1 Yowannisi 3

1"Yeerichi bushiishoo" getee no ceeggeeyemmoyich, Nihoo Yeeri aabichiqqi noon bi shunnito gaata beegote! Ibaroon Yeerichi bushiishoo noone. Ebich Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o Yeerin ariyoon boonoshi qajitoyich, noon ariyaacheete. 2Ta shunachina'ote! And Yeerichi bushiishoo noone; gubbich amo no tunemmo gaata bat arichataanoone. Tunaballi Kiristoosi waatee, xiishi no ciinnemmon, biin no shaahemmonoo arii beeto noone. 3Illa "Kiristoosi waatee, ta aafoona biin beeggemmo taane" iqqi gibanaa beeto bulli, Kiristoosi xalloo bi tunatoomon bi qelloon xallii beetone. 4Axaaxoon shuunaa beeto bulli hukkoon wotta shuunaa beetone; axaaxee shuuno hukkee shuunoone. 5Kiristoosi axaaxoon wokkiya bi womon arii beeto ittoshine; bi toommoochoo axaaxoo aalloone. 6Ebich Kiristoosina tookkii biich beeti ikkittinoona manjiqqi beeto axaaxoon shuunataache; axaaxoon shuunaa beeto bulli, ayaanee aafoona biin beegaanoone; ariyaanoone. 7Ta shuni bushiisheena'ote! Koniyolla ittoshin bi muricciyaachemmoyich, ittoshi qelloon ariibote! Kiristoosi cadiqo bi tunatoomon cadiqoon shuunaa beeto cadiqoone. 8Tunaballi Daabiloosi bulliyee aaf axaaxoon shuunaqqi and beddaahee bi shuunaa beetoyich, axaaxoon shuunaa beeto bi maggachone. Daabiloosichi shuunoon hapiya Yeerichi Bushoo waahe. 9Yeer waanee shiijato bulli biin Yeerichi bushoo tuniiti Yaafa Ayaano bi waan bi beetoyich, axaaxoon shuunataache. Yeer waanee bi shiijatoyich, axaaxoon shuunoon hakkaache. 10Yeerichi bushiisheena'onaa Daabiloosichi bushiisheena'ona ebina bariqqi arichaa beetina'one; cadiqee shuunoon shuunataanoonaa bi manoon shunaano bullina Yeerichi bushoo toonoone. 11Bulliyee aaf ittoshi waayati wocho "Noonnaa noonna shunabone" ii beetone. 12Qaayeelichoomon tunaayone; aroo gondoochi nihoo maggachone; aroo bi hajee manoon wuxiye. Amoyichiye bi wuxito? Bi hajee shuunoo gondo, bi manoochi shuunoo cadiqo bi tunatoyichiye. 13Illa ta maneena'ote! Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o ittoshin boonoshi shixi gaata, ebin mooch haddiyaahotine! 14No, no maneena'on shunnaa beeto no tunatoyich, qitoochee wodooch no kimon arii beeto noone; tunaballi bi manoon shunaano bat qitoochee keyaan beetone. 15Bi manoon shixxii beeto bulli ashoon wuxitoomone; ashoon wuxito bulli, bulli yemeenee kasho biich aallo bi tunoon arii beeto ittoshine. 16Kiristoosi no keroyich bi kashoon beshiiqqi immitone; ebina ashoon shuno amo gaata beeggato noone. Nowoo wotta no maneena'ochi keroyich no kashoon beshiiqqi imoyich qanniree beebone. 17Tunaballi gijacho koniyolla bi manoo biich qaawii beeton bi muccatee beeggiibee ariqqataano bi tuna gaata, Yeerin shunon aabichiree hakkehe? 18Ta shuni bushiisheena'ote! Ibara maacoona no shunoon shuunoona bekkiibonalli, qettoyee damba shunaayone. 19Ebina ibaroo tunati Yeer maggacho no tunoon manjiiyemmo noone; ebinoo "No mullo noon ittibataa beetone" iqqa no shalligii beeti mooyo bulliichee Yeerichi aafooch kashemmo noone. Aroo no mulloyee beshoon oogoo bi tunatoyich, bullin arii beetone. 21Ta shunachina'ote! No mullo noon ittibatataano bi tuna gaata, Yeer waan katinoyich kupphaa beeto noone. 22Ebiyee "Tuniibote!" bi ii beeton no shuunaa beetoyich, biin emirikkii beetonoo no tunii beetoyich, no qollaa beeto bullin bi waanee danaa beeto noone. 23"Tuniibote!" bi ii beeto ebine; no mulloon bi Bushoo Yesuus Kiristoosichi toommooch no too'iiyemmoyich, wotta Kiristoosi nooch gettitoomon noonnaa noonna no shunemmoyichiye. 24Hini Yeeri gettiti mooyon tunii beetoyich Yeerina tookkii ikkittino beetone; Yeerichoo biinna tookkii ikkittino beetone. Noonna tookkii bi beemon nooch bi immiti bi Ayaanoona arii beeto noone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\