Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee kichaanoone" getone. 17Yeeri Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichaan gaata, ishi gaata, bi toommooch ittoshi mullee too'iyoo duuboone; and beddaahee ittoshi axaaxoyich maaroon danataano ittoshine getone. 18Ishi gaata, boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iichii qititina'o andoo xuuxee toommoochiye boonoshi beeto getone. 19Hini shawee toommeexi beemoyich baach Kiristoosin gibanaa beeto no tuna gaata, ishi gaata, bulliyee beshoon asho nooch ayina bedo noone getone. 20Tunaballi Yeeri Kiristoosin qaabbiiqqi qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichoo ibara mooyone; ebina qitii duukkatina'on kichemmo bi tunoon xiishitone. 21Ikka uroona qitoo bullichi toommooch waatone; ebiyoomon wotta ikka uroona qitii duukkatina'ochi daggoochee keyo waatone. 22Addaamina asho bulli qitii beetoomon, ebiyoomon wotta Yeeri qitii duukkatina'o bullin Kiristoosina kashachon tuniiree kichemmone. 23Tunaballi Yeeri ebin bi tuniiyemmo kaalli kaalloonaniye; shiichii Kiristoosin qaabboo tuniiqqi, qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri kichitone; ebichi hillooch wotta Kiristoosi wottaqqi bi waahooba, Kiristoosicho tunatina'onoo Yeeri kichemmone. 24Yeeri bi shixachina'o bullin kochii kecciqqi Kiristoosichi baatooch bi dichimmi wottoon, Kiristoosichi taato echataani mooyone. Ebich Kiristoosi taatittinoon, ukkurittinoonaa giidoo bullinon hapiree bi taatittinoon Nihoo Yeerich guudiiree immemmone. Arooba yemeenee ciiro tunemmone. 26Arooba ciireexi shixacho yiikkatee aallemmone; ara shixacho qitoone. 27"Yeeri mooyo bullin Kiristoosichi baatooch yittiiqqi biich hajiitone" getee Yaafa Macaafooch kooreetone; tunaballi "Bulli biich yittiqqi hajeetone" geto, mooyo bullin yittiiqqi Kiristoosich hajiiti Yeeriyee damba baroo bulliniye getone; ebiyoo xalla arichatone. 28Tunaballi Yeeri bullichi toommooch hottiree bi taatemmoyich, bullin Kiristoosich bi hajiitee, arooba bi bushoo Kiristoosi wotta bullin biich hajiitoyich hajeeyemmone. 29Ebi toonee gaata, qitiqqi duukkatina'ochi keroyich aacona afaallee beeti asheena'ochi, amoon gabii beeteete? Yeeri qitii duukkatina'on ibaroon kichaachemmo bi tuna gaata, boonoshi keroyich aacona afaalleyo gaaccemmi gaaco amashoone? 30Yeeri qitii duukkatina'on kichaachemmo bi tuna gaata, no wotta qemi qemona qaa'i iritoyich no qelloon beshiiqqa no immaa beeto, amoyichiye? 31Ta maneena'ote! No Doono Yesuus Kiristoosi nooch bi immiti ikkittinoona ittoshin ta dano geecii beetone; ebich "Qemi qemona qitoo taanna danaa beetone" iqqa gettahoye. 32Efesoonaa cooxoomi asheena'ona tookkii ta qiiccato ashi doyoomon baach bi tuna gaata, amooniye taach bi gaaccemmo? Yeeri qitii duukkatina'on kichaachemmo bi tuna gaata, hini shaweexi asheena'ochi gaboochoomon "Yaach qitemmo no tunatoyich, mamone; uyone" getishiye no gettemmo, 33Asho ittoshin muriciyaaye; "Gonda addaarittino gaawati qocoon gondii beetone". 34Hini dookkaa beeti ittoshi mulloon kaachibote! Axaaxoon shuuno echabe. Ittoshi daggoochee ikkikkeena'o Yeerichi gommon ariyaaneena'o beetina'one. Ta ishichii beeto, "Ebina yeelli beddiyotine" getoniye. 35Ikka asho "Yeeri qitii duukkatina'on aabichireeshiye bi kichemmo? Am shaaha ashittinooniye taharee boonoshi kechemmo?" getiree echemmone. 