1 Qorontoosi 4

1Kiristoosichi maddachonaa Yeerichi maacee mooyon gaxxiqqa gettaa bechii beeti bi yakkirachona no tunoon asho bulli gabibe. 2Ebiyoomon wotta taatoo bi yakkirachina'o bullin boonoshi shuunoona gibaneetina'o tunaree boonoshi danemmoyich qaawii beetone. 3Ittoshiyoo tunabot, oohee baroo koniyolla tunabe, biich bekkaton ta toommooch bi nalli gaata, mooch haddaachemmo taane; tawoo ta toommooch gondo beemo taach arichataanoone; ebich ta toommoocholla nalloon hakkaano taane; tunaballi ebichi naboyich "Gondataano neene" getee nalleyaache; ta mooyon echaree nalloon hakkemmo, Doono tunati Yesuus Kiristoosi ikketone. 5Ebich Doono Yesuusi waataan beetee, aabaalli nalloon konichi toommoocholla nalliyaahotine! Doono Yesuusi bi waahooba, and mandarooch aacheeton xallooch kichemmone; ashi mullooch beeti gaboon gaxxemmone. Arooba Yeeri asho bullin bi shuuni shuunoomona bi qelli qelloona gallatemmone. 6Ta maneena'ote! "Kooreeti calloon shaaddiyaahotine!" getteeton no waanee ittoshi ariiyemmoyich, ittoshicha iqqa taannaa Aphiloosinochi mooyon mallatoon tuniiqqa gettato taane. Ebich ittoshi daggoochee koniyolla ikkoona geecibee baroon hoxaaye. 7Haano! Bareena'oyee besho neen tuniito, konine? Yeeri neech imaanee mooyo amashoo beete? Illa Yeeri neech immito bi tuna gaata, amoyichiye Yeer waanee ne danataani wojoon tuniiqqa geeciibee ne naadee beeto? 8Haanoshite! Yaafa Ayaanoochi abbato (dayino) bullina andoo michiyotina? Andoo gaannacho tunahotina? No taatataan beetee, taatahotina? Ittoshi taatato gaata, shunnesho taane; ittoshina tookkiree taatesho noone. 9Tunaballi "Yeeri bi mishiraachachi noon 'Qitibe' getee nalleeti ashoochoomon bulliyee desh hoxeeti xaa'oon nooch immitone" iqqaaniye ta gabii beeto. Ta ishichiti naboo, shimaaji maraakeena'onaa shaweexi asheena'onochi aafooch coqqireeto no tunatoyichiye. 10Kiristoosicha iqqa tuushoo no tunatee, ittoshi Kiristoosina shalligacho tunahotina? No niratee, ittoshi kupphahotina? No hoxeetee, ittoshi naadehotina? 11Hanaach beddaahee shaacaqqaaniye no beeto; shachawaqqaaniye no beeto; kuxooniye no tahaa beeto; hoxeeqqa kishee gubboona tapeebeeniye no beeto; beeyemmi kexo muccaqqa guuddaabeeniye no beeto; 12no hajee kishoona shuunaabee maraatoonaniye no beeto; ufeenoo diiriibee, du'iiteenoo haa'iibee, 13naageenoo gaawaton wochiibee, gondoon no toommooch boonoshi yibbaatatee maanjiibee, hini shawee toommeexi asheena'o hidii boonoshi dupiti guudoonaa caachoonon boonoshi tuniiteenaniye no beeto. 14Aaxxi /ta hajee bushiishoochoomon ittoshin kaaraqqi ciicoyichalli, yeelliyoyich toonoone hini mooyon ittoshich ta koorii beeto. 15Kiristoosina tookkii ikkottaqqi ittoshi beetee, haddee ciyaani dojachina'o ittoshich boonoshi beeteenolla, meeti nihoo ittoshich aalloone; Kiristoos Yesuusina andra kashoon ittoshi danemmoyich, bi mishiraachee qaaroon ittoshich ta bechoona ittoshich nihoo taane. 16Ebich "Taan shaahibote!" iqqa ittoshin qollaa beeto taane. 17Ebichi naboyich Ximootiyoosin ittoshi waan wochaa beeto taane; aroo Doono Yesuusi nooch immiti ikkittinoona taanna shunnati gibaneeti bushoone. Kiristoos Yesuusina tookkii taach beeti ikkittinoona gaawa qocoona beebee, bulli xaa'ooch beeti kittinnee guuphina'o bullich ta dojii beetoomon, ta dojii beeti doyoon ittoshich shalligichemmone. 18Ittoshi daggoochee ikkikkeena'o taan "No waan waataachemmone" iibee geecii beetina'one. 19Tunaballi Doono Yesuusi daaggi gaata, ittoshi waan kaataree woyemmo taane. Yeerichi taatittino bekkemmo Yaafa Ayaanee giidoonalli, yibbaatoona toonoone; ebich ta hajee baatoona waaree ara geecachina'ochi yibbaatoon baach tunataanoon, boonoshi shuunee daggooch Yaafa Ayaanee giidoo beemonaa aalloonon xiishemmo taane. 21Eke aabiniye ittoshi shunnii beeto? ittoshi waan kaararee ipabee wobatashi, oohee shunoona nibbabee wobate?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\