1 Yowannisi 2

1Ta shuni bushiisheena'ote! Hinin ittoshich ta koorii beeto, axaaxoon ittoshi shuunataachemmoyichiye; tunatee no daggoochee koniyolla axaaxoon bi shuuna gaata, no keroyich shoobbacho Nihoo Yeerichi aafooch beetone; biyoo cadiqo tunati Yesuus Kiristoosine. 2Biyoo Yeeri no axaaxoon nooch bi maarii beeti deejoone; no axaaxoo ikketon baach tunataanoon ashi bushoo bullichi axaaxoon bi maarii beeti deejoone. 3Yeeri "Tuniibote!" ii beeti mooyon tunii beeto no tuna gaata, ebina biin ariito no tunoon xiishii arii beeto noone. 4"Yeerin arii beeto taane" iibee Yeerichi getoon tuniyaani asho bi bee gaata, koottitone; ibaroo bi mullooch aalloone. 5Tunatee Yeerichi getoon tunii beeto bulli, Yeeri biin bi shunon xiishii arii beetone. "Yeerina tookkii taach beeti ikkittinoon quyaa beeto taane" ii beeti asho, bulli mooyona Kiristoosin shaahibe. Ebina biinna tookkii nooch beeti ikkittinoona no beemon xiishii arii beeto noone. 7Ta shunachina'ote! Ittoshich ta koorii beeti mooyo, bulliyee aaf Yeeri "Tuniibote!" iqqi ittoshich bi gettiti mooyonalli, bat hanaach "Tuniibote!" iqqi bi gettii beeti mooyon toonoone. Bulliyee aaf bi gettiti mooyo ittoshi waayati qaaroone. 8Tunaballi andra mooyon ittoshich koorii beeto taane; ebi ara mooyo Kiristoosi shuunati mooyonaa ittoshi shuunaa beeti mooyona ibaroo bi tuno bekkatone. Bi bekkaa beetoo, mandaroo beshaa beetonaa ibara bekko harii bekkaa bi beetonoyichiye. 9"Bekkooch beeto taane" iibee bi manoon shixxii beeto, and beddaahee mandaroochiye bi beeto. 10Bi manoon shunnii beeto bekkoochiye bi beeto; amee gommonolla biin yexi dichemmi xugo aalloone. 11Tunaballi bi manoon shixxii beeto mandaroochiye bi beeto; mandaroonaniye bi sha'aa beeto. Bi hammii beeti gommo biich bekkataanoone. Biich bekko bi qajiti naboo, mandaroo bi aafoon bi kaapitoyichiye. 12Ta shuni bushiisheena'ote! Ittoshich ta koorii beeto, Yeeri Yesuusichi naboona ittoshi axaaxoon bi maaritoyichiye. 13Niheena'ote! Ittoshich ta koorii beeto, bulliyee aaf beeton ittoshi ariitoyichiye. Gurimaasheena'ote! Ittoshich ta koorii beeto, gondoochi nihoon koyaa ittoshi wochitoyichiye. Ta shuni bushiisheena'ote! Ittoshich ta koorii beeto, Nihoo Yeerin ittoshi ariitoyichiye. 14Niheena'ote! Ittoshich ta koorii beeto, bulliyee aaf beeton ittoshi ariitoyichiye. Gurimaasheena'ote! Ittoshich ta koorii beeto, kuppho ittoshi tunatoyich, Yeerichi qaaroo ittoshi mullooch manjiqqi bi beetoyich, gondoochi nihoonoo koyaa ittoshi wochitoyichiye. 15Illa shawoonaa shawee toommonooch beeto bullinon hiriggiyaahotine! Shawee toommooch beeti mooyo bulli, aroo ashi meeno qaatii beeti mooyo, bi aafoona ciinniqqi bi dakii beeti mooyonaa geecoona bi yebanaa beeti mooyonaniye; eboshi bulli shawee toommeexina'oalli Nihoo Yeer waanee waa beetina'o tooneena'one. Ebich koniyolla shawee toommooch beeton bi shuni gaata, Nihoo Yeerin shunaanoone. 17Shawoonaa asho qaatii beeti shawee toommeexi mooyo bullina beshaa beetina'one; tunaballi Yeerichi daaggoon tunii beeto, bulli yemeenoon manjiree beeyemmone. 18Ta shuni bushiisheena'ote! Hini yemeenee ciiroone; ebich "Kiristoosina koyacho woyemmone" getee ittoshi waayatoomon, andolla meeti Kiristoosina koyachina'o tiyitina'one. Ebina yemeenee ciiro bi tunoon arii beeto noone. 19Boonoshiyoo no daggeexina'o tuno boonoshi qajitoyich, no daggoochee kechiyeete. no maggacho boonoshi tunato gaata, noonna tookki manjiree beeyeshina'one. Ebina boonoshi bulli no maggacho boonoshi tunee qayo arichemmoyich, no waanee bariqqi kechitina'one. 20Tunatee ittoshi Kiristoos waanee Yaafa Ayaanoon deqqito ittoshine; ebich ittoshi bulli ibaroon arii beeto ittoshine. 21Ibaroon ittoshi arii beetonaa ibara mooyoochee amashee koota mooyolla danee bi qayon ittoshi arii beetonoyichalli, "Ibaroon ariyaachotine" iqqa ittoshich kooraano taane. 22"Aroo Kiristoosi toonoone" iqqi Yesuusin nookkaa beetoyee damba koottii beeto, konine? Nihoo Yeerinaa Yeerichi Bushoonon nookkaa beeto aroo Kiristoosina koyachone. 23Yeerichi Bushoon nookkaa beeto bullich Nihoo Yeeri aalloone; "Yesuusi Yeerichi Bushoone" iqqi miixaa beetoyich Nihoo Yeeri wotta beetone. 24Ebich bulliyee aaf ittoshi waayati qaaro ittoshi mullooch manjiree beebe. Bulliyee aaf ittoshi waayati qaaro ittoshi mullooch bi bee gaata, ittoshi wotta Nihoo Yeerinaa Yeerichi Bushoona tookkii ittoshich beeti ikkittinoona beeyemmo ittoshine. 25Kiristoosi nooch bi gibanikkiti hini gibano, bulli yemeenee kashoone. 26Ittoshin muricciya qaawii beeti asheena'ochon ittoshich koorito taane. 27Tunaballi Kiristoos waanee ittoshi deqqiti Yaafa Ayaano ittoshina tookkii beetone. Biyoo bulli mooyon ittoshich bi dojii beetoyich, bara asho ittoshich dojoo qaawiyaache. Aroo ittoshich bi dojii beeto ibaroonalli kootoon toonoone. Illa bi ittoshich dojitoomon Kiristoosina tookkii ittoshich beeti ikkittinoona manjiree beebote! 28Andoo ta shuni bushiisheena'ote! Kiristoosin no beegiyooba no shataachemmoyich, bi waahooba bi aafooch no yeellataachemmoyich, biinna tookkii ittoshich beeti ikkittinoona manjiree beebote! 29Cadiqo bi tunoon arii beeto ittoshine; ebich cadiqoon shuunaa beeto bulli Yeer waanee bi shiijoon ariibote!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\