2 Qorontoosi 1

1Yeerichi daaggoona Kiristoos Yesuusichi mishiraachacho tunati Phawuloosinaa wotta no manoo Ximootiyoosina; Qorontoosi kittinnee guuphi shiisheena'onaa Akaayee Shawoo bulliich beeti, Yeerina yaafeetina'onoyich; 2No Nihoo Yeerinaa no Doono Yesuus Kiristoosinochi wojoonaa diggoona ittoshich tunabe. 3Ariqqachi Nihoo, bulli araddoon goggii beeti Nuggushoo, no Doono Yesuus Kiristoosichi Nuggushoonaa Nihoona tunati Yeeri gallateebe. 4Biyoo amashee iritolla no toommooch shaggimmi aabo bullin noon goggii beetone. Ebich amashee iritolla boonoshi toommooch shagee, asheena'o iritee beeti aabo bullin, no wotta Yeeri noon goggiitoomi gommona boonoshin goggiyoon hakkiyone. 5Kiristoosichi toommooch shaggiti iritoo no toommooch woddatee no qoodeetoomon, ebiyoomon wotta Kiristoosina Yeer waanee danaa beeti goggo nooch woddatee qoodeyacho tunemmo noone. 6Wotta iritoo no toommooch shaggii beeto, goggoonaa wodoonon ittoshi danemmoyichiye; no goggaa beeto wotta, no toommooch shaggitoomi iritoo ittoshi toommooch shagi gaata, goggaree haa'iyee hakkoon ittoshi danemmoyichiye. 7No iriteetoomon ittoshi iritee gaata, Yeeri noon bi goggiitoomon ittoshinoo wotta goggiiyemmo bi tunoon arii beeto noone; ebich ittoshi toommooch nooch beeti gibano manjoone. 8No maneena'ote! Isiyee Shawooch no beehooba, no toommooch shaggiti iritoon ittoshi ariiyemmoyich qaawii beeto noone. Ebi no toommooch shaggiti iritoo no hakkoyee beshii bi getee, Illa wodaachone iqqa qitoyich no kuxxammi wottooniye noon bi maggato. 9Ibaroon qitee nalloo no toommooch nalleetochoomon nooch waayeetone; tunaballi ebi tunato, qititon qitoochee kichii beeti Yeerinalli, no qelloon no gibanataachemmoyichiye. 10Biyoo ebin shaahii beeti qitoochee noon wodiihe; andoo wodiiyemmone; ittoshiyoo wotta Yeerin qolloona noon ittoshi gaacha beetee, gubboo wotta noon wodiiyemmo bi tunoon gibanaa beeto noone; wodda corootoona Yeerichi wojoon no danatee, meeti asheena'o no naboona Yeerin gallatemmina'one. 12No geecii beeti mooyo ebine; hini shaweexi asheena'ochi daggooch, beshoonoo ittoshi daggooch no beemo, Yeeri nooch immiti yaafittinoonaa xalla mulloona bi tunoon no mullo miixaa beetone. Ebin no tuniito, Yeer waanee no danaa beeti wojoonalli, meechi ariyoona toonoone. 13Shemmaree ittoshi shalligemmoyee beshatee bara mooyon ittoshich kooraachone; and noochon qoodiqqi ittoshi shalligii beeton gub ciichiree shalligemmo ittoshi tunoon gibanaa beeto taane; ebichi naboona no Doono Yesuusi wottaa waahooba, ittoshina no geecitoomon, ittoshiyoo wotta noonna geecemmo ittoshine. 15Ebin gibanaqqa, guttinnoon diiroon ittoshi danemmoyich gabiqqa, shiichii ittoshi waan womoyich gabii kuxxoye. 16Ta gabito, ittoshi waanina besharee Makidoonee Shawooch hamonaa Makidoonee Shawoochee wottaree ittoshi waan shagonoyichiye; aroochee Yihudee Shawooch ta hammemmoyich taan ittoshi deggemmoyichiye. 17Ebin tuniiya ta gabiyooba, ta tunii beeton ariyaanoon gaboon shaddiibeeniya ta tuniito? Oohee hini shaweexi asheena'o tunii beetoomon, ikka heciyoona "Eeha" iichii, wochinnoon "Toonoone" ii beeti gaboon shaddii beeto ittoshich shaahii beetota? 18Yeeri gibaneetone; ittoshich ta gettaa beeto "Eeha" iichii, wotta "Toonoone" ii beeti gutta heciyoona tunee bi qayon miixemmone. 19No, ebi geto Silbaanoosinaa taanna, Ximootiyoosinoo, ittoshi daggooch no beehooba, Yeerichi Bushoo Yesuus Kiristoosichon ittoshich no gettato "Eeha" ii beeti qaaroonalli, "Eeha" iichii, wotta "Toonoone" ii beeti gutta heciyoona toonoone. 20Yeeri nooch gibanikkiti gibano Kiristoosinaniye "Eeha" bi getteeto; ebichiye Yeerichi oogee yiiroyich Kiristoosina "Tookkona" no ii beeto. 21Kiristoosina tookkii nooch beeti ikkittinoona ittoshina tookkii noon kupphii beetonaa biich no maddemmoyich noon kaaccitona Yeerine. 22Wotta biine biicho no tunee xiishee mallatoon no toommooch geddito, gub nooch bi immemmi wojoonoo bekkii beeti Yaafa Ayaanoon yechiyoo tuniiqqi no mullooch kotiito. 23Ta wotta Yeerichi aafooch ibaroon gettoye; wochinnoon Qorontoos womo ta qajato, ittoshin ayinikkaache iqqa ittoshich ta ariqqatoyichiye. 24Yeerichi toommooch ittoshi mullee too'iyoona manjii ittoshi neexoon ariito noone; ebich ittoshina tookkii no shuunaa beeto ittoshi emiremmoyich qaawiqqaanalli, ittoshi mullee too'iyee toommooch doonjittinoon qaawiqqa toonoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\