2 Pheexiroosi 2

1Wonna Isra'eeleena'ochi daggooch kootoon keemmii beeti keemachina'o beetina'one; ebiyoomon wotta koota dojachina'o ittoshi daggoochee tiyemmina'one; eboshiyoo boonoshin biishaa wodiiti Doono Yesuus Kiristoosin nookkaree, kittinneena'ochi mullee too'iyoon aallii beeti koota gaboon shokiibee giijemmina'one; ebina kaataa aalloon boonoshi toommooch deebemmina'one. 2Yeellii beeti boonoshi gonda qocoon beegiree meetina'o dabbemmina'one; eboshichi naboona ibaree gommon bekkii beeti mishiraachee qaaro naaggeeyemmone. 3Gijoon hiriggiqqi boonoshi halliti mooyon getona ittoshin dachibee ittoshi waanee gaacoon danemmina'one; nallachi Yeeri boonoshi toommooch nalliya qannitone; biyoo tokkatataachemmone; bi gettitoomon boonoshin shiwaree qaaqqooch dupemmone. 4Yeeriyoo axaaxoon shuunati maraakeena'oyich ariqqataanoon, qititina'o kiceeti hoonee xuuxee xaa'ooch dupiqqi, mandarooch cucharee nallee aabooch beddaahee boonoshi quyeeyemmoyich bi tuniitoyee, 5wonna shawee toommooch beeti asheena'oyich ariqqataanoon, axaaxachi asheena'ochi toommooch aallii beeti aacon kindiiqqi, cadiqee gommichon boonoshich gettii beeti Noohin bara shabaatta asheena'ona tookkii bi wodiitoyee, 6axaaxoon shuuniya gabii beetina'on cuu'iiya Sodoominaa Gamoorinon tulloo tunii michii aalliiqqi boonoshi toommooch bi nallitoyee, 7cadiqo tunati Looxiyoo boonoshi daggooch beebee boonoshi hukkee shuunoon beegonaa waayoona qemi qemona oogaton xuuxaabee ebi ara hukkachina'ochi yeellii beeti qocoona oogaton iriteeti ara cadiqa uro Looxin bi wodiitoyee, 9Doono Yeeri biin oogii beetina'on boonoshi toommooch shaggiti iritoochee aabichiree bi wodiiyemmo gaata, axaaxachina'on, beshoon wotta ee'ii beeti meechi qaatoon ceechii beetina'onaa boonoshiyee damba beeton hoxaa beetina'onon nallee aabooch beddaahee cuyiree aabichi bi quyemmo gaata arii beetone. Hini ara koota dojachina'o aaf kuppheena'onaa geecachina'ona tunaqqi damba shimaayooch beeti oogee yiirachina'on boonoshi naaggii bee gaata, yeellataacheete; 11tunaballi maraakeena'o giidoonaa hakkoona boonoshiyee amoomon beshitina'o boonoshi tunateenolla, Doono Yeerichi aafoochaa eboshichi toommooch naagaabee boonoshin taggataaneena'one. 12Ebi ara asheena'o boonoshi ariyaani mooyoyich naagaa beetina'one; ollatee aalloyich shiijati, boonoshi halloona shalligoon hakkaani kubbi cooxoomina'one; kubbi cooxina'oo ollatee aallemmoomon ebiyoomon aallemmina'one. 13Boonoshi gonda shuunoomona qoccatee xuuxoon beeggemmina'one; araddee aaboona meechi qaatoon boonoshi ceechii bee gaata, oogati emirooniye boonoshich bi shaahii beeto; kiineena'onaa ee'eena'ona tunaabee ittoshin dawushii boonoshi itoyich emirii beetina'one; ittoshina tookkiinolla bacceeqqi uchii maa beetina'one. 14Maacheen beeggii beshiiyaaneena'one; "Beddiye" iqqi axaaxee shuunoochee wottataaneena'one; Yeerichi toommooch mullee too'iyoona manjaani asheena'on dachii beetina'one; gonda qaatoon doyiti mullo boonoshich beetone; upati shiijareena'one. 15Kaama gommon qajiqqi muriccitina'one; Be'oorichi bushoo keemachi Balaamichi gommon dabbitina'one; biyoo gondoon shuunoona danaa beeti gijoon qaatiye. 16Tunaballi Balaami Yeerichi getoon bi shaaddatoyich, noonaalli miima kure ashi qaaroomi qaaroona yibbaataqqa ara keemachon kaaraa bi geyee shuunoochee wochiyane. 17Eboshi gaacaalli, shuuqqiti aachi xuuphoomina'one; yubee yongo yongaqqi shaccii aallii beeti quboochoomon aallemmina'one; boonoshinoo dunna mandaroo quyaa beetone. 18Geeciibee tuusha yibbaatoon yibbaataa beetina'one; axaaxoona beetina'ochi daggoochee muriccii kechii beetina'on, bekkach bat boonoshi kecha iyee, yeellii beeti meechi qaatoona dachii beetina'one. 19"Guuchittinoochee kechemmo ittoshine" iibee boonoshich gibanikkii beetina'one; tunaballi boonoshi qelloona axaaxoyich hajee beeti guunina'one. Asho biyee besho tunaqqi biin qiiccaa dichiti amashee mooyoyicholla bi hajee gaata, ara biin hajiti mooyoyich guunone. 20No Doononaa noon Wodiyachona tunati Yesuus Kiristoosin ariiqqi, Yeerich de'a getaani asheena'ona tookkii boonoshi shuunaa beeti ee'a shuunoochee boonoshi kechitoyee gub, wochinnoon ara ee'a shuunoona olleeqqi boonoshi yecha gaata, aafi boonoshi beemoyee beshoon gubbi beemo sheeqqito tunemmone. 21Cadiqee gommon boonoshi ariitoyee gub, mishiraachachina'o boonoshich gettiti mishiraachee qaaroochee gub boonoshi wottoyee, ara cadiqee gommon boonoshi ariyaan gaata, boonoshich gaaweshone. 22"Kunaanoo bi cooyoon napphiya wottahe"; wotta Gudini machaa bi itoyee gub wochinnoon dengooch gediriya wottahane" ii beeti tochoo boonoshina ibaratone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\