1 Ximootiyoosi 6

1Yeerichi shigoonaa no dojii beeti bi qaaroona naaggeyaachemmoyich, guuchittinee qoqqaanooch beeti, kittinnoo tunati guunina'o bulli boonoshi doonina'on "Bulli gommona oogoon dan beddiyeete" getiree gabibeete. 2Boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiti doonjachi guunina'o, ara doonina'o boonoshich kittinnee maneena'o boonoshi tunatoyich hoxaayeete; tunaballi qocachi boonoshi shuunoona degee beeti boonoshi doonina'o boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iitina'onaa shunnatina'ona boonoshi tunatoyich, aafichoyee beshiiree maddibeete. And neech ta gettaa beeti mooyina'on kaachi dojibee ciice! 3Koniyolla ebiyee bariti mooyon bi doji gaata, no Doono Yesuus Kiristoosi gettiti iiwa qaaroonaa Yeerich diireeti kittinnee qocoona beemonon dabbii beeti doyoyich de'a geto bi qayi gaata, 4geecoo biin nafiitone; amoonolla shalligaani tuushoone; biiyachochoomon kittinnittinee doyoon qallaayoyich taggoonaa hayoononiye (naboononiye) bi qaatii beeto. Ebi mooyina'oochee qanaato, kaaro, naago, biinnaa biinna mateyoo, 5kuxataani kaaree tiijoo, eboshi kechemmina'one. Gaboon hakkaaneena'o tunaqqi dacheebee, "Yeerich diireeti kittinnee qocoona beemo gaanniiyemmone" ii gabiqqi ibaroon muccatina'one. 6Tunaballi asho Taach beeto beddiye bi geti gaata, Yeerich diireeti kittinnee qocoona beemo biin ibara gaannachon tuniiyemmone. 7No shiijahooba hini shawee toommooch amoonolla deebaano noone; ebiyoomon no qitiyooba wotta, amoonolla yeshiree hamaachemmo noone; 8ebich "Tahoonaa maayoona nooch bi bee gaata, ebi beddiye" getone. 9Tunaballi "Gaannachon tunabone" iqqi gabii beetina'o gondoochi nihoona dacheeree bi shaachiti ollooch yecharee dihemmina'one; yecharee boonoshi dihemmi ollo, mulloon muccii beetonaa qaaqqi beeti meeti qaatoonaniye; ebi qaatoo keyo hakkeyaani shiwaree qaaqqoochiye bi shaggiiyemmo. 10Ebi gijee shuno meeti gonda mooyon shuunooch bechemmone; ebiyoomon ikkikkeena'o gijoon qaatiibee, Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoon qajiqqi shattii giiriti ayinee daggooch boonoshi hajee kishoona giyitina'one. 11Tunaballi haano Yeerichi ashoocho! Ebi mooyo bulliichee wohe! Cadiqittinoon, Yeerich diireeti kittinnee qocoona beemon, Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona manjoon, maneena'on shunon, haa'iyoon, shiimacho tunoonoo dabbiree yeshe! 12Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona koniyolla qiiccaa dichoo hakkaani kuppho tunaree, bulli yemeenee kashee wojoon yeshe! Yeeri hini bulli yemeenee kashoon ne danemmoyich neen ceegee, meeti miixeena'ochi aafoochaa Kiristoosichi doonjittinoon gaawichiqqa miixato neene. 13Bulli mooyoyich kashoon immii beeti Yeerichi aafooch, Faantoosachi Phelaaxoosichi aafoochaa Shimaaji Taatoo bi tunoon gaawichiqqi miixati Kiristoos Yesuusichi aafooch, 14"No Doono Yesuus Kiristoosi waammi wottoon kiinaalli, oonaalli beemona hini getteeti mooyina'on ceechibe!" iqqa neech guudiito taane. 15Gallateeya beda ikka mixxo tunati Mawa Yeeri, taateena'ochi Taatoonaa doonina'ochi Doonona bi daaggiti aabooba ara Doono Yesuus Kiristoosichi womon bekkiiyemmone. 16Bi ikketo baachiye qitaano; koniyolla shago hakkaani waccii beeti bekkoochiye bi beeto; aafoona biin beeggito koniyolla aalloone; biin beego ashich hakkeyaache. Oogoonaa giidoona bulli yemeenoon biich tunabe; tookkona. 17And hini yemeeneexi gaannachi kittinneena'oyich ishichibe! Qelloon yeepphaahotine! Bulli mooyon nooch ceechiqqi bi imee, ebina no emiremmoyich tunii beeti Yeerin gibanabotalli, gibaneyaani gaannoon gibaniyaahotine! 18Gaawa shuunoon shuunabee, de'a shuunee gaannachon tunabote! Ittoshich beetoochee qoodiya qannibote! Kishoon maggiiree imbote! 19Ebiyoomon ibara kashoon ittoshi yechemmoyich, woyemmi yemeenoochoo gaawati dego ittoshich tunemmi gaannoon kicemmo ittoshine getiree ciice! 20Ximootiyooso! Yeeri neech guudiiqqi bi immiti mooyon quyabe! Yeerin oogiyaani moochaalli yibbaatoochee, kootoon ariyoo tuniiqqi wonaaxiyee yibbaatoochee wohe! 21Ikkikkeena'o ebin "Ariyoo nooch beetone" iibee, Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoochee muriccitina'one. Yeerichi wojoo neenna tookki tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\