2 Qorontoosi 9

1Yerusalemi kittinneena'oyich tunemmi gijee buusheechon ittoshich kooroo taach qaawiyaache; 2Ebiyoo, gaawa ittoshi daaggoona degoyich qannito ittoshi tunoon ta arii beetoyichiye. "Akaayee Shawooch beeti kittinneena'o aannooba tiijiqqi degoyich qannitina'one" iqqa Makidoonee Shawooch beeti kittinneena'oyich ittoshichon geecoona gettato taane. Degoyich ittoshich beeti qanaato meetina'o wotta degoyich boonoshi tiyemmoyich tuniitone. 3Tunaballi boonoshich ta gettatoomon qannito ittoshi tunemmoyich, ebi mooyona ittoshi toommooch nooch beeti geecoo duuba yibbaatoo tunaree bi echataachemmoyich, ebi maneena'on ittoshi waan wochaa daachiito taane. 4Diqqich ikkikka Makidoonee Shawee asheena'o taanna tookki waaree, qannaano ittoshi beetee boonoshi danatee, ittoshi yeellemmi yeelleechon getaache; tunaballi no "Ebi gijee buushoo geddeeyemmone" iqqa ittoshichon no gibano am shaahoon noon yeelliiyehe! 5Ebich ebiyee aaf "Imbone" iqqi ittoshi gibano giyiti gijee wojoon ittoshich shalligichiree shiichi boonoshi kicemmoyich, maneena'on tayee shiichiree ittoshi waan boonoshi hammemmoyich qollo tato tunaqqi taach bekkatone. Ebina ta waahooba, ittoshi wojoo qannite getone; ittoshi immiti wojoo baad xu'e tunataanoon mulloochee tiyito bi tuno arichahe getone. 6Eke ebin shalligibote! Giishachoon shookkito giishachoon qeccemmone; woddoon shookkito woddoon qeccemmone. 7Yeeri emiroona immii beeton shunniye; ebich asho bulli ayinoona oohee baroo "Imbe!" getee tunataanoon, bi mulloona bi gabitoomon imbe. 8Bulli araddoon bulli gommona ittoshich beddito danatee, gaawa shuunoo bulli woddaree ittoshich bi beeyemmoyich, Yeeri bi wojoo bullin ittoshich woddiyoon hakkiye. 9Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, Bi mulloochee tiijii girachina'oyich immiye; bi cadiqoo bulli yemeenoon beeyemmone. 10Shookkii beetoyich yaroon, mamoyich maayoon immii beeti Yeeri ittoshi shookkemmi yaroon woddiiree ittoshich immemmone; abbatiiyemmone; iriteetina'oyich imo ittoshi hakkemmoyich ittoshich daakkemmone. 11Ittoshi immiti wojoo no waanaa boonoshich shagee, meeti asheena'o biin gallatemmoyich, bulli araddoon mulloochee tiijiree ittoshi immemmon Yeeri bulli gommona woddiiree ittoshich immemmone. 12Ebi ittoshi immii beeti dego, Yerusalem beeti, Yeerina yaafeetina'ochi shapoon ceechoo ikketo baach tunataanoon, asheena'o Yeerin woddiiree boonoshi gallatemmoyich tuniiyemmone. 13Ebi wojoon ittoshi imo gibaneeto ittoshi tunoon bekkiiyemmone; Kiristoosichi mishiraachee qaaroon ibariiqqi de'a ittoshi itoyich, boonoshinaa bara asho bullinoyich mulloochee tiijiqqi ittoshi deggitoyich, asheena'o bulli Yeerin gallatemmina'one. 14Boonoshiyoo Yeeri ittoshich immiti beshaa beshi wojee naboyich ittoshin sharaatabee ittoshich Yeerin qollemmina'one. 15"Ebine" getee ashi qaaroona getteyoo hakkeyaani, woriganikkiti bi wojoyich Yeeri gallateebe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\