2 Pheexiroosi 1

1Yesuus Kiristoosichi maddachonaa mishiraachachona tunati Simoon Pheexiroosi taane. No Nuggushoonaa noon Wodiyachona tunati Yesuus Kiristoosi cadiqo bi tunatoyich, Kiristoosichi toommooch nooch beeti, aaxxoo tunati mullee too'iyoon no danatoomon danati ittoshich; 2Yeerinaa no Doono Yesuusinon ittoshi ariyoona wojoonaa diggoona ittoshich woddabe. 3Yesuus Kiristoosi bi oogee yiiroonaa bi de'ittinoonoochee no qoodeeyemmoyich, noon ceeggiton no ariyoona yaafeeti kashoonaa Yeerin oogii beeti qocoona no beeyemmoyich bi nuggushittinee giidoona qaawii beeti mooyo bullin nooch immiye. 4Ebina aaxxoonaa oogatonon tunati gibanoon nooch gibanikkiye; ebi gibanoon bi gibanikkito, Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'ochi toommooch beechii, duubii beeti gonda qaatoochee muriciree Nuggushoo Yeerichi shuriyoochee qoodeyachon ittoshi tunemmoyichiye. 5Ebich kuppharee shuunabee Kiristoosichi toommooch ittoshi mullee too'iyee toommooch de'ittinoon, de'ittinee toommooch Yeerinaa bi daaggoonon ariyoon, 6Yeerinaa bi daaggoonon ariyee toommooch qellee quyoon, qellee quyee toommooch haa'iyoon, haa'iyee toommooch Yeerin oogii beeti qocoona beemon, 7Yeerin oogii beeti qocoona beemi toommooch kittinnee manittinee shunoon, kittinnee manittinee shunee toommooch asho bullin shunon daakkibote! 8Ebi mooyina'o ittoshich bee gaata, woddaanoo boonoshi geti gaata, Doono Yesuus Kiristoosin beshaa beshiiqqi ariyoona gaacachonaa aafachonon ittoshin tuniiyemmina'one; 9ebi mooyina'o biich aalli asho, katinooch beeti mooyina'on baach ciinnii beeti aaf yaama ashoomone; ebiyee aafi bi axaaxoochee bi xalloon battatone. 10Ebich ta maneena'ote! Yeeri ittoshin bi ceegonaa bi kaacona xiisheeto bi tunoon ittoshi bekkiiyemmoyich, aafichoyee beshoon shuunoyich kupphabote! Ebi mooyina'on ittoshi tunii gaata, ittoshin tephi dichemmi mooyo ciroona aalloone. 11Ebina no Doononaa noon Wodiyachonon tunati Yesuus Kiristoosichi bulli yemeenee taatittinee shimaaji kexooch gimi hakkoo ittoshich immeeyemmone. 12Ebich ebi mooyina'on ariito ittoshi tunateenolla, ittoshi waan beeti ibaree qaaroona manjito ittoshi tunateenolla, wochi wochiree ittoshich shalligichemmo taane. 13No Doono Yesuus Kiristoosi taach xalla bi gettitoomon, ta meenonaa ta kasheena barbaremmi aabo katinnito bi tunoon ta ariitoyich, bat kashoona beebee ebi mooyina'on wochii wochiqqi shalligichiibee ittoshin qaalliyoo taach qaawii beeto tunaqqi bekkahe. 15Wotta ta qititoyee gub, bulli aaboon ebi mooyina'on ittoshi shalligemmoyichiye ta qiiccemmo. 16"No Doono Yesuus Kiristoosi oogati giidoona woyemmone" iqqa no gettaa bee gaata, bi oogee yiiroon no hajee aafoona beeggaqqaanalli, maroona asho yibbaatati tochoon waayaqqa toonoone no ittoshich arichiito. 17Woriganikkiti shimaaji oogee yiirachi, damba Yeer waanee "Biinna ta emiriti, ta shunnaa beeti ta Bushoo aroone" ii beeti qaaro biich waahooba, Nihoo Yeeri biin oogiihe; oogee yiiroonoo biich immiye; 18nowoo yaafeeti guudi toommooch biinna tookkii no beetee, hini qaaro shimaayoochaa bi gettii beetee waayahone. 19Ebich keemachina'o keemmiti qaaroon beshoon xiishiqqa ibarii beeto noone; shawoo harimmi wottoon haree xojano aaxxoomon Kiristoosichi bekko ittoshi mullooch bi aaxxammi wottoon, asho mandara xaa'ooch aaxxaa beeti ceechoon bi yeshoomon hini keemee qaaroon ittoshi yeshi gaata, ittoshich gaawato tunemmone. 20Bulliyee shiichiree ebin shalligibote! Asheena'o Yaafa Ayaanoona yaabeeqqi Yeeri boonoshich immiti wochoon gettiyeetalli, keemo ciroona ashi daaggoona waataanoone; ebich asho koniyolla Yaafa Ayaanee gaachaalloon, Yaafa Macaafooch kooreeti keemoon bi hajee gaboona tachiqqi biishoon hakkaache.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\