1 Pheexiroosi 3

1Mecheena'ote! Ebiyoomon wotta ikkikka ittoshi keneena'o Kiristoosichi wochoon ibariyaaneena'o boonoshi tuna gaata, noonoona getona tunataanoon, boonoshin oogiibee, gaawa qocoona ittoshi beemon boonoshich bekkiibee, ebi ittoshi gaawa beemi qoco boonoshin Kiristoos waan bi deebemmoyich boonoshich de'a getote! 3Qellee shipeyoonaa aachee gudichoon gedona oohee gatiyoo aaxxoo tunati qoraddoon tahoona ashi be'anoyich tunaa beeti maachi mashaamoon qaawiyaahotine! 4Tunaballi Yeerichi aafooch bi gatiyoo oogaton aaxxoo tunati maacaa mashaamiti ashoon tunabote! Ga'i de'oonaa gaawa shuriyachonon tunaree aallataani mallatoon qaawibote! 5Ebiyoomon wotta wonnee yemeenooch Yeerin gibanaqqi biich diireeti genneena'o boonoshi keneena'oyich de'a getona mashaamitina'o tunatina'one. 6Eboshichi daggoochee Saari ikkeene; biyoo Abrahamin "Ta doonocho!" iqqa ceeggaabee biich de'a iyane. Ittoshiyoo wotta amashee mooyoyicholla shataanoon gaawa shuunoon ittoshi shuuna gaata, Saarichi bushiishoo ittoshine. 7Keneena'ote! Ebiyoomon wotta hakka guuteena'o boonoshi tunoon ariiree, gaawa shalligoona ittoshi mecheena'ona tookki beebote! Yeerichi aafooch giddaqqi corootoyich bajii beeti amashee mooyolla bi beetaachemmoyich, boonoshiyoo wotta ittoshina tookki bulli yemeenee kashee wojoon Yeer waanee danemmina'o boonoshi tunoon gabibee boonoshin oogiibote! 8And ciiroochaa ta gettaa beeto, ittoshi bulli ikka mulloona beebote! Ikka ashi iritoon ittoshi qelli iritoochoomon tuniiree ciinote! Manaa manoochoomon ittoshinaa ittoshina shunabote! Ariqqachonaa ga'i de'oonon tunabote! 9Yeeri bi diiroon ittoshi danemmoyich ittoshin bi ceeggitoyich, asheena'o ittoshi toommooch gondoon boonoshi shuuna gaata, gondoon gaaccaahotine! Boonoshi naagi gaata, boonoshin diiribotalli, wochiree naaggaahotine! 10Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Emiree kashoona beemon shunnii beeto, bi beeti yemeenooch gaawa mooyon beegoyich qaawii beeti asho, bi heciyoona gondoon, bi noonoonoo dawushee yibbaatoon yibbaataaye; 11Gonda mooyoochee bara shokiree, gaawa mooyon shuunabe; ashoona tookkiree diggoona beemon kupphiiree qaawibe; 12Doono Yeerichi aafo cadiqeena'o waan ciinnii beetone; boonoshi qolloon waayoyich bi waamo qechoone; tunaballi Doono Yeeri gondoon shuunaa beetina'on kaaremmone." 13De'a shuunoon shuunoyich ittoshi qiicca gaata, ittoshi toommooch gondoon hallemmo konine? 14Tunaballi cadiqee shuunoon ittoshi shuunatoyich ittoshin xuuxoon boonoshi bekkii gaata, diireeto ittoshine. Asheena'ochi miichoon shattaahotine! Keqqiyaahotine! 15Tunaballi Kiristoosi yaafoo bi tunoon shalligibee biich goyinnabote! Doono bi tunoon shalligibee biin oogiibote! "Gubbich ittoshich beeti gibano amashoone?" iqqi ittoshin echammina'ochi echoon ittoshi wochemmoyich, bulli aaboon qanniton tunabote! 16Tunaballi shiimabee boonoshi yibbaatoon qallaayaanoon oogiibee yibbaatabote! Kiristoosina tookkii ittoshich beeti ikkittinee naboona ittoshi danati gaawa qocoon naagaa beeti asheena'o "Gonda mooyoniye boonoshi shuunaa beeto" iqqi boonoshi oonnii beeti oonoyich boonoshi yeellemmoyich, xalla mullo ittoshich beebe. 17Ebiyoo ebi Yeerichi daaggoo bi tuna gaata, gondoon shuunoona tunataanoon de'oon shuunoona xuuxoon ittoshi beego gaawato bi tunatoyichiye. 18Ebiyoomon Kiristoosi Yeer waan noon giddiyoyich, bi bi qelloona cadiqo tunaabee, hukkoon shuunatina'oyicha iqqi ikka kaalloon ashi axaaxee naboona meenona qititone; tunaballi ayaanoona beeyachon tunatone. 19Ara beeyachon bi tunati ayaanoona hammiqqi, cuyee kexooch cuchaqqi beeti kasheena'oyich Yeerichi qaaroon gettiye; 20wonna Noohi marikaboon bi qannii beeti yemeenooba, Yeeri hini ara asheena'o bi waan boonoshi wottemmoyich haa'iyoona bi quyateenolla, arooba bi waan wottataaneena'one; giishacheena'o, eboshiyoo shimitta asheena'o baach aacona wodiyeete. 21Ebi aaco wotta and noon wodii beeti, aacona afaalleyee shaahiyoone; aacona afaalleyoo geto, Yeer xalla mulloon nooch bi immemmoyich no qollaa beeti qolloalli, ashi qeddooch beeti kiinoon machii bayo geto toonoone; ebiyoo bi tunaa beeto, Yeeri Yesuus Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichoonaniye. 22Yesuus Kiristoosiyoo damba shimaayooch kechiqqi Yeerichi qanna bad beetone; arooch beeti maraakeena'o, shimaayeexi ukkureena'onaa giidachina'o bullina biich hajee beetina'one.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\