1 Qorontoosi 9

1Konicholla hajeyaanee xalla asho toono taana? Doono Yesuusina wocheeti mishiraachacho toono taana? No Doono Yesuusin ta hajee aafoona beegaano taana? Ittoshi wotta Doono Yesuusi taanna bi shuunati shuunee aafo ittoshi toona? 2And Doono Yesuusina tookkii ikkittinoon ittoshi danatoyich, ittoshi qelloona mishiraachacho ta tunee mallatee miixoo ittoshine. Ebich bareena'o taan "Mishiraachacho toonoone" boonoshi geti gaatolla, amolla bi tunatee ittoshich mishiraachacho taane. 3Taan "Ne shuunoo tato toonoone" ii beeti asheena'oyich ishichiqqaaniye ta gettaa beeto; 4ebi shuunoyich kittinneena'o immiton mamonaa uyona nooch bajeetona? 5Bara mishiraachachina'onaa Doono Yesuusichi maneena'ona, Keefiyoo eboshi kittinnee boonoshi mecheena'ona tookkii shuunee shuunoyich gommo sha'oomon, noochoo no sha'emmoyich bajeetona? 6Oohee no hajee kishoona shuunoon qajiichii kittinneena'ona degeyoo taannaa Barinabaasinoyich baachiya bi bajeeto? 7Amee yemeenoocholla tunabe, bi hajee gijoon maabee koyaa beeti ginacho aalloone. Wotta woyinoon bechiqqi bi aafatee, maataani goyacho aalloone. Wotta miimon qiddaabee, ara miinji ejoochee uyaani qiddoo aalloone. 8Ebin ta gettaa beeto, ashi gaboona baach toonoone; Yeeri wonna Muusich bi immiti calloochaanoo wotta ishichitone. 9Ara calloochaa "Maayoon gatteena'ona buchiibee boonoshi noonoon cuchaaye!" getee kooreetone. Ishi gaata, Yeeri ishichito, buchii beeti gatteena'oyich ayiniqqiniya? 10Yeeri bi ishichito, noocha iqqi toona? Bara ashich gochii beeti uro "Ta gochaa beeti maayo shagee maayemmo taane" iibee, gibanoona goyo biich qaawiihe; wotta maayoon buchii beeti gichacho "Hini ta buchaa beeti maayo ta gogoone" iibee gibanoona busho biich qaawiihe; ebich noocha getee hini mooyo kooreetone. 11Illa andra kashee qaaree yaroon ittoshi daggooch no shookkatoyee, ittoshi waanee wotta no beemoyich tunemmi mooyon no dana gaata, tatataani mooyona? 12Bareena'o ittoshina degee beetoyee no beshoon ittoshina degeeya shapiyona? Tunaballi Kiristoosichi mishiraachee qaaro amoonolla bi kicataachemmoyich, bullin haa'iihonalli, ebi nooch immati daaggoona ittoshi waanee gaacceyaano noone. 13Yaafee kechi maddachina'o aroochee boonoshi maayemmon boonoshi danoon ariyaachotina? Wotta yaafee kechi deejee xaa'ooch deejoon giddii beetina'o ara deejee maayoochee boonoshi qoodeyoon ariyaachotina? 14Ebiyoomon wotta "Mishiraachee qaaree ceegoon ashich bechii beetina'o ara mishiraachee qaaree gommoochee shohoon danabeete" iqqi Doono Yesuusi calloon neechitone. 15Tunaballi ebi daaggeena'ona ebin cir tuniyaano taane. Andoo ebin ta koorii beeto, "Eboshi amoyich taach tunataacheete?" getoyich toonoone. Ebin ta tuniyoyee ta qitoo gaawiye. Ta geecoon koniyolla "Hoxabe!" getaache. 16Yeeri taan "Mishiraachee qaaroon gete!" itone. Ebich ebi mishiraachee qaaroon ta gettateenolla, ta geecemmi mooyo taach aalloone; tunaballi Yeerichi mishiraachee qaaroon geto ta qayi gaata, taach woowo! 17Ebin ta qelloona shunnaqqa ta tunii gaata, Yeeri taach wojemmone; tunaballi ebin shunaanoon ta tunii gaata, Yeeri taach guudiiqqi bi immiti shuunoon baachiye ta tunii beeto; 18illa Yeeri taach bi immemmi wojoo amashoone? Ta wojoo, mishiraachee qaaroon gettiibee kittinneena'ona degeyaanoon, ashich mishiraachee qaaroon gatiyoon echataanoon ta bechoone. 19Konicholla guuchittinoon hajeyaano ta tunateenolla, besha asheena'on Kiristoos waan deeboyicha iqqaaniye ta qelloon guuno tuniiqqa bullich ta hajii beeto. 20Ayihudeena'on Kiristoos waan wochoyicha iqqa, boonoshina tookkii beebee boonoshin shaahiqqa beeho; Muusichi calloyich hajee beetina'on Kiristoos waan wochoyicha iqqa, ara calloyich hajeyoon ta qajateenolla, ara calloyich hajee beetina'on shaahiqqa beehoye. 21Ebiyoomon wotta Muusichi calloyich hajeyaaneena'on Kiristoos waan wochoyicha iqqa boonoshina tookkii beebee boonoshin shaahiqqa beeho; tunaballi ibara mooyoochaa Kiristoosichi calloyich hajeyaanoon beetaano taane; ebich ebina Yeerichi aafoochaa bi calloyich hajeyaani uro toono taane; 22Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona kupphataaneena'on kupphiyoyicha iqqa boonoshina tookkii beebee boonoshichoomon Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona kupphataani ashoon shaahiqqa beeho; taach hakkee beeti gommo bullina ikkikkeena'on wodiyoyicha iqqa asheena'o bullin bulli mooyona boonoshin shaahiyoye. 23Mishiraachee qaaroochee danaa beeti abbatoon ta qoodeeyemmoyich, mishiraachee qaaroyicha iqqa ebi bullin tunii beeto taane. 24Woccii beshoon gajiteeqqi wocaa beetina'ochi daggoochee wocona beshiree naadee wojoon danemmo ikka uro baach tunoon ariyaachotina? Ebiyoomon naadee wojoon ittoshi danemmoyich kuppharee gaawati wocon wocabote! 25Wotta "Qiiccabana" iqqi qiiccoyich tiyii beeto bulli, bulli mooyona bi ashittinoon manjiiqqi kupphiihe. Eboshi qiiccaa beeto, aallemmi naadee gubbichoon wojeyoyichiye; tunaballi no qiiccaa beeto, aallataani gubbichoon Yeer waanee wojeyoyichiye. 26Ebich shalligaanoon woccii beetina'ochoomon ta wocaachoye; yongoona qiiccaa beetina'ochoomon duuboon qiiccataachoye. 27Tunaballi bareena'oyich mishiraachee qaaree ceegoon bechiichaa, diqqich qiiccee doyoochee ta muricee qiiccoochee Yeeri taan bi bayaachemmoyich, ta ashittinoon guripphaabee taach hajii beeto taane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\