1 Pheexiroosi 2

1Illa gondo bullin, dawushoo bullin, mullee xalloo shaahoon, qanaatoon, oono bullinoo ittoshi waanee wokkiibote! 2And shiijati gaggara bushiisheena'o ejoon qaatoomon, ittoshi wotta xalloo tunati Yeerichi qaaree ejoon qaatibote! Aroona diciree wodemmo ittoshine. 3Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Doono Yeeri de'o bi tunoon ariito ittoshine." 4Ashi waanaa hoxatee dupato, tunatee Yeer waanaa kaaccati kashachi aaxxi xaqqoomi Yesuus Kiristoos waan giddabote! 5Ittoshi wotta yaafeeree qeesheena'ochoomon Yaafa Ayaano shalligichii beeti deejoon, ebiyoo Yeerin emirikkii beeti deejoon Yesuus Kiristoos waanaa biich giddiibee ittoshi maddemmoyich, kashachi xaqqoomon tunaree Yeerichi Yaafa Ayaano haggii beeti kexon tunabote! 6"Yeeri 'Ebiyoche! Kexon deggii neechii beeti giimbee guummoomon tuniiqqa ta kaaccati, Taach aaxxoo tunati xaqqoon Ciyoon neechemmo taane; Bi mulloon ara xaqqee toommooch too'ii beeto ciroona yeellataachemmone' itone" getee Yaafa Macaafooch kooreetone. 7Illa ittoshi mulloon bi toommooch too'iiti ittoshich ebi xaqqo aaxxoone; tunaballi boonoshi mulloon bi toommooch too'iyaaneena'oyich "Xaqqee kechi haggachina'o hoxaa dupiti xaqqo, Aroo kexon tuuggii neechii beeti giimbee guummon tunatone." 8Wotta Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Asheena'on tephemmi xaqqoon, Yexi dichemmi xaqqoon tunahe." Yeerichi qaaroyich de'a geto boonoshi qajitoyich, tepheeqqi dihii beetina'one; ebiyoo shiichiqqi Yeeri boonoshich gabitoomoniye. 9Tunatee mandaroochee keyiree woriganikkiti bi bekkooch ittoshi giyemmoyich, ittoshin ceeggiti Yeerichi de'ittinoon ittoshi gettemmoyich, kaaccati shiijaroo, Taatoo Yeerich maddii beeti qeeshoo, biich maddoyich yaafeeti aagatoo, bi hajoo tunati yoodo ittoshine; 10ebiyee aaf Yeerichi yoodo toono ittoshine; tunaballi and Yeerichi yoodo tunato ittoshine; ebiyee aaf Yeerichi ariqqittinoon ariyaano ittoshine; tunaballi and bi ariqqittinoon ariito ittoshine. 11Ta shunachina'ote! Kashoona koyaa beeti meechi qaatoochee ittoshi wokkemmoyich, hini shawee toommooch iibboomonaa shiqqoomona tunati ittoshin qollaa beeto taane; 12Yeerin ariyaani asheena'o ittoshin "Gondoon shuunaa beetina'one" iqqi boonoshi oonniteenolla, ittoshi gaawa shuunoon beegiree, Yeeri nalloyich bi waahi aabooba biin boonoshi oogiiyemmoyich, boonoshi daggooch ittoshi beemi qoco gaawato tunabe. 13Doono Yesuus Kiristoosicha getiree ukkureena'o bullich de'a getote! Wotta bulliyee besho tunaqqi qeejii beeti taatoyich, 14gondoon shuunaa beetina'on sheeroonaa de'oon shuunaa beetina'on naadonoyich bi waanee wocheeti iraasheena'oyichoo de'a getote! 15Ebiyoo de'a shuunoon shuunabee, ibaroon ariyaani tuusheena'o ittoshi toommooch boonoshi yibbaatemmi yibbaatoon ittoshi mucciiyemmoyich, Yeerichi daaggoo bi tunatoyichiye. 16Sheexaanee guuchittinoochee keyiree Yeerichi guunina'ochoomon beebotalli, ara guuchittinoochee ittoshi keyon gonda shuunee qeroon tuniyaahotine! 17Asho bullin oogiibote! Kittinnee ittoshi maneena'on shunote! Yeerich shatote! Taatoon oogiibote! 18Guunina'ote! De'eena'onaa ariqqachina'ona tunati ittoshi doonina'on baach tunataanoon, xummeena'o tunati ittoshi doonina'onoo wotta oogiibote! Boonoshichoo de'a getote! 19Xuqqaabee xuuxoon beeggii beeti asho Yeerin gabiibee ara xuuxoon bi haa'ii gaata, gallateeyemmone. 20Ittoshi shuunati axaaxoyich yexxaabee ittoshi haa'ii gaata, amee naadoon danehotine? Tunaballi gaawa mooyon shuunaachii xuuxoon beeggiibee ittoshi haa'i gaata, ebi mooyo Yeerichi aafoochaa ittoshin gallatiiyemmone; 21Yeeri ittoshin bi ceeggito ebichiye. Wotta Kiristoosi bi qelloona ittoshicha ii xuuxoon beeggiqqi, bi hilloon dabbibee, bi shuunatoomon ittoshi shuunemmoyich ittoshich bekkiitone. 22Biyoo axaaxoon shuunataanoone; kooto bi noonoochee keyaanoone; 23biin naaggii boonoshi beehooba, wochiqqi naagaanoone; biin boonoshi xuuxii beehooba, miichataanoone; tunaballi cadiqoona nallii beeti Yeerich bi qelloon beshiiqqi immiye. 24Axaaxoyich qitiree cadiqee shuunoon shuunabee no beeyemmoyich, bi bi qelloona meenona michi toommooch yooddaqqi no axaaxoon shaaggiye; yexxaqqi bi mayatoyich, wodito ittoshine. 25Ebiyee aaf aallati bagoochoomon yalyallii beeto ittoshine; tunaballi and ittoshi kashee qiddoonaa quyachona tunati Kiristoos waan wottato ittoshine.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\