1 Qorontoosi 16

1Andoo Yurisalemi kittinneena'oyich gijee buushee gommon ittoshich koorii beeto taane. Galaatee Shawooch beeti kittinnee guuphina'oyich "Tuniibote!" iqqa ta gettatoomon, ittoshiyoo ebiyoomon wotta tuniibote! 2Ta waahooba ebi gijee buushoo bi tunataachemmoyich, ta waataan beetee, shiichiree ittoshi qelli qelloona shabaatti shabaattee batti batti aabooba, ebiyoo oogi oogi shambatoo getone, ara shabaattee daggooch Yeeri ittoshich wojitoomon kichiree ittoshi kexi kexooch kotiibote! 3Eechi ittoshi beetee, ta waahooba, "Gibaneetina'one" iqqi ittoshi kaaccimmi asheena'ona ara ittoshi gijee wojoon woraqatoona tookkiree Yurisalem daachiiyemmo taane. 4Wotta Yurisalem taan daachiiyemmi mooyo dana gaata, ara asheena'o taanna tookki hammemmina'one. 5Makidoonee Shawoona hamma ta gabitoyich, aroona beshabee ittoshi waan shaggemmo taane. 6Aree hillooch ta hammemmi xaa'oo aabiicholla tunabe, taan ittoshi deenee ta gommon ta yechemmoyich, diqqich ittoshi waan yagoon qayaachemmo taane; oohee yooyon ittoshi waanaa kichoon qayaachemmo taane. 7Doono Yeeri daaggi gaata, meeti aaboon ittoshi waan yagiya gibanaa ta beetoyich, and gommon beshaabee neexoona ittoshi waan shaggii wottoon shunaache. 8Tunaballi Efesoon baaraachoo shaggimmi wottoon yagemmo taane. 9"Efesoon yagibana" ta ito, meeti asheena'o taach tollo boonoshi tunateenolla, mashaamiti shuunoon ta shuunemmoyich gabini kelloon Yeeri taach qechitoyichiye. 10Wotta Ximootiyoosi taachoomon Doono Yesuusichi shuunoon shuunaa beetone; ebich ittoshi waan bi waa gaata, ittoshina tookki bi beemmi wottoon gaabbaalloon bi beeyemmoyich tuniibote! 11Koniyolla biin hoxaaye! Maneena'on yeshiree ta waan woyemmo bi tunatoyich, iritiyaanoon bi woyemmoyich deenote! 12Andoo no manoo Aphiloosichon ittoshich koorii beeto taane; maneena'ona tookkiree ittoshi waan bi hammemmoyich oogichiqqa biin qollato taane; tunaballi bi mullo and biin "Hambe! Hambe!" getaanoone; tunatee Yeeri biich mashaamiihooba hammemmone. 13Ittoshi qelloon ariibote! Kiristoosichi toommooch beeti ittoshi mullee too'iyoona manjiree neexabote! Shattaayi kupphabote! 14Ittoshi tunii beeto bullin shunoona tuniibote! 15Ta maneena'ote! Isxifaanoosinaa bi kechi asheena'ona Akaayee Shawoochee Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona qaabbeena'o boonoshi tunoon, wotta kittinneena'on gaachiya boonoshi qelloon beshiiqqi immitina'o boonoshi tunoon arii beeto ittoshine. 16And ittoshin ta qollemmi ikka mooyo beetone; ebiyoo eboshiyoomi asheena'onaa boonoshina tookkii shuunaabee yullaa beetina'o bullinoyich ittoshi de'a gettemmoyichiye. 17Isxifaanoosi, Footunaatoosinaa Akayiqoosina hach boonoshi waatoyich emirito taane. Ittoshi aalli xaa'ooch ittoshin tunaqqi ta shapoon ceechitina'one. 18Ittoshi mulloon boonoshi kashiitoomon, ta mulloon kashiitina'one. Ebich eboshiyoomi asheena'on manjiiree waayabote! 19Isiyee Shawooch beeti kittinnee guuphina'o ittoshin diggii beetina'one. Aqilinaa Firikilina, boonoshi kexoochoo kicee beeti kittinneena'o ikkittinoon no danati no Doono Yesuusina gaawichii ittoshin diggii beetina'one. 20Hiniich beeti maneena'o bulli ittoshin diggii beetina'one. Yaafeeti gommona shumeyoona ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon diggiibe. 21Ta, Phawuloosi hini diggiyoon ta hajee kishoonaniye ta koorito. 22Doono Yesuusin shunaano koniyolla bi bee gaata, aroo upato tunabe. No Doonocho! Kaata wottaree wobe! 23Doono Yesuusichi wojoo ittoshina tookki tunabe. 24Kiristoos Yesuusina no danati ikkittinoona ta shuno ittoshina tookki beebe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\