1 Qorontoosi 7

1Andoo mechee shaagi mooyon kooriqqi taan echato ittoshine. Mecheen shaagi qayo gaawatone. 2Tunaballi shunoon maa beetina'o meettii boonoshi itoyich, anaamo bullich bi hajee mechee beeboye; maachee bullich bi hajee keno beebe. 3Keno bi mechech bi ashittinoon woonnaaye; mecheyoo ebiyoomon wotta bi kenoyich bi ashittinoon woonnaayoye. 4Meche bi ashittinoon "Ta hajoone" gettaayo; bi ashittino bi kenoochone. Kenoo ebiyoomon wotta bi ashittinoon "Ta hajoone" gettaaye; bi ashittino bi mechechone. 5"Giishacha aabee wottoon corootibone" iqqi echeeqqi ittoshi tuniiti aaboyee besh, ittoshinaa ittoshina wooneyaahotine! Qellee hakkee qayona Sheexaanoo ittoshin bi dachaachemmoyich, wochinnoon ikkottabote! 6Tunaballi ebin ta gettaa beeto, ta hajee ciicoalli, Yeeri taach getaanoone. 7Asho bulli taachoomon mechaalloon bi beemon shunnoye; tunaballi asho bullich bi qelli qelloona Yeeri biich immiti wojoo beetone; ikkoyich immati wojoo ebiyoomo bi tuna gaata, baroyich immati wojoo wotta baroone. 8Tunaballi mechaalli anaamina'onaa xuumeena'onoyich "Shaagaanoon taachoomon ittoshi bee gaata, gaawiye; 9tunaballi ittoshi qelloon quyo ittoshi mawii gaata, shaagote! Meechi qaatoona micoyee, shaago gaawatone" iqqa ciiccoye. 10Shaaggitina'oyich wotta "Meche bi kenoon qayi hammaayoye; tunaballi biin bi qajaa hami gaata, bara kenoon shaagaanoon beeboye; oohee wottaree bi kenoona tookki shunaboye. Keno bi mecheen gawukkaaye" iyoye. Ishichito, Doono Yesuusiyalli, ta toono taane. 12Wotta echatina'oyich ishichiyoye; tunaballi Doono Yesuusi toonoone; kittinneena'ochi daggoochee bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaani mechachi uro bi bee gaata, ara bi mechee biinna tookkii beemon bi shuni gaata, gawukkaaye. 13Ebiyoomon wotta bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaani kenachi ure bi bee gaata, bi keno biinna tookkii beemon bi shuni gaata, biin qayi hammaayoye. 14Ishichii ta beeto, bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaani keno bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiti mecheena diireeto bi tunatoyichiye; ebiyoomon wotta bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaani mechee bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiti kenoona diireeti bi tunatoyichiye. Ebi bi tuno qayi gaata, boonoshi bushiishoo Yeerich goyinnataani asheena'ochi bushiishooniye boonoshi shaahesho; tunaballi ibara mooyoochaa boonoshi bushiishoo Yeerich diireetina'one. 15Tunatee bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaani mechee "Taan gawukkibe!" oohee keno "Neen gawukkemmo taane" bi geti gaata, tunabe. Ebina bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiti kenoon oohee mecheen aafi shaagee samaanoo yesho hakkaache. Yeeri ittoshin bi ceeggito, diggoona ittoshi beeyemmoyichiye; ebich ittoshi hakki gaata, tookkiree beebote! 16Haane! Ne keno ne naboona bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiree bi wodemmo gaata, amoon ariinne? Haano! Ne mechee ne naboona bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiree bi wodemmo gaata, amoon ariinne? 17Ishichiyoye; asho bulli bi qelli qelloona Doono Yesuus Kiristoosi biich immitoomon, Yeeri biin ceeggiyoobee beemooch beebe. Kittinnee guuphina'o bullich "Tuniibote!" iqqa ta gettaa beeto ebiniye. 18Koniyolla Yeeri biin bi ceeggiyooba dokireeto bi tuna gaata, bi dokireyoon nookkaaye; baroo wotta Yeeri biin bi ceeggiyooba dokireyaano bi tuna gaata, ebiyee bek dokireyaaye. 