36Hini mullaalli baalloocho! Aabichiqqa ishichinne? Ne shookkati yaroo qitaanoon kashachon tunaqqi collataanoone. 37Ne shookkato, teepphoo tunabe, oohee bara maayi yaroo tunabe, aafoonalli, bat colla keyiree gub bekkemmi tupoonaa waamonon toonoone. 38Hini ne shookkati aafoyich Yeeri bi shunniti ashittinoon immii beetone; wotta yareena'o bullich boonoshi qelli qellee hajee ashittinoon immii beetone. 39Ashittino bulli ikkoo toonoone; tunaballi ashi ashittino ikkoone; cooxina'onaa gijeena'onochi ashittino baroone; gaceena'onaa kafeena'onochi ashittino baroone; haasheena'ochi ashittino baroone. 40Wotta shimaaji ashittino beetone; shawee ashittino beetone; tunaballi shimaaji ashittinee gaawee mallato baroone; shawee ashittinee gaawee mallato baroone. 41Aabechi gaawee mallato ikkoone; aganechi gaawee mallato baroone; xojaneena'ochi gaawee mallato bari baroone; ikka xojanoochi gaawee mallato bara xojanoochi gaawee mallatoyee baroone. 42Yeeri qitii duukkatina'on bi kichiyooba ebiyoomon tunemmone. Shawooch duukkee beeto oqqemmi ashittinoone; bi duukkatoochee Yeeri kichemmo o'aachemmi ashittinooniye. 43Bi duukkee bee gaata, yiiraalloone; Yeeri kichii bee gaata, yiirachone. Bi duukkee bee gaata, giidaalloone; Yeeri kichii bee gaata, giidachone. 44Bi duukkee bee gaata, hallee ashittinoone; Yeeri kichii bee gaata, ayaanee ashittinoone. Halle ashittino beetone; ayaanee ashittino wotta beetone. 45Ebiyoomon wotta "Wonnee asho Addaamin Yeeri kashachon tuniiqqi halliye" getee Yaafa Macaafooch kooreetone; ciireexi Addaami kashachon tunii beeti ayaanoone. 46Ebiyoomon hallee ashittino shiichiyalli, ayaanee ashittino toonoone; aree hillooch ayaanee ashittino kereeyemmone. 47Wonnee asho shawoochee halleetone; shawee ashoone. Guttinnee asho shimaayoochee kinditone; 48shawee asheena'o shawee ashoomina'one. Shimaajachina'o wotta shimaayoochee kinditi ashoomina'one. 49And shawee ashoon no shaahoomon, gub wotta shimaaji ashoon shaahemmo noone. 50Ta maneena'ote! Ittoshich ta gettemmo ebiniye; meenonaa damoonoochee halleeti ashittino Yeerichi taatittineech giyaachemmone. Oqqemmi ashittino o'aachemmon woraashaachemmone. 51Ellabote! Ikka maacee mooyon ittoshich getana; no bulli qitaachemmo noone; tunaballi ciireexi tiroo hugee, no bulli qillifee yexxi daar bekkach shaddeeyemmo noone. Ara tiroo huggeeyemmone; Yeeri qitii duukkatina'on o'aachemmina'on tuniiree kichemmone; noonoo bekkach shaddemmone. 53Ebiyoo hini oqqemmi ashittino o'aachemmi ashittinoon taho, hini qitemmi ashittino qitaachemmi ashittinoon taho echataani mooyo bi tunatoyichiye. 54Hini oqqemmi ashittino o'aachemmon bi tahahooba, hini qitemmi ashittino qitaachemmon bi tahahooba, "Yeeri qitoon kochiqqi tulloo tuniitone". "Qitoocho! Wudoon ne danemmi giidoo, neech aaye? Qitoocho! Ashoon ne dupaa beeti gayo, aaye?" getee Yaafa Macaafooch kooreeti qaaro ceennemmone. 56Qitoo gayon bi danaa beeto, axaaxoocheeniye; axaaxoo wuxee giidoon bi danaa beeto, Muusichi calloocheeniye; 57tunaballi no Doono Yesuus Kiristoos waanaa wudoon danee giidoon nooch immii beeti Yeerich gallato bede. 58Illa ta shunnaa beeti ta maneena'ote! Manjiree neexabote! Shuuriyaahotine! Doono Yesuus Kiristoosich ittoshi aajii beeti aayo duubo bi tunee qayon ariito ittoshine. Ebich bulli aaboon Doono Yesuus Kiristoosichi shuunoyich ittoshi qelloon guudiiree imbote!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\