2 Tasalonqi 2

1Andoo no maneena'ote! No Doono Yesuus Kiristoosi wottaa womichonaa bi waan no kiceyeechonon ittoshin no qollaa beeto, 2ikkikkeena'o "No Doono wottaa womi aabo shaggitone" getee, kaata ittoshi shaddeyaachemmonaa ittoshi keqqaachemmonoyichiye. Nooch bekkati keemoona oohee no gettati qaaroona oohee koorii no wochati wochoona ishichii gettato shaahiitee ittoshich getteeto tunemmone. 3Tunaballi asho koniyolla amashee gommona ittoshin muriciyaaye; shiichiree meetina'o Yeerichi toommooch tiyiree hukkoon boonoshi shuunammi wottoon, hukkachi uro, aroo shiwaree qaaqqooch dupeya qannito bekkammi wottoon, ebi ara aabo tunataachemmone. 4Hini ara hukkacho nuggusheena'o getteetina'o bulliyee, asheena'o goyinnaa beeti mooyo bulliyee bi qelloon besho tuniiree, boonoshin qeexxee kiin bechaachemmone. Yaafee Kexooch giyi kotaree, "Taane Yeeri" getooch beddaahee beddemmone. 5Ebiyee aaf ittoshina tookkii ta beehooba, ebi mooyo tunemmo bi tunoon ittoshich ta geton shalligaachotina? 6And bi tunataachemmoyich bajii beeto amashoo gaata arii beeto ittoshine; ebi hukkachi uro biich daaggeeti aabooba bekkemmone. 7Tunaballi Yeeri gaxxi gaata baach shalligoo hakkeeyemmi ebi hukkee shuunoo and shuunaa beetone; ebi and tunataachemmoyich bajii beeton Yeeri wokkiimmi wottoon ebi ara mooyo tunataachemmone. 8Arooba hukkachi uro bekkemmone; Doono Yesuusi bi waahooba bi kookkeexi hiinnoona hini ara hukkachi uroon hidi, bi oogee yiiree waccoona aalliiyemmone. 9Ebi hukkachi uro waaree, Sheexaanoochi shuunoomon bari bara giidoona koota mallateena'onaa woriganikkiti mooyina'onon shuunemmone. 10Bi hukkoonoo biich hakkeemmi gommo bullina shiwaree qaaqqooch dupeeyemmina'on dachemmone; shiwaree qaaqqooch boonoshi dupeeyemmo, boonoshi wodemmi ibara qaaroon waayoonaa boonoshi mulloona de'onoyich shunaaneena'o boonoshi tunatoyichiye. 11Ebichi naboona koota mooyon boonoshi ibariiyemmoyich, Yeeri muriccii beeti giidoon boonoshi toommooch deejii beetone. 12Yeeri ebin bi tunii beeto, ibaree qaaroon ibariyaaneena'onaa axaaxoon shuunoona emirii beetina'o bullinochi toommooch bi nallemmoyichiye. 13Tunaballi Doono Yeerina shunnati no maneena'ote! Bulli araddoon ittoshi naboyich Yeerin gallat beddahon; ebiyoo Yeeri bi Yaafa Ayaanoona ittoshin yaafiqqi, ibaree qaaroon ibariiree ittoshi wodemmoyich qaabbeena'on tuniiqqi ittoshin bi kaaccitoyichiye. 14Ebichiye Yeeri no Doono Yesuus Kiristoosichi oogee yiiroochee ittoshi qoodeeyemmoyich, no gettati mishiraachee qaaroona ittoshin bi ceeggito. 15Illa no maneena'ote! Manjiree neexabote! Noonoona no gettaton tunatee, oohee ebiyee aaf no kooriti wochoona ittoshich no beshiiti ibaree mooyon yeshote! 16Bi qelloona no Doono Yesuus Kiristoosinaa noon shunniti, bi wojoona bulli yemeenee goggoonaa manja gibanoonon nooch immiti no Nihoo Yeerina ittoshi mulloon goggiibeete; bulli araddoon gaawa mooyon ittoshi shuunemmonaa yibbaatemmonoyich ittoshin kupphiibeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\