2 Pheexiroosi 3

1Ta shunachina'ote! And ittoshich ta koorii beeti wocho hini guttinnee wochoone. Ebiyee aaf yaafeeti keemachina'o gettiti qaaroon, wotta mishiraachachina'o ittoshich dojiti no Doononaa noon Wodiyachonochi getoon ittoshich shalligichiibee, ebi gutta ta wochoona tata gaboon ittoshi gabemmoyich ittoshin shuurikkiya koorito taane. 3Yemeenee ciirooba boonoshi hajee qaatoon baach ceechii beetina'o woyemmina'o tunoon shiichiree ariibote! Boonoshiyoo ittoshi toommooch coonemmina'one. 4Ittoshin coonabee, " 'Woyemmo taane' iqqi gibanikkiye; illa aaye bi waato? No qaabbachina'o qititina'one; tunatee shawoonaa shimaayoona halleetoochee tiijiqqi and beddaahee bulli mooyo aafi bi beemoochee shaddeyaanoone" gettemmina'one. 5Wonna Yeeri bi gettiti qaaroona shawoonaa shimaayoonon bi halloon shalligoon qaawaacheete; shaweenoo aacoochee aacona shuunahe; 6wotta aaco wonna shawee toommooch beeti mooyo bullin maaqqi aalliihe. 7Tunaballi Yeeri biin oogiyaani asheena'ochi toommooch nalliree boonoshin shiwaree qaaqqooch bi dupimmi wottoon, and hini beeti shawoonaa shimaayoonon kotiitone; bi kotiito, "Gub qaaqqoona aalliiyemmo taane" iqqiniye. 8Ta shunachina'ote! Ittoshi hini ikka mooyon battiyaahotine! Doono Yeer waanaa ikka qemo huma natoomo, huma natoo ikka qemoomone. 9Ikkikkeena'oyich yagemmo bi shaahii bee gaata, bi gibanikkiti qaaroon ceechoyicha getiree yagaachemmone; tunaballi koniyolla shiwaree qaaqqooch bi giyaachemmoyich, asho bulli bi axaaxoochee Yeer waan bi wottemmon shunniqqi, ittoshicha iqqiniye bi haa'ii beeto. 10Doono Yesuus Kiristoosi wotta woyemmi aabo gaayoochoomon diqqoona shaggemmone; arooba shimaayoo oogati qaaroona gigabee aallemmone; shimaayooch beeti mooyina'o bulli qaaqqoona miciree aallemmina'one; wotta shaweenaa bi toommooch beeti mooyina'o bullina miciree aallemmina'one. 11Ebi bulli ebiyoomon aallemmo bi tuna gaata, Yeeri nallemmi aabo shagon quyabee, kaataree bi woyemmoyich ittoshich hakkee beeti mooyon tuniibee, yaafeeti qocoonaa Yeerin oogii beeti beemonon beemo am shaahoon ittoshich qawii beeto tunehe? Arooba shimaayoo miciree aallemmone; shimaayooch beeti mooyina'oo oogati qaaqqee gaamoona muuyi aallemmina'one. 13Tunaballi bi gibanikkiti gibanoomon, cadiqee shuunoo baach shuunee beeti andra shimaayoonaa andra shawoonon quyaa beeto noone. 14Ebich ta shunachina'ote! Ebi mooyina'on quyabee, Yeerichi aafooch kiinaallo muricaallo tunaree mullee diggoona beebee ittoshi danemmoyich kupphabote! 15No Doono Yeeri haa'ii bi beeto ittoshi wodoyich bi tunoon shalligibote! No shunnaa beeti no manoo Phawuloosi Yeeri biich immiti ariyoona ittoshich bi kooritoomoniye; 16bi kooriti wocho bulliich wotta ebi mooyon gettitone; ebi ara wocheena'ochi daggooch shalligoyich iritii beeti ikkikka mooyo beetone; ariyaaneena'onaa Yeerichi toommooch mullee too'iyoona manjaani asheena'ona kooreeti bara Yaafa Macaafeexi qaaroon boonoshi wuuqqoomon, Phawuloosi kooriton wotta wuuqqii beetina'one; ebich nallaa gallooba, "Shiwaree qaaqqooch dupabeete" immi nalloon boonoshi toommooch deebii beetina'one. 17Illa ta shunachina'ote! Ebin shiichiqqi ariito ittoshine; ebich ittoshi qelloona ebi ara hukkachina'ochi muricoon dabbiree Yeerichi toommooch beeti ittoshi mullee too'iyee manjoochee ittoshi dihaachemmoyich, ittoshi qelloon ariibote! 18Wotta no Doononaa noon Wodiyachona tunati Yesuus Kiristoosi immii beeti wojoon danoonaa biin ariyoona dicote! Biich andoo, bulli yemeenoonoo oogee yiiroo tunabe; tookkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\