1 Tasalonqi 1

1Nihoo Yeerichonaa Doono Yesuus Kiristoosichona tunati, Tasalonqi kittinnee guuphoyich, ta Phawuloosi, SiLibanoosinaa Ximootiyoosina tookkii tunaqqa hini wochoon koorito noone. Yeerichi wojoonaa diggoona ittoshich tunabe. 2No corootii bee gaata, kuxaanoon ittoshin gabiibee, ittoshi bullichi naboyich bulli araddoon Yeerin gallataa beeto noone; 3Kiristoosichi toommooch beeti ittoshi mullee too'iyoon shuunee toommooch ittoshi heechiyoon, shunoochee tiyitona aajii ittoshi shuunoon, no Doono Yesuus Kiristoosi gibanikkiti gibanoona ittoshi kupphoon no Nuggushoonaa no Nihoona tunati Yeerichi aafooch shalligii beeto noone. 4Yeerina shunnati no maneena'ote! Biicho ittoshi tunemmoyich Yeeri ittoshin bi kaacon ariito noone. 5Ittoshi waan no waahooba, mishiraachee qaaroon ittoshich no gettato, xiishiqqa no ibariyoon bekkiyoonaa Yaafa Ayaanee giidoona no shuunoonalli, noonoona baach toonoone. Ittoshina tookkii no beehooba, ittoshich gabiibee aabichiqqa no beeto gaata arii beeto ittoshine. 6Wotta wodda iritoo ittoshi toommooch bi shaggiteenolla, Yaafa Ayaano ittoshich immiti emiroona mishiraachee qaaroon ibariiqqi, noonnaa Doono Yesuus Kiristoosinochi qocoon dabbito ittoshine; 7ebich Makidoonee Shawoonaa Akaayee Shawoonooch beeti kittinneena'o bullich gaawa shaahiyoo tunato ittoshine. 8Doono Yesuusichi mishiraachee qaaro ittoshi waanee tiyiqqi Makidoonee Shawoonaa Akaayee Shawoonooch baach toonoone bi shaggito; Yeerichi toommooch ittoshi mullee too'iyoo bulli xaa'ooch beeti asheena'oyichiye bi waayeeto; ebich ittoshichon no gettemmi bara mooyo amolla aalloone. 9Ittoshi waan no waahooba, aabichiqqi noon ittoshi iibbiito gaata hini ara asheena'o bulli gettii beetina'one; wotta beeyachonaa ibara Nuggushoonoyich ittoshi maddemmoyich, qitii bi duukkatoochee bi kichiti bi Bushoo, aroo woyemmi kaaree shiixxoochee noon wodiiyemmi Yesuusi, shimaayoochee bi womon ittoshi quyemmoyich, shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinnoochee Yeer waan aabichiqqi ittoshi wottato gaata gettii beetina'one.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\