1 Yowannisi 5

1"Aroo Kiristoosine" iqqi bi mulloon Yesuusichi toommooch too'iito bulli Yeer waanee shiijatone. Nihoon shunnii beeto bi nihoo shiyiti bushoon wotta shunnii beetone. 2Yeerichi bushiishoon no shunon no arii beeto, Yeerin shunnaqqa "Tuniibote!" bi ii beeton no tuniyoonaniye. 3Yeerin no shunnaa beetoyich, "Tuniibote!" bi ii beeton tunii beeto noone. Yeer waanee shiijato bulli hini shawee toommeexina'on koyaa wochii bi beetoyich, "Tuniibote!" bi ii beeton tuniyoo maggoo toonoone. Hini shawee toommeexina'on koyaa no wochii beeto bi toommooch no mullee too'iyoonaniye. 5Yesuusi Yeerichi Bushoo bi tunoon ibarii beetoyee damba, hini shawee toommeexina'on koyaa wochii beeto, konine? 6Aachi mallatoonaa damee mallatoona waati Yesuus Kiristoosi hinine. Biyoo aachi mallatoonaa damee mallatoonalli, aachi mallatoo ikketona baach waataanoone. Ayaano ibaroo bi tunatoyich, Ayaanoone miixaa beeto. 7Miixaa beetina'o keemina'one; 8boonoshiyo Ayaano, aaconaa damoonaniye. Ebi keemina'o miixati miixo ikkoone. 9Ashi miixoon ibarii beeto noone; tunatee Yeerichi miixo beshoone. Hini miixo Yeeri bi Bushoochon bi miixati miixoone; 10bi mulloon Yeeri Bushoochi toommooch too'ii beetoyich Yeerichi miixo bi mullooch beetone; Yeerichon ibariyaano Yeeri bi Bushoochon miixaton bi ibariyoo qajitoyich, Yeerin kootiitone. 11Yeeriyoo bulli yemeenee kashoon nooch immitone; hini ara kashoo bi Bushoona beetone; miixeeto ebine. 12Yeerichi Bushoo biich beeto, kashachone; Yeerichi Bushoo biich aalloyich kashoo aalloone. 13Kasho, aroo bulli yemeenee kasho, ittoshich bi beemon ittoshi ariiyemmoyich, ittoshi mulloon Yeeri Bushoochi toommooch too'iiti ittoshich hini wochoon koorito taane. 14Yeerichi aafooch no shataani naboo, amee mooyonolla bi daaggoona no qolla gaata, no qolloon bi waayaa beetoyichiye. 15No qollaton Yeeri waayoon no arii beetoyich, no qollati qolloon bi waanee no danoon arii beeto noone. 16Wotta koniyolla ikka bi manoo qitooch biin bechaachemmi axaaxoon bi shuunaa beetee bi beegi gaata, Yeerin qollabe; arooba Yeeri ebi qitooch biin bechaachemmi axaaxoon shuunaa beeti uroyich kashoon immemmone. Ashoon qitooch bechii beeti axaaxoo beetone; ebiyoomi axaaxoyich "Qollabe" getaache. 17Asho shuunaa beeti gonda mooyo bulli axaaxoone; wotta ashi toommooch qitoon bechaachemmi axaaxoo beetone. 18Illa Yeer waanee shiijato bulli axaaxoon bi shuunee qayon arii beeto noone. Yeerichi Bushoo Yesuus Kiristoosi biin quyaa beetone; ebich gondoochi nihoo bi achooch shagaachemmone. 19No Yeericho no tunoonaa wotta Yeerich de'a getaani, hini shawee toommeexi asheena'o bulli, gondoochi nihoyich boonoshi hajeyoonon arii beeto noone. 20Wotta Yeerichi Bushoo womonaa ibaroo tunati Yeerin no arii beeti mulloon nooch bi imonon arii beeto noone. Ibaroo tunati Yeerina tookkii nooch ikkittino beetone; wotta bi Bushoo Yesuus Kiristoosina tookkii nooch ikkittino beetone. Biyoo ibara Nuggushoonaa bulli yemeenee kashoonaniye. 21Ta shuni bushiisheena'ote! Shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinnoochee ittoshi qelloon quyabote!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\