1 Pheexiroosi 5

1Illa boonoshina tookkii geeno, Kiristoosichi xuuxee miixoo, wotta bekkiya ii beeti Kiristoosichi oogee yiiroochee qoodiyacho tunati ta, ittoshi daggooch beeti geeneena'on ciiccaa beeto taane; 2asho bi bagoon bi quyoomon, ittoshi waan beeti Yeerichi asheena'on quyabote! Asho ittoshin "Shuunabote!" iqqi iritiitoyich tunataanoon, Yeeri daaggitoomon ittoshi mulloochee tiiji shuniree shuunabote! Ittoshich gaacoon qaawoona tunataanoon, de'a ittoshi daaggoona quyabote! 3Kittinnee guuphina'oyich gaawa shaahiyoon tunaree bekkabotalli, boonoshin giidoona hajiyaahotine! 4Ebi mooyina'on ittoshi tunii gaata, qiddeena'ochi qiddoo bi waahi aabooba, aallataani oogee yiiree gubbichoon ittoshich immemmone. 5Gurimaasheena'ote! Ebiyoomon wotta geeneena'oyich de'a getote! Yaafa Macaafo "Yeeri geecachina'ochi shuunoon shixxii beetone; tunaballi boonoshi qelloon giishii beetina'oyich wojoon immemmone" iye; ebich kittinnoo tunati ittoshi bulli ikkoo baroyich bi qelloon giishiibee qellee giishiyoon tahoochoomon tahabote! 6Illa Yeeri bi daaggiti aabooba ittoshin bi oogiiyemmoyich, Beshi Mawa Yeerichi aafooch ittoshi qelloon giishiibote! 7Biyoo ittoshich gabii beeto bi tunatoyich, ittoshin iritii beeti mooyo bullin bi toommooch dufote! 8Tatoona beebote! Qaallibote! Ittoshi shixacho tunati Daabiloosi bi qooxxemmon qaawiqqi, ciddii beeti daaharoochoomon guuddii beetone; 9shawee toommooch beeti kittinnee ittoshi maneena'o ebiyoomi xuuxo bullin beeggii beetina'o boonoshi tunoon ariiree, Yeerichi toommooch ittoshi mullee too'iyoona manjiree koyabote! 10Kiristoosi Yesuusina tookki ikkoo tunaree, bulli yemeenee bi oogee yiiroochee ittoshi qoodeeyemmoyich ittoshin ceeggiqqi wojoo bullin immii beeti Nuggushoo Yeeri, giishacha aaboon xuuxoon ittoshi beeggitoyee gub, bi bi qelloona ittoshich mooyo bullin tachemmone; ittoshin manjiiyemmone; ittoshin kupphiiyemmone; ittoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyoochee ittoshi shuuraachemmoyich ittoshin neechemmone. 11Biichoo bulli yemeenoon giidoo tunabe! Tookkona. 12Ittoshin ciiccaabee, hini wojoo ibara Yeerichi wojoo bi tunoon ittoshich miixaabee, gibaneeti manoomon ta tuniiti Silibanoosichi kishoona hini qamini wochoon ittoshich koorii daachii beeto taane. Ebi ara Yeerichi wojoona manjiree neexabote! 13Ittoshina tookkii wotta Yeeri biich kaacciti, Baabilooni kittinnee guuphi asheena'o, ta bushoo Maariqoosiyoo ittoshin diggii beetina'one. 14Kiristoosichi shunoona tunati shumeyoona ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon diggiibe! Kiristoosina tookkii ikkittino beeti ittoshi bullich diggoo tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\