2 Qorontoosi 6

1Illa Yeerina tookkii shuunaa beeto tunaqqa ittoshin no qollaa beeto, ittoshi deqqiti Yeerichi wojoon duuboon ittoshi tuniyaachemmoyichiye. 2Yeeri ishichiye:- Ta wojoon neech ta bekkiiyemmi aabo shagee, neechon waayahoye; neen ta wodiiyemmi aabo shagee, neen gaachahoye iye. Waayabe! Yeerichi wojoon ne danemmi araddoo hanaachiye; ne wodemmi aaboo andiye. 3Yeerich no maddii beeti maddoo bara asheena'ona bi qoonneyaachemmoyich, ikka mooyona koninolla no tephaachemmoyich no qelloon quyaa beeto noone; 4wotta yulloon, iritoon, xuuxoonoo haa'iyoona bulli gommona Yeerichi maddacho no tunoon bekkii beeto noone; 5yexxato noone; cuchato noone; dofee asheena'o no toommooch caagaa boonoshi tiyee iriteeto noone; shuunoona maraatato noone; tokkatoon muccato noone; shaacato noone. 6Xallittinoona, ariyoona, haa'iyoona, de'ittinoona, nooch beeti Yaafa Ayaanoona, mulloochee tiyiti shunoona, 7ibara yibbaatoona, Yeerichi hakkoona shuunoona, ginee koyee qiicoomo tunati cadiqittinoona, no toommooch waa beeti mooyo bullin wochoona Yeerichi maddacho no tunoon bekkii beeto noone; 8ikkikkeena'o noon oogii beetina'one; bareena'o noon giishii beetina'one; ikkikkoochaa gonda mooyo no toommooch yibbaatee beetoone; ikkikkoochaanoo gallatee beeto noone. Ibaroon yibbaataabee dachacho gettee beeto noone; 9ikkikkeena'o "Mishiraachacho toono ittoshine" boonoshi itee, mishiraachacho no tuno amee xaa'oocholla kittinneena'oyich arichatone; qititina'o no shaahitee kashoona beeto noone; du'ahone; tunaballi qitaachone. 10Ayinikkiti mooyo no toommooch bi shaggitee, bulli aaboon emiriyone; giracho no tunatee, meetina'on gaannacho tuniihone; amolla nooch aallo bi tunatee, bulli mooyo noochone. 11Hini Qorontoosi asheena'ote! Xallaayiqqa ittoshich gettato noone; mulloochee tiijiqqa ittoshin shunnato noone. 12Nooch beeti shunoon ittoshich woonaano noone; tunaballi ittoshi shunon nooch woonnito ittoshine; 13ta bushiishoomon ittoshi tunatoyich ittoshich ishichiyoye; ittoshin no shunnatoomon wochiree noon shunote! 14Boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaaneena'ona tookki tamba gommona xandeyaahotine! Cadiqittinoonaa hukkoonoyich amee xibittino beete? Bekkoonaa mandaroonoyich amee ikkittino beete? 15Kiristoosinaa Daabiloosinoyich amee shuno beete? Oohee bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiti ashoonaa too'iyaanoonoyich amee gogittino beete? 16Yeerichi yaafee kexonaa shaahiitee shuuneeti nuggushoonoyich amee danittino beete? No, Beeyachi Yeerichi yaafee kexo noone; Yeeri ishichiye:- Boonoshina tookki beeyemmo taane; boonoshi daggooch sha'emmo taane; boonoshi Nuggushoo tunemmo taane; boonoshiyoo ta asheena'o tunemmina'one iye. 17Ebich wotta Doono Yeeri ishichiye:- Boonoshi daggoochee keyiree baritina'on tunabote! Axaaxoona ee'ati mooyon yechaahotine! tawoo ittoshin taacho tuniiyemmo taane; 18ittoshichoo Nihoo tunemmo taane; ittoshiyoo taach anaami bushiishoonaa maacha bushiishoona tunemmo ittoshine iye Beshi Hakkachi Doono Yeeri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\