1 Tasalonqi 2

1No maneena'ote! ittoshi waan no womo duubo tunee bi qayon ittoshi ittoshi qelloona arii beeto ittoshine. 2Ittoshi waan no womoyee shiichiqqa Filipphisiyoosaa wodda xuuxoon no beegonaa no naaggeyoonon arii beeto ittoshine; meetina'o bayoyich boonoshi qiiccateenolla, Yeeri immiti mishiraachoon ittoshich no gettemmoyich no Nuggushoo Yeeri no waanee shaton bi wokkiitee aafoon kupphato noone. 3No gettaa beeti wochoon ittoshi waayemmoyich ittoshin no qollaa bee gaata, kootoona oohee gonda gaboona oohee dawushoona toonoone. 4Tunaballi Yeeri mishiraachee qaaree getti shuunoon nooch guudii bi immemmoyich gibaneeto tunaqqa no danatoyich, arooniye no gettaa beeto; no gettaa bee gaata emirikkoyich no qaawii beeto, ashi mulleexi gaboon maqqiqqi arii beeti Yeerinalli, ashoon toonoone. 5Ittoshi arii beetoomon koninolla maanjiibee getaano noone; Yeeri beeggii beetoomon ittoshi waanee gaacoon no danemmoyich damakaabee getaano noone. 6Kiristoosichi mishiraachacho no tunatoyich, bari bara mooyon ittoshi tuniiyemmoyich echo nooch hakkee beetone; tunaballi ittoshi waanee tunabe, bareena'o waanee tunabe, koni waaneenolla oogoon qaawaano noone; indee bi hajee bushoon bi shiimoomon, no wotta ittoshi daggooch no beehooba ittoshin shiimahone. 8Ebiyoomon ittoshin oogichii no shunnatoyich, Yeerichi mishiraachee qaaroon geto ikketo baach tunataanoon, no hajee kashoonolla wotta ittoshich no qoodemmoyich mulloochee tiijiqqa daaggito noone; nooch oogichii shunnato tunaqqi bekkato ittoshine. 9No maneena'ote! No aayonaa no yulloona ittoshich batteyaanoone; ikka amashee mooyonolla ittoshin iritiyaanoon xumoonaa araddoonon shuunaabee Yeerichi mishiraachee qaaroon ittoshich gettahone. 10Kittinnoo ittoshi daggooch am shaaha yaafittinoonaa kaamittinoona, ikka qoonaalli shaaddoonoo no beemon ittoshinaa Yeerina miixoo ittoshine; 11Bi taatittinoonaa bi oogee yiiroonoochee ittoshi qoodeeyemmoyich ittoshin ceeggiti Yeerin emirikkii beeti beemona ittoshi beeyemmoyich, ittoshin ciiccaabee, kupphiibee, xalla gettaabee, nihoo bi bushiishoyich tunii beetoomon, ittoshi ikki ikkoyich no tuniyoon arii beeto ittoshine. 13Wotta kuxaanoon Yeerin no gallataa beeti bara mooyo beetone; Yeerichi qaaroon no waanee waayaqqi ittoshi ibariihooba, ibara qaaro tunati Yeerichi qaaroochoomonalli, ashi qaaroochoomon tuniiqqi toonoone ittoshi ibariito; ebi tunato, ittoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'ii beeti ittoshi mullooch Yeerichi qaaro shuunaa beeto bi tunatoyichiye; 14No maneena'ote! Kiristoos Yesuusicho tunati, Yihudee Shawooch beeti Yeerichi kittinnee guuphi asheena'ochi toommooch shaggitoomo ittoshi toommooch shaggitone; ebiyo Ayihudeena'o boonoshin xuuxiitee xuuxoon boonoshi beegoomon, ittoshiyoo wotta ittoshi shawee asheena'o ittoshin xuuxiitee, xuuxoon beeggito ittoshine. 15Ebi ara Ayihudeena'o Doono Yesuusin wuxitina'one; ebiyee aaf beeti keemachina'on wuxitina'one; noonoo du'iitina'one; Yeerinoo emirikkiton shuunataaneena'one; wotta asho bullin shixxii beetina'one; 16aagateena'o waayaree wodemmi Yeerichi qaaroon no getaachemmoyich baja qiiccaheete. Ebin tuniyoona ebiyee aaf bulli araddoon boonoshi shuunaa beeti axaaxee toommooch wotta hinin daakkiyeete. And ciiroochaa Yeerichi kaaree shiixxoo boonoshi toommooch shaggitone. 17Illa no maneena'ote! Mulloona baroo no qajateenolla, meenona ittoshiyee giishacha aaboon no baritoyee gub oogati sharaatoona no beetoyich wochinnoon ittoshin aafoona ciinoyich woddoon qiiccato noone. 18Ittoshi waan womoyich qaawito noone. Phawuloosi ta, ta qelloona womoyich gutta keeja kaalloon qiiccato taane; tunaballi Sheexaanoo gommon hicciye. 19No Doono Yesuus Kiristoosi wottaa waahooba, bi aafoochaa no gibano, oohee no emiroo, oohee no geecee naboo konine? Ittoshi toona? 20Ibaroone; no geecee naboonaa no emiroona geto ittoshine.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\