2 Qorontoosi 8

1Wotta ta maneena'ote! Makidoonee Shawooch beeti kittinnee guuphina'oyich Yeeri immiti wojoon ittoshi ariiyemmoyich qaawii beeto noone. 2Wodda xuuxoon beeggitina'one; tunaballi amoomon boonoshi girateenolla, boonoshi emiroo besho bi tunatoyich, beshaa beshiiqqi immitina'one. 3Boonoshi hakkee wottoon baach tunataanoon, boonoshi hakkoyee beshiton boonoshi hajee daaggoona immitina'o boonoshi tunoon miixaa beeto taane; 4Yerusalem beeti yaafeetina'oyich tunemmi gijee buushoon buushoona qoodeyacho tuniya qaawiqqi, "Ebi emiroon daaggibote!" iqqi noon manjii qollatina'one. 5No gabitoyee beshooniye boonoshi tuniito; bulliyee shiichiqqi boonoshi qelloon Doono Yesuus Kiristoosich beshii immiyeete; daakkiqqi wotta Yeerichi daaggoomona boonoshi qelloon beshiiqqi nooch immitina'one. 6Ebich ebi shuunoon shiichiqqi wonnito Tiitoosi tunatoyich, andoo wotta ebi gaawa ittoshi shuunee wojoon tuggooch bi bechemmoyich biin qollato noone. 7Mooyo bullina, Yeerichi toommeexi mullee too'iyoona, yibbaatoona, ariyoona, bareena'on gaachoyich ittoshich beeti kupphittinoona, noon ittoshi shunonoo beshaa besho ittoshine; ebiyoomon ebi gaawa shuunoon shuunoona beshaa besho ittoshi tunemmoyich qaawii beeto noone. 8"Tuniibote!" immi gommona ebin ittoshich getaache; tunaballi bareena'o gaachoyich am shaahoon boonoshi qiiccaa beeto gaata bekkiyoona, ittoshi shuno am shaaha ibaroo bi tunoon beegoyichiye ta gettaa beeto. 9No Doono Yesuus Kiristoosichi gaawa wojoon ariito ittoshine; aroo amoomon gaannacho bi tunateenolla, Yeerichi aafooch gaannacho ittoshi tunemmoyich, ittoshicha iqqi girachon tunahe. 10Ebi mooyoyich ittoshin ciicana; aannooba imo ikketoyich baach tunataanoon, ebi mooyon shiichiqqi gabito ittoshine; ebi aroon and ittoshi ceechi gaata, gaawiye. 11Ebiyee aaf imma ittoshi gabbitoomon, andoo ara ittoshi gabiton ittoshi ceechemmoyich, ittoshich beetoomona tiyi shuunabote! 12Imoyich daaggiti asho bi bee gaata, Yeeri qaawii beeto, biich beetoochee imonalli, aalloochee toonoone. 13Ta ishichii beeto, bareena'o kashatee ittoshi toommooch shaago bi tunemmoyich toonoone; 14ittoshi bullich tato bi tunemmoyichiye ta qaawii beeto; and ittoshich beshitoochee boonoshich shapiton ittoshi ceechi gaata, tatoone; aroochee gub wotta boonoshich beshitoochee ittoshich shapiton ceechemmina'one. 15Yaafa Macaafooch Woddiiqqi kicitoyich daakkeeto aalloone; giishiiqqi kicitoyich shapito aalloone getee bi kooreetoomone. 16Ittoshin gaachoyich no gabii beetoomon Tiitoosiyoo wotta ebiyoomon ittoshich bi gabemmoyich tuniiti Nuggushoo Yeeri gallateebe; 17no ciicoyich de'a itone; ebi ikketo baach tunataanoon, ebi mooyona ittoshin gaachoon bi shunnitoyich bi daaggoona ittoshi waan hammii beetone. 18Wotta mishiraachee qaaroon getona kittinnee guuphina'o bullina naadeeti no manoon biinna tookkii ittoshi waan daachii beeto noone; 19ebi ikketo baach toonoone; Doono Yeerichi oogee yiiroonaa gaawa no daaggoona bekkemmoyich, ebi gijee wojoon no daamiyooba noonna tookki bi hammemmoyich kittinnee guuphina'ona wotta kaacceetone. 20Ebi mulloochee tiijee immati wojoon no kicii beehoobinaa no daammaa shaggii beehoobina, koniyolla noon bi qoonaachemmoyich no qelloon quyaa beeto noone. 21Doono Yeerichi aafooch ikketo baach tunataanoon, ashi aafoochoo wotta gaawato tunaton tuniyoyich qaawii beeto noone. 22Ebich Tiitoosinaa ebi no manoona tookkii no daachii beeti bara no manoon wodda kaalloon wodda mooyona xiishii manjiiqqa ariito noone; ittoshin gaachoyich qiiccaa beetone. Biyoo and ittoshin oogichii bi gibanaa beetoyich, ittoshin gaachoyich woddoon qiiccemmone; 23Tiitoosichon ariyoo qaawii beetoyich, ittoshin gaachoyich taanna tookkii shuunaa beeti ta addaaroone; biinna tookkii hammii beeti bara no maneena'ochon ariyoo qaawii beetoyich, kittinnee guuphina'o wochati wocheyachina'onaa Kiristoosin oogii beetina'onaniye. 24Ebich boonoshin ittoshi shunonaa ittoshi toommooch nooch beeti geecoona tato bi tunoon kittinnee guuphina'o bullich bekkiibote!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\