1 Pheexiroosi 4

1Kiristoosi meenona xuuxoon bi beeggitoyich, ittoshi wotta ebi shaaha gaboon yeshoyich qannibote! Ebiyoo bi meenona xuuxoon bi beeggito, axaaxoon shuunoon qajito bi tunatoyichiye. 2Illa ebiyee gub meenona beemoyich ittoshich echati yemeenooch Yeerichi daaggoyichalli, ittoshi gonda qaatoyich hajeeree beeyaahotine! 3Yeerin ariyaani asheena'o tunii beetoomon, yeellii beeti kaayo, meechi qaatoo, masho, qelloon battii beeti duubo, beshiiqqi uyonaa tiyaarii beeti gommona shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinnoona ebiyee aaf ittoshi beshiiti yemeeno illa beddiye. 4Ebi mooyoyich boonoshina tookkii ikkottaqqi meechi qaatoo bullin ceechoyich ittoshi woco qajitoyich woriganaabee, ittoshin naagaa beetina'one; 5tunaballi kashoona beetina'onaa qititina'onochi toommooch nalloyich qanniti Kiristoosichi aafooch neexaree boonoshi shuunati shuunoyich echeeyemmina'one. 6Kiristoosi mishiraachee qaaroon qititina'oyich bi gettito, asho bullichoomon meenona qitee nalloo boonoshi toommooch nalleeto bi tunateenolla, Yeeri Beeyachon tunaqqi bi beemoomon ayaanoona beeyachon tunaree boonoshi beeyemmoyichiye. 7And illa bulli moochi ciiro katinnitone. Ebich corootoon ittoshi hakkemmoyich ittoshi qelloon quyaree tatoona beebote! 8Shuno bareena'o shuunati axaaxoon maariye; ebich bulli mooyoyee shiichiree ittoshinaa ittoshina mulloochee tiijiree shunabote! 9Guruuxeyaanoon ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon iibbiibe. 10Asho bi ikki ikkoona Yeeri biich immiti bari bara wojoona tatoona shuunaree, ara Yeer waanee bi deqqiti wojoon bareena'oyich gaaccemmon tuniibe. 11Yesuus Kiristoos waanaa mooyo bullina Yeeri oogemmoyich, Yeerichi qaaroon gettii beeti asho koniyolla bi tuna gaata, Yeerichi qaaroon bi gettemmoyich wocheeti ashoochoomon gete; maddii beeto bi tuna gaata, "Yeeri taach immii beeti giidoonaniye ta maddii beeto" getiree maddibe; oogee yiiroonaa giidoona bulli yemeenoon Yeerich tunabe; tookona. 12Ta shunachina'ote! Kiristoosichi toommooch ittoshi mullee too'iyoo ibaroo bi tuno xiisheeyemmi, qaaqqoomo tunaqqi ittoshi toommooch shaggii beeti xuuxoyich "Dallaawa mooyo no toommooch waatone" getiree keqqiyaahotine! 13Tunaballi Kiristoosichi oogee yiiroo gaxxeehooba oogati emiroona ittoshi wucwuccemmoyich, and ittoshi toommooch shaggii beeti xuuxo bi toommooch shaggiti xuuxoon shaahoo bi tunatoyich emiriibote! 14Kiristoosicho ittoshi tunatoyich ittoshin boonoshi naaggitee, diireeto ittoshine; ittoshi diireetoo, oogee yiiree Ayaano, ebiyoo Yeerichi Ayaano, ittoshi toommooch bi beetoyichiye. 15Ittoshi daggoochee konichi toommoocholla xuuxo shagi gaata, ashi kashoon bi kichitoyich, oohee bi gaajitoyich, oohee gonda shuunoon bi shuunatoyich, oohee ashi mooyooch bi giyitoyich tunaaye. 16Tunaballi kittinnoo getee bi ceeggeetoyich xuuxo bi toommooch shagi gaata, ara shigoona bi ceeggeetoyich Yeerin gallataballi, yeellaaye. 17Yeeri nallemmi aabo shaggitone; shiichiree bi kechi asheena'ochi toommooch nallemmone. Shiichiree no toommooch nallemmo bi tuna gaata, Yeerichi mishiraachee qaaroyich de'a getaani asheena'ochi ciiro amoon tunehe? 18Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Cadiqa asho giishacheech bi wodemmo tuna gaata, hukkachina'onaa axaaxachina'onochi toommooch amo tunehe?" 19Ebich Yeerichi daaggoona xuuxo beeggii beetina'o, de'a mooyon tuniibee, gibaneeto tunati, halliti Yeerichi kishooch boonoshi kashoon quyiibeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\