19Yeerichi getoon ceechoalli besho, dokireyoo oohee dokireyee qayo bi hallemmi mooyo aalloone. 20Asho bulli bi qelli qelloona Yeeri biin ceeggiyoobee beemooch beebe. 21Yeeri neen bi ceeggiyooba guuno ne gaata, aaxxiyaahine! Tunaballi ara guuchittinoochee ne kechemmi gommon ne dana gaata, ara gommon gawukkiyaahine! 22Guuchittinooch beechii ceeggatoyich Doono Yesuus Kiristoosina guuchittinee ayaano bi toommoochee tiyitone; ebiyoomon wotta guuchittinoyich hajeyaan beechii ceeggato Kiristooshichi guunone. 23Kiristoosi gatiyoon qocciqqi ittoshin kematone; ebich biichalli, ashich guunon tuniyaahotine! 24Ta maneena'ote! Yeeri ittoshi qelli qelloona bi ceeggiyoobee beemooch beechi Yeerina tookki ikkottaree beebote! 25Shaagaaneena'ochon Doono Yesuusi taach getaanoone; tunaballi Doonochi ariqqoona gibaneeto tunaqqa ta mulloona ta gabiton ittoshich ciiccoye. 26Hini yemeenee iritoon no shalligi gaata, asho bi beetooch beemo biich gaawatone. 27Mecheen shaaggato ne gaata, ne shaaggati mecheen gawukkoon gabaaye! Shaagaano ne gaata, shaagon gabaaye! 28Tunaballi shaago neech axaaxoo toonoone; gidiirechoo shaaggeyoo axaaxoo toonoone; tunatee shaaggii beetina'ochi toommooch hini yemeeneexi mooyo iritoon deebemmone; ta qaatii beetoo ebi iritooch ittoshi giyaachemmoyich bayoyichiye. 29Ta maneena'ote! Ta gettaa beeto ebiniye; yemeeno qaminnitone; hini shawoonaa bi toommeexi mooyona beshee toommoochiye bi beeto. Ebich ebiyee bek mechacho mechaalloochoomon, eepii beeto eefaanoochoomon, emirii beeto emiraanoochoomon, qiicoon kemaa beeto qiicaalloochoomon, hini shawee toommeexi mooyona gaaccee beeto bi beemon ara mooyoyich baach tuniyaanoochoomon tunabe. 32Tunaballi ta shunnaa beeto, ikka mooyonolla gaabbaanoon ittoshi beeyemmoyichiye. Shaagaani kittinnoo "Doono Yesuusin aabichiree emirikkibate?" iqqi Doono Yesuusichi mooyoniye bi gabii beeto. 33Tunaballi shaaggiti kittinnoo "Ta mecheen aabichiree emirikkibate?" iqqi hini shawee toommeexi mooyoniye bi gabii beeto; 34ebina bi mullo gutti beera qoodeetone. Kittinnoo tunati, kenaalli maachee oohee gidiiree "Ta kashoonaa ta meenonon Doono Yesuusich diiribana" iqqa Doono Yesuusichi mooyoniye bi gabii beeto. Tunaballi shaaggeeti kittinne tunati maachee "Ta kenoon aabichiree emirikkibate?" iibee bi kechi mooyoniye bi gabii beeto. 35Ebin ta gettaa beeto, ittoshin gaachoyichiye; ebiyoo gaawa kittinnittinee qocoona ittoshi beeyemmonaa mulloon guttiyaanoon Doono Yesuusich ittoshi maddemmonoyichalli, ittoshin gaadoyich toonoone. 36Tunaballi ikka uro shaagga bi maakkiiti gidiiree diccaa oogaa bi gatiri gaata, "Biin shagaanoon ta yagoo tato toonoone" iqqi bi gabi gaata, bi shunniton shuunabe; shaago axaaxoo toonoone. 37Tunatee gaboon ikkochiqqi bi mulloona kupphati uro, bi qelloon quyoon bi hakki gaata, koninolla boyeyaanoon bi tuniiyemmi mooyon gabiqqi, bi maakkiiti gidiireen "Shagaache" bi geti gaata, shaagi bi qayo gaawatone. 38Ebich shaagga bi maakkiiti gidiireen shaaggito gaawichite; qajitoo beshoon gaawichite. 39Kenachi maachee bi keno kashoona bi beemmi wottoon, shaagee samaanoona cuchatine; tunaballi bi keno qiti gaata, bi mulloon Doono Yesuusichi toommooch too'iiti kittinnoon baach tunaballi, bi shunnaton shaago biich daaggeetone. 40Tunaballi ta gaboochaa wochinnoon shaaggeyaanoon bi bee gaata, beshoon emiremmine. Wotta hini ta gettaa beeti mooyo Yeerichi Yaafa Ayaano gabiito taach shaahii beetone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\