1 Tasalonqi 5

1Illa no maneena'ote! Ebi mooyo tunemmi yemeenoonaa aaboonochon ebine iqqi ittoshich amoonolla kooroo qaawiyaache; 2Doono woyemmi aabo, gabaan beeti xaa'ooch gaayo xumoona bi womoomon, ebiyoomon shaggemmo bi tunoon manjiiqqi arii beeto ittoshine. 3Asheena'o "Diggoone; wodoone" boonoshi ii beetee, yeqqafachi maacheen maaxoo mamoomon arooba qaa'i iritoo diqqoona boonoshi toommooch shaggemmone; ciroona muriccii wodoon hakkaachemmina'one. 4Tunaballi no maneena'ote! Ebi ara aabo gaayo xumoona womoomon diq shagiree ittoshin bi keqqichaachemmoyich, ittoshi mandaree asho toono ittoshine; 5ittoshi bulli bekkee asho, araddee ashoo ittoshine; no, xumee asho oohee mandaree asho toono noone. 6Illa qaalliree tatoona beebonalli, bareena'ochoomon tokkataayone. 7Tokkataa beetina'o xumoonaniye boonoshi tokkataa beeto; mashaa beetina'oo xumoonaniye boonoshi mashaa beeto; 8tunaballi araddee asho no tunatoyich, Yeerichi toommooch mullee too'iyoonaa shunoonon ginee naayina'o boonoshi getoon qeroyich geddii beeti xuuroochoomon gediree, "Yeeri noon wodiiyemmone" imi gibanoon xuuree ukoochoomon ukaree tatoona beebone; 9Yeeri noon bi kaaccito, no Doono Yesuus Kiristoos waanaa wodoon no danemmoyichalli, bi kaaree shiixxoon no toommooch kindiyoyich toonoone. 10Kashoona no beetee, oohee no qititee, biinna tookki kashoona no beeyemmoyich Kiristoosi noocha iqqi qitiye. 11Ebich and ittoshi wotta tunii beetoomon, ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon goggiibe; ikkoo baroon eenniibe. 12No maneena'ote! Ittoshi daggooch beechii aajii shuunaa beetina'on, Doono Yesuusichi gommona ittoshin yaabii beetina'on, ittoshin kaaraa ciiccii beetina'onoo ittoshi ariiyemmoyich, boonoshi shuunaa beeti shuunoo bullich shunoona beshaa beshiiree boonoshin ittoshi oogiiyemmoyich ittoshin qollaa beeto noone. Ittoshinaa ittoshinoo diggoona beebote! 14Wotta no maneena'ote! Ittoshin ciiccaa beeto noone; shuuna biisheena'on kaara ciicote! Aafi shateena'on kupphiibote! Yesuusichi toommooch mullee too'iyoona kupphataaneena'on gaachabote! Asho bullin haa'iibote! 15Ittoshi daggoochee koniyolla baroyich gondoochi qoodoon gondoona bi wochaachemmoyich bayote! Tunaballi bulli araddoon ittoshinaa ittoshina, wotta asho bullich gaawaton tuniyoyich qiiccabote! 16Bulli araddoon emiribote! 17Kuxaanoonoo corootibote! 18Amee mooyolla ittoshi toommooch bi shaggitee, Yeerin gallatabote! Kiristoos Yesuusina ittoshich beeti ikkittinoona Yeeri ittoshi waanee bi qaawii beeto ebiniye. 19Yaafa Ayaano shuunemmoyich gommon bajaahotine! 20"Yeer waaneeniye" getteeti wochoon qallaayiyaahotine! 21Ebiyoomi wocho Yeer waanee bi tunoonaa tunee qayonon xiishibote! Gaawato tunaton shuunee toommooch heechiibote! 22Amashee gonda mooyonolla shuuniyaahotine! 23Diggee Nuggushoo Yeeri bi qelloona ittoshi hulli malloon yaafibe; no Doono Yesuus Kiristoosi wottaa waahooba ikka qoonaallo tunaree ittoshi danemmoyich, ittoshi ayaanoon, ittoshi kashoonaa ittoshi meenonon quyabe. 24Ittoshin ceeggiti Yeeri gibaneetone; biyoo ebin ittoshich ceechemmone. 25No maneena'ote! Nooch [wotta] Yeerin qollabote! 26Kittinnee maneena'o bullin yaafeeti gommona tunati shumeyoona ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon diggiibe. 27Hini wochoon kittinnee maneena'o bullich ittoshi shemmemmoyich, Doono Yesuusina ittoshin callaa beeto taane. 28No Doono Yesuus Kiristoosichi wojoo ittoshina tookki tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\