2 Qorontoosi 11

1Giishacha ta duurittinoon ittoshi haa'ii gaata gaawiye; eke taan haa'iibote! 2Yeeri ittoshin bi qanaataa beetoomon, ebiyoomon ta wotta ittoshin qanaataa beeto taane; ebiyoo shaaggeyaani gidiirechoomon ikka anaamoyich ittoshin ta immatoyichiye; aroo Kiristoosine; 3tunaballi dingaro bi acona Hewaanin bi dachoomon, diqqich ittoshi gaboo duubatee Kiristoosich beeti ibara xalla ittoshi shunoon qajemmo ittoshine iqqa shattaa beeto taane. 4Eechii ta shattaa beeti naboo, ikka asho ittoshi waan waaqqi no gettati Yesuusin tunataanoon bara Yesuusin, oohee ittoshi deqqiti Yaafa Ayaanoon tunataanoon bara ayaanoon, oohee ittoshi deqqiti mishiraachee qaaroon tunataanoon bara qaaroon ittoshich bi getee, eehiiree cikki qajemmo ittoshine iqqaaniye. 5Eboshi "Arichati mishiraachachina'one" ittoshi ii beetina'oyee ikka mooyonolla shappaache. 6Yibbaatee hakkoo taach aallo bi tunateenolla, ariyoona boonoshiyee shapaano taane; ebinoo bulli aaboon bulli gommona xalla ittoshich gettato noone. 7Yeerichi mishiraachee qaaroon damoojaallo ta getona, ittoshin oogiyoyich ta qelloon ta giishiyoona axaaxoon shuuna beeyehota? 8Ittoshich ta maddemmoyich bara kittinnee guuphina'o waanee damoojoon ta de'o boonoshin bogoomone; 9ittoshina tookkii ta beetee taan bi iritiyooba, Makidoonee Shawoochee waati maneena'o taach shapito bullin deebitina'one; ebich ittoshi daggoochee konichi toommoocholla shaagoon tunataano taane; mooyo bullina ittoshi toommooch shaagoon ta tunataachemmoyich ta qelloon quyato taane; gubbichoo ta qelloon quyemmo taane. 10Koniyolla Akaayee Shawoochee ebi ta geecoon bayon hakkaache; ebin taach beeti Kiristoosichi ibaroona gettoye. 11Ittoshi toommooch shaagoon tunataache iqqa ta gettato, ittoshin shuno ta qajatoyichiya? Ittoshin shunnaa beeto ta tunoon Yeeri arii beetone. 12Tunaballi "Mishiraachacho noone" ii beeti ebi asheena'o noochoomon shuunaa beetina'o shaahiiree boonoshi geecemmi gommon bayoyich, and ta tunii beetoomon wotta gubbichoo tuniiyemmo taane. 13Eboshiyoomi asheena'o Kiristoosichi mishiraachachina'on shaahiya boonoshi qelloon shaddii beeti koota mishiraachachina'onaa dachachi shuunachina'onaniye. 14Ebiyoo woriganikkiti mooyo toonoone; Sheexaanolla bekkee maraakoon shaahiya bi qelloon shaddii beetone. 15Illa bi maddachina'o cadiqee maddachina'on shaahiya boonoshi qelloon boonoshi shaddi gaata, ebi dallaawa mooyo toonoone; boonoshi ciiro boonoshi shuunoomo tunemmone. 16Wochinnoon gettoye; asho koniyolla duuroon shaahiiree taan ciinnaaye; duuroo ta shaahi gaatolla, giishachoon ta geecemmoyich duuroon shaahiiree ellabote! 17Ebiyoomon geecoona ta gettaa bee gaata, duuroochoomonalli, Doono taan "Gete!" bi getee toonoone. 18Meeti asheena'o hini shaweexi mooyona boonoshi geecii beetoyich, tawoo wotta ebiyoomon geecii beeto taane. 19Shalligacho ittoshi tunatoyich, tuusheena'ochi tuushoon emiroona cikkii qajii beeto ittoshine. 20Ebiyoomon koniyolla ittoshin guunoomon bi tuniitee, ittoshin bi boggitee, ittoshi waanee gaacoon danoyich ittoshin bi ollatee, ittoshin bi qallaayitee, ittoshi gaakkooch bi tapatee, cikkii qajii beeto ittoshine. 21Amoomon taan yeellii beeto bi tunatee, ittoshichoomon haa'iyoona kuppho toono no tunoon gettoye. Tunaballi duuroochoomon gettoye; koniyolla geecoyich aafoon bi kuppha gaata, tawoo wotta ebiyoomon aafoon kupphemmo taane; 22Hibiree shiijareena'ona? Tawoo wotta Hibiree shiijaroo taane. Isra'eelee yoodeena'ona? Tawoo wotta Isra'eelee yoodo taane. Abrahamichi yareena'ona? Tawoo wotta Abrahamichi yaroo taane. 23Kiristoosichi maddachina'ona? Geyachi ashoochoomon gettoye; ta boonoshiyee besh taane; boonoshichoyee beshoon aajato taane; boonoshichoyee beshoon wodda kaalloon cuchato taane; boonoshichoyee beshoon oogaton yexxato taane; wodda kaalloon qitoyich beddaahee beddato taane; 24uucha wottoon shaashaa yiixiya yaraafoon Ayihudeena'o taan yexxitina'one; 25keeja wottoon gumboona yexxato taane; ikka wottoon xaqqoona yexxato taane; marikaboona ta hammaa beetee, keeja wottoon marikabo tiishahe; ikka heeyonaa ikka xumoonon baharee aachi toommooch beeho; 26wodda kaalloon gommi sha'oona beeho; "Aaco taan maayemmone" immi keqqoona, "Bokkeena'o taan wuxemmina'one" immi keqqoona, "Ta yoodeena'o tunati Ayihudeena'o taan wuxemmina'one" immi keqqoona, "Aagateena'o taan wuxemmina'one" immi keqqoona, katameexi keqqoona, baraheexi keqqoona, bahareexi keqqoona, koota kittinnee maneena'o waanee tunaa beeti mooyona keqqoona beeho; 27wodda aayoonaa yulloona, wodda kaalloon tokkatee muccoona, shaacoona, shachawoona beeho; abata kashoona qeyaa heechato taane; ta tahemmo aallatee wodda kaalloon aqqoo taan wuxitone. 28Echati mooyo bullin aaxxiyaanoon, kittinnee guuphina'ochi mooyone qemi qemona taan maggaa beeto. 29Ikka asho maraata gaata, ara bi maraato taachoo waayeyaanoona? Ikka asho bi manoon tephi dichemmi gommon halliqqi axaaxooch bi dichi gaata, ipataachehota? 30Geecoo taach qaawii beeto bi tuna gaata, ta geecemmo hakka guutoo ta tunoon bekkii beeti mooyonaniye. 31Bulli yemeenoon gallateeti no Doono Yesuus Kiristoosichi Nuggushoonaa Nihoona tunati Yeeri kootti ta qayon arii beetone. 32Damaasiqa ta beehooba, taatoo Aretaasiyee desh tunaqqi qeejii beeti Damaasiqi Katameexi iraashoo taan yecha qaawiqqi katamee kelloon quyii beehe; 33asheena'o xaqqee gayee toommooch beeti kechi maskootoona taan kichiqqi mokkoona boonoshi kindiitee, bi kishoochee muriccaa wodiyoye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\