1 Pheexiroosi 1

1Yesuus Kiristoosi wochati mishiraachachi Pheexiroosi taane. Faantoosee Shawooch, Galaatee Shawooch, Qedooqee Shawooch, Isiyee Shawoonaa Bitaanee Shawoonooch beeti katamoo bulliich shiqqoo tunaa shacaqqi beeti, Yeerina kaaccati asheena'oyich hini wocho bede. 2Nihoo Yeeri shiichiqqi bi gabitoomon, ittoshin kaaccitone; Yesuus Kiristoosich de'a ittoshi gettemmonaa bi damoona ittoshi xallemmonoyich, Yaafa Ayaanoona yaafeeto ittoshine. Yeerichi wojoonaa diggoona ittoshich woddabe. 3No Doono Yesuus Kiristoosichi Nuggushoonaa Nihoona tunati Yeeri gallateebe. Yesuus Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichoona, gibanoona ceenniti kasho nooch bi beeyemmoyich, bi maaree beshoona guttinnoon no shiijemmoyich tuniitone. 4Ebich Yeeri shimaaji kexooch ittoshich aallataani, duubataani, ciirataani wojoon kotiitone. 5Ittoshi mulloon Kiristoosichi toommooch ittoshi too'ii beetoyich, yemeenee ciirooba bekkiya qanniti wodoyich Yeerichi giidoona quyeeqqi beeto ittoshine. 6Ebich oogaton emiribote! Tunaballi and asheena'o bari bara gommona ittoshin boonoshi xuuxii beetoyich, giishacha aaboyich baach ayinii beeto ittoshine. 7Aallemmi aacholla qaaqqooch bi geddee beeto, amoomo gaata bi tunoon xiishoyichiye; ebiyoomon wotta aachoyee beshi oogati aaxxoo tunati, Kiristoosichi toommooch ittoshich beeti mullee too'iyoo xuuxee daggoona bi beshaa beeto, ibaroo bi tuno xiisheeyemmoyichiye; Yesuus Kiristoosi bekkahooba, gallato, oogee yiiroonaa naadoonon ittoshi danemmoyichiye. 8Biin aafoona beegaano ittoshi tunateenolla, shunnii beeto ittoshine; and biin beegaano ittoshi tunateenolla, ittoshi mulloon bi toommooch too'iito ittoshine; ebich qaaroona "Ebine" getee getteyoo hakkeyaani, oogichii woriganikkiti emiroon emirii beeto ittoshine. 9Ittoshi emirii beeto, Yeeri ittoshin wodii bi beetoyichiye; ebiyoo ittoshi mulloon bi toommooch ittoshi too'iitoyichiye. 10Yeeri ittoshich immemmi wojeechon keemmiti keemachina'o ebi wodoon kupphiiqqi maqqiibee, qaawiibeenoo kichii kindiiqqi gabiyeete. 11Boonoshich beeti Kiristoosichi Ayaano, Kiristoosichi xuuxeechonaa ara xuuxoyee gub bi danemmi oogee yiireechonon shiichiqqi miixaabee, ebi mooyo bi tunemmo amee yemeenooch gaata, aabichiree bi woyemmo gaata bi bekkiiton kichii kindiiqqi ariyoyich qaawii beeheete. 12Ara keemachina'o boonoshi gettiti wochoona boonoshi maddito, ittoshichalli, boonoshich tunee qayo boonoshich bekkahe; wotta shimaayoochee wochatee waati Yaafa Ayaanee giidoona mishiraachee qaaroon ittoshich miixati asheena'o and ara wochoon ittoshich gettitina'one; maraakeena'olla ebi mooyon maqqiqqi ariyoyich qaatii beetina'one. 13Illa shuunoyich cuya tiyiree qannibote! Tatoona beebote! Yesuus Kiristoosi bekkahooba ittoshi danemmi wojoon ceenoona gibanabote! 14Yeerich de'a ii beeti bushiishoon tunabotalli, ebiyee aaf tuushoona ittoshi shuunatoomi qaatoon dabbiyaahotine! 15"Ta yaafoo taane; ebich ittoshi yaafeeton tunabote!" getee Yaafa Macaafooch bi kooreetoyich, ittoshin ceeggiti Yeeri yaafoo bi tunatoomon, ittoshi wotta ittoshi qoco bullina yaafeeton tunabote! 17Koninolla hepaanoon bi ikki ikkoyich bi shuunati shuunoomona bi toommooch nallii beeti Yeerin "Ta Nihoocho!" iqqi ittoshi ceeggii beetoyich, illa hini iibboomo tunaqqi, ittoshi beeti yemeeno bulliich biin shatona beebote! 18Ittoshi qaabbachina'o waanee yeshaabee ittoshi waan shaggiti duuba doyoochee ittoshi biisheeto, birawoochoomon oohee aachoochoomon aallemmi mooyona tunataanoon, bachaalli xalla bagee damoochoomon tunati, aaxxi Kiristoosichi damoona bi tunoon arii beeto ittoshine. 20Biinoo Yeeri shawoonaa shimaayoona halleyaan beetee kaaccitone; wotta qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichiti, oogee yiiroonoo biich immiti Yeerichi toommooch bi naboona ittoshi mulloon too'ii beeti ittoshicha iqqi hini yemeenee ciiroochaa bekkahe. Ebich ittoshi mullee too'iyoonaa gibanoona Yeerichi toommooch tunatone. 22Guttinnoon ittoshi shiijato, kashachonaa bulli yemeenoon beeyachona tunati Yeerichi qaaroocheeniye; ebiyoo aallataani yaroocheenalli, aallemmi yaroochee toonoone; and ibaree qaaroyich de'a getona xallaqqi kittinnee ittoshi maneena'oyich ibara shuno ittoshich beetone; ebich mulloochee tiijiree ittoshinaa ittoshina manjiiree shunabote! 24Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Meeno tahati asho bulli mocoomone; Bi oogee yiiroo bulliyoo mocee bungoomone; Mocoo shoolliye; mocee bungoo oojiye; 25Tunatee Doono Yeerichi qaaro bulli yemeenoon beetone." Ittoshichoo mishiraachee qaaroochaa getteeti wocho ebine.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\