1 Tasalonqi 4

1Illa ciiroochaa no maneena'ote! Yeerin emirikkoyich gaawa qocoona ittoshi beemo beda mooyo bi tunoon ittoshich no dojee waayato ittoshine; andoo ebiyoomi gaawa qocoona beeto ittoshine; tunaballi wotta ebiyee beshoon ittoshi tuniiyemmoyich no Doono Yesuusina tookkii nooch beeti ikkittinoona ittoshin qollaa beeto noone; ciiccaanoo beeto noone; 2Doono Yesuusina wocheeqqa, "Ebin tuniibote!" iqqa ittoshich no gettati mooyon arii beeto ittoshine. 3Yeeri qaawii beeto, shunee mamo bulliichee wokkiqqi yaafittinoona ittoshi beemoniye; 4Biin ariyaani aagateena'ochoomon cakkii qaatoona tunataanoon, ittoshi bulli ittoshi qelli qelloona ittoshi ashittinoon yaafittinoonaa oogiyoona quyaa yeshon ittoshi doyooniye; 6wotta shiichiqqa ittoshich manjii gettaa no shalligichitoomon, ebi mooyo bullin Doono Yeeri wochi gaaccemmo bi tunatoyich, koniyolla ebi mooyon shaaddaaye; biinoomi bi manoonoo xuqqaaye; 7Yeeri noon bi ceeggito, yaafittinoona no beeyemmoyichalli, tiyaarii beeti mooyon no shuunemmoyich toonoone. 8Illa ebi no dojiti mooyon shixxii beeti asho, ittoshich bi Yaafa Ayaanoon immii beeti Yeerinalli, ashoon toonoone bi shixxii beeto. 9Ittoshinaa ittoshina shuneechon ittoshi qelloona Yeer waanee ariito ittoshine; ebich manaa manoochoomon ittoshi shunemmoyich koniyolla ittoshich koorii arichiyoo qaawiyaache. 10Ebiyoomon Makidoonee Shawoo bulliich beeti kittinnee maneena'on shunnii beeto ittoshine. Illa ta maneena'ote! Ittoshin no qollaa beeto, aafichoyee beshoon ebin ittoshi tuniiyemmonaa 11diggoona beemon manjiiree ittoshi qaawemmonoyich, bara ashi mooyooch gimoochee ittoshi qelloon ittoshi quyemmonaa, shiichiqqa ittoshich no dojitoomon ittoshi kishoona ittoshi shuunemmonoyichiye; 12ebin ittoshi tunii gaata, boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaani asheena'ochi aafooch naadeeto tunemmo ittoshine; ittoshichoo qaawii beeti amashee mooyoyicholla bara ashoona degeyaachemmo ittoshine. 13Andoo no maneena'ote! Gibanaalli bara asheena'ochoomon ittoshi ayinaachemmoyich, qititi asheena'ochon ittoshi ariiyemmoyich shunnahone. 14Yesuusi qitoonaa qitii duukkatina'ochi daggoochee bi keyonon ibariito noone; ebiyoomon wotta boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iichii qititina'on Yeeri Yesuusina tookki bi waan daammemmo bi tunoon ibarii beeto noone. 15And no gettaa beeti mooyo Doono Yesuusi dojiti mooyoniye; Doono waammi wottoon bat kashoona beeti no, qititi asheena'on shiichaachemmo noone. 16Yeerichi getee qaaro, shimaaji maraakeena'ochi ukkuroo qaaro, Yeerichi tiree qaaroo waayeeyemmone; arooba Doono Yesuusi bi qelloona shimaayoochee kindemmone; boonoshi mulloon bi toommooch too'iichii qititina'o boonoshi duukkatoochee shiichiree kechemmina'one. 17Aroyee gub bat kashoona beeti no, yongee toommoochaa Doono Yesuusina danoyich, boonoshina tookki tiijeeree quboona hammemmo noone; ebiyoomon bulli araddoon Doono Yesuusina tookki beeyemmo noone. 18Ebich ittoshinaa ittoshina ebi qaaroona ikkoo baroon goggii kupphiibe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\