2 Qorontoosi 10

1Ta Phawuloosi, ta qelloona ittoshina tookkii ta beehooba "Ga'i de'o" getteeto, ittoshiyee ta wokkahooba "Aaf kuppho" getteeto, shiimachonaa mashaamitona tunati Kiristoosichi shigoona ittoshin qollaa beeto taane. 2Meechi gaboona sha'aa beeton shaahiiqqi noochon yibbaataa beeti ikkikka asheena'oyich aafee kupphoona geton gabii beeto taane; tunaballi ittoshi waan ta waahooba, aafee kupphoona ta gettemmoyich ittoshi tuniyaachemmoyich ittoshin qollaa beeto taane. 3Hini shawee toommooch beeto no tunateenolla, no koyaa beeto hini shawee toommeexi asheena'ochoomon toonoone; 4no koyee qiico hini shawee toommeexo toonoone; tunaballi Yeer waanee danaa beeti giidoona mishigoon hapoyich kupphoone. 5Ashi gajiteyoonaa Yeerichi ariyee toommooch geecoona tiyii beeti mooyo bullinon hapemmo noone; Kiristoosich de'a boonoshi gettemmoyich ashi gaboo bullin keccemmo noone; 6Kiristoosich ittoshi de'a geton manjii no ariitoyee gub, Kiristoosich de'a getti qayo bullin sheeroyich qannito noone. 7Ittoshi aafooch bekkaa beeton baachiye ittoshi ciinnii beeto; koniyolla Kiristoosicho bi tunoon ibariito bi tuna gaata, aroo Kiristoosicho bi tunoomon, nowoo wotta Kiristoosicho no tunoon wochi bi qelloona gabibe. 8Doono Yesuus Kiristoosi nooch bi immiti hakkoona beshoon ta geeci gaatolla, yeellataache; ebi hakkoon nooch bi immito, ittoshin no eenniiyemmoyichalli, ittoshin no hapemmoyich toonoone. 9Ittoshich ta koorii beeti koorichoochaa ta qaawii beeto, ittoshin keqqichiya shaahaaye. 10Ikkikkeena'o Phawuloosi koorii beeti koorichoo maggoonaa giidachonaniye; tunaballi aroo no waan bi beehooba giidaalloone; bi yibbaatoo qallaayeetone ii beetina'one. 11Ishichii beeti asheena'o ittoshiyee wohooch beechaa no koorii daachii beeti wocheena'onaa katinnaa ittoshina tookkii beechaa no shuunaa beeti shuunoonochi daggooch amashee barittinolla aallo bi tunoon gabibeete. 12Boonoshin wochii gallataa beeti ikkikkeena'ona tookkii no qelloon haddoyich, oohee no qelloon goomiyoyich aafoon kupphataachone; tunaballi areena'o boonoshi qelloon wochii boonoshina tachoona, boonoshi qelloonoo wochii boonoshina goomiyoona shalligachina'o tooneena'one. 13Tunaballi ittoshi beetooch no shaggammi wottoonolla, Yeeri nooch immiti shuunee daaroona geeciyonalli, beshaa beshoon geecii beeto toono noone. 14Kiristoosichi mishiraachee qaaroon getoyich ittoshi beetooch no shaggahoobolla, Yeeri nooch daarati shuunoyee beshataano noone; ittoshiyoo arooba ara shuunee daaree daggoochiye ittoshi beeto. 15Bareena'o aajitona beshaa beshoon geecaachone; tunaballi Kiristoosichi toommooch ittoshich beeti mullee too'iyoo dicciyona, ittoshiyee bek beeti shawooch mishiraachee qaaroon no gettammi wottoon, no shuunoon daakkibee, no daaroona ittoshi daggooch no shuunaa beeti shuunee naboona no naadeeyemmoyich gibanaa beeto noone; bara ashich daaratee immati shuunoona geecaachone. 17Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Geecemmo Doono Yeerina geecibe." 18Asho gallateyoyich beddito tuno bi hakkemmo, Doono Yeeri biin gallatateenalli, biin wochii bi gallatatee toonoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\