1 Ximootiyoosi 1

1Noon Wodiyachi Yeerinaa no gibano tunati Kiristoos Yesuusina wocheeti, Kiristoos Yesuusichi mishiraachachi Phawuloosi taane; 2hini wocho Kiristoos Yesuusichi toommooch bi mullee too'iyoona ibara ta bushoo tunati Ximootiyoosich bede; no Nihoo Yeerinaa no Doono Kiristoos Yesuusina waanee wojoo, ariqqoonaa diggoona neech tunabe. 3Ebiyee aaf Makidoonee Shawooch hamma ta tiyahooba, Efesoon koota doyoon gamichii beeti ikkikka asheena'o beetoyich, "Ara Efesoon kotaree ara asheena'on 'Ebi koota doyoon gamichoon qayote!' gete!" iqqa neech gettato taane. 4Wotta boonoshich "Tochee tochoonaa beshati qaabbachina'ochi shigoon genjii haddoonoyich ittoshi qelloon hajiyaahotine!" gete! Eboshiyoomi mooyo hayoonalli (naboonalli) bi tiijemmo, Yeerichi shuunoyich bi gaaccemmi gaaco aalloone; Yeerichi shuunoon no shuunaa beeto, no mulloon Yeerichi toommooch too'iyoonaniye. 5Ebin neech ta gettaa beeto, "Noonnaa noonna shunabone" getoyichiye. Ebi shuno bi danemmo axaaxoon tiyaaraa beeti xalla mulloonaa Kiristoosichi toommooch mulloon ibara too'iyoonaniye. 6Ikkikkeena'o ebi mooyina'on qajiichii ibaree gommoochee bara wottaqqi duuba hayooch (nabooch) giyitina'one. 7Boonoshiyoo Muusichi callee dojachina'o tunoon shunniibee, boonoshi yibbaataa beeton oohee aafoon kupphaqqi ashich boonoshi gettii beeti mooyon shalligaaneena'one. 8Tunaballi asho tachii bi shuuna gaata, Muusichi calloo gaawato bi tunoon ariihone; 9Yeeri hini calloon bi immito, calloon shaaddaa beetina'oyich, hukkachina'oyich, Yeerin dabboochee wokkii beetina'oyich, axaaxachina'oyich, Yeerin oogiyaaneena'oyich, Yeerichi yaafa mooyon ee'ii beetina'oyich, boonoshi indeenaa boonoshi nihoonon wuxii beetina'onaa ashi kashoon kichii beetina'onoyich, shuni maayeena'oyich, anaamona tookkii shuno maa beeti anaamina'oyich, ashoon giidoona yechii kemmachina'oyich, koottii beetina'oyich, kootoon wogaa beetina'oyich, gaawa kittinnittinee doyoon shixxii beetina'o bullichalli, cadiqeena'oyich toonoone. 11Hini ariyoo gallateeya beda, Yeerichi oogee yiiroon gettii beeti mishiraachee qaaroocheeniye bi danato; bi ceegoon ta bechemmoyich Yeeri taan gibanaqqi taach guudiitone. 12Biich maddiya ta bedon gabiqqi taan bi kaaccitoyich, biich ta maddemmoyich giidoon taach immiti no Doono Kiristoos Yesuusin gallatahoye. 13Ta mulloon bi toommooch too'iyaan ta beehooba, biin naaggacho, yookkachonaa sharachonon ta tunateenolla, Yeeri taan bi ariqqato ta shuunaa beeton ariyaano ta tunatoyichiye. 14No Doono Yeerichi wojoo beshaa besho bi tunatoyich, Kiristoos Yesuusichi toommooch mullee too'iyoonaa biinna tookkii nooch beeti ikkittinee gommona shunoonon taach immiye. 15"Axaaxachina'on wodiyoyich Kiristoos Yesuusi hini shawee toommooch waahe" ii beeti qaaro ibaroone; asho bulliyoo ibariiqqi yech beda mooyone. Axaaxachina'o bulliyee beshi axaaxacho taane; 16tunaballi Yesuus Kiristoosi beshi axaaxachi ta toommoochaa ciyaani ooga bi haa'iyoon bi bekkiiyemmoyich, "Gubbich boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiree bulli yemeenee kashoon danemmi asheena'o bulli beegeete" iqqi Yeeri taach ariqqahe. 17Bulli Yemeenee Taatoo, aallataano, bekkataano, bi ikketo baach tunati Nuggushoyich gallatoonaa oogee yiiroona bulli yemeenoon tunabe! Tookkona. 18Ta bushoo Ximootiyooso! Ebiyee aaf neechon keemoona bi getteetoomon, hini wochoon neech guudiito taane. Ara keemoon shalligibee, kuppharee gaawati koyoon koyabe! 19Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoonaa axaaxoon tiyaaraa beeti xalla mulloonon manjiiree yeshe! Ikkikkeena'o boonoshi mulloona "Axaaxoon tiyaarataachone" iqqi, aachi yopacho aalli marikabo xaqqoona qiccaqqi aacona qooxxaa bi aalloomon, Yesuusichi toommeexi boonoshi mullee too'iyoon aalliitina'one. 20Heemanoosinaa Iskindiroosina eboshichi daggeexina'one; guttinnoon Yeerichi shigoon ee'iyoochee boonoshi cuuqqemmoyich, "Sheexaanoo boonoshin sheeribe" iqqa biich beshiiqqa boonoshin immato taane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\