2 Qorontoosi 12

1Geecoo gaacaallo bi tunateenolla, geecoo taach qaawii beetone; tunaballi and Doono Yesuus waanee taach bekkati yaa'eecho waan wottabana. 2Kiristoosicho tunati ikka uroon ariiho; ebi tunahooba meenona tunabe, oohee kashoona tunabe ta ariyaache; Yeeri ariihe. Ebiyoomi uro aaraa awudda natoyee aaf keejinnee shimaayooch beddaahee tiijee hammiye. 3Ebiyoomi uroon ariiho; meenona tunabe, oohee kashoona tunabe ta ariyaache; Yeeri ariihe; 4Yannatooch tiijee hammiye; asho koniyolla yibbaatemmoyich daaggeyaani, getteyoo hakkeyaani, woriganikkiti mooyon aroochaa waayahe. 5Ebiyoomi uroochon geeciyoye; tunaballi ta qellichon hakka guutoo ta tunoyee beshatee geecaache. 6Geeciya ta qaawi gaatolla, ibaroon ta gettaa beetoyich tuusho toono taane; tunaballi koniyolla bi beeggii beetonaa bi waayaa beetonoyee beshoon tuniiree taan bi haddaachemmoyich ta geecoochee kishemmo taane. 7Ebi taach bekkati, woriganikkiti wodda mooyina'ona beshoon ta geecaachemmoyich, ta meenon angixochoomon kochii shooddii beeti, ebiyoo taan guripphii beeti Sheexaanee wocheyachoomo taach immahe; bi immatoo, beshoon ta geecaachemmoyichiye. 8Ebi mooyo ta waanee bi wokkemmoyich, keeja wottoon Doono Yesuusin qollahoye. 9Tunaballi aroo wochiqqi, "Ta giidoo kupphiiree bi shuunemmo, hakka guutoo ne tunoon ne arii gaataniye; ta wojoo neech beddiye" iye. Ebich Kiristoosichi giidoo ta toommooch yiiremmoyich, aabiyeenolla beshiiree oogati emiroona hakka guutoo ta tunoona geecemmo taane. 10Illa giidoon ta danemmo, hakka guutoo ta tunahoobaniye; ebich Kiristoosicha iqqa ta maraata gaata, ta naaggee gaata, ta iritee gaata, ta du'a gaata, ta xuuxa gaata, oogichii taan emirikkiye. 11Duuroochoomon gettato taane; ebin ta gettemmoyich tuniito ittoshine; taan naada bedo ittoshine; koni ta gaata arichataani asho ta tunateenolla, arichatina'o getteeti mishiraachachina'oyee amoonolla shapaache. 12Ibara mishiraachacho ta tunoon bekkii beeti mooyina'o ittoshi waan ta beehooba, ooga haa'iyoona ta ceechiti shuuneena'one; eboshiyoo mallatoo, woriganikkiti mooyonaa gaakkachi mooyonaniye. 13Ittoshi toommooch shaago tunee qayoyee beshatee, bara kittinnee guuphina'oyee ittoshin ta shapiito, amoonaniye? Ebi gondo tunaqqi ittoshich bi bekka gaata, taan maaribote! 14Illa ittoshi waan womoyich ta qannito, hinina keejinnooniye; ittoshi toommooch shaago tunoon qaawaache. Ta qaawii beeto, ittoshinalli, ittoshi gijoon toonoone. Boonoshi bushiisheena'oyich gijoon kicemmina'o niheena'oalli, bushiisheena'o boonoshi niheena'oyich kicaacheete. 15Tunaballi ta ittoshicha iqqa taach beeto bullin qayee ta qelloonolla beshiiqqa ta immi gaata, taan oogaton emirikkiye. Illa ebi shaahoon ittoshin ta shunnaa beetee, taan ittoshi shunnii beeto, ebiyoomi giishacheeniya? 16Tunatee ittoshi toommooch shaago tunataano taane; tunaballi ikka asho maroona ittoshin yecha ii beeton tuniiqqi taachon ittoshich gettito tunemmone. 17Ittoshi waan wochaa ta daachiiti asheena'oochee ikkoonolla ittoshin dachitota? 18Tiitoosi ittoshi waan bi hammemmoyich qollahoye; biinna tookkishoo hammemmi kittinnee manoon daakkii daachiihoye; Tiitoosi ittoshin dachita? Biinnaa taanna ikka kashoona tunaqqa shuunataano noona? Ikka qocoona tunaqqa beetaano noona? 19And beddaahee ittoshi gabii beeto, no qellichon taggaa beeto tuniiqqiiniya? No shunachina'ote! Kiristoosina tunaqqa no gettaa beeto Yeerichi aafoochiye; ebi bullin no gettaa beeto, ittoshin eenniyoyichiye. 20Ittoshi waan ta waahooba, ta gabitoomon tunaree danataachemmo tunemmo ittoshine; tawoo wotta ittoshi gabitoomon tunaree danataachemmo tunemmo taane; diqqich hayo, qanaato, kaaro, "Ta beshi taane" geto, oono, ashi shigee shaa'iyo, geecoo, cangacho beemo qayaache iqqa shattaa beeto taane. 21Wochinnoon ittoshi waan ta waahooba, ta Nuggushoo Yeeri ittoshi aafooch taan cooniiyemmone iqqa shattaa beeto taane; ebiyee aaf boonoshi shuunati axaaxoochee, ebiyoo tiyaarii beeti mooyoochee, shunee mamoochee, yeellii beeti kaayoochee Yeer waan wottataani meetina'ochi naboona diqqich ayini eepemmo taane iqqa shattaa beeto taane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\