2 Tasalonqi 3

1Illa no maneena'ote! Ittoshi waan bi tunatoomon, no Doonochi qaaro gabinnemmonaa bi oogemmonoyich nooch Yeerin qollabote! 2Wotta asho bulli no gettaa beeti qaaroon ibarii beeto toonoone; ebich hukkachina'onaa gonda asheena'onochi kishoochee noon bi wodiiyemmoyichoo qollabote! 3No Doono gibaneetone; biyoo ittoshin kupphiiyemmone; gondoochi nihoo kishoocheenoo ittoshin quyemmone. 4Ittoshich no gettaa beeti mooyina'on and tunii beeto ittoshi tunoon, gubboo tuniiyemmo ittoshi tunoon Doono Yesuusina ittoshin gibanaa beeto noone. 5Yeeri ittoshich bekkiiti shunoonaa Kiristoosi ittoshicha iqqi bi haa'iiti mooyo bullinon beshoon ittoshi shalligemmoyich, no Doono Yesuus Kiristoosi ittoshin yaabibe. 6No maneena'ote! Shuuna biisheena'onaa ittoshich no dojiti doyoona hamaani maneena'ona waanee ittoshi wokkemmoyich, no Doono Yesuus Kiristoosichi yakkiracho tunaqqa ittoshich gettaa beeto noone. 7Ittoshina tookkii no beehooba, shuuna biisho toono noone. Ebich noon shaahoo ittoshich beda mooyo bi tunoon ittoshi ittoshi qelloona arii beeto ittoshine. 8Ittoshi daggoochee ikka ashoonolla iritiyaanoon xumoonaa araddoonon aajaa yullaa shuunaabeenalli, koni waaneenolla baad cikkii koshon maataano noone. 9Ebin no tuniito, no shaahiyoon ittoshi dabbemmoyichalli, kittinneena'on "No maayemmonaa no uchemmonon nooch imbote!" geto nooch bajatee toonoone. 10Wotta ebiyee aaf ittoshina tookkii no beehoobolla, "Shuunee shuunoon shunaano maayaaye" iqqa gettato noone. 11Ishichii no iti naboo, ittoshi daggooch ikkikka shuuna biisheena'o beemon no waayatoyichiye; eboshi boonoshin gedaani mooyooch giyiibee baad cikkii guuddii beetina'one. 12Eboshiyoomi asheena'o yiti shuunaree boonoshi hajee koshon boonoshi maayemmoyich, no Doono Yesuus Kiristoosichi yakkiracho tunaqqa gettaa beeto noone; manjiiqqaanoo ciiccaa beeto noone. 13Illa no maneena'ote! Gaawa shuunoon shuunoyich taahiyaahotine! 14Hini wochooch kooriqqa no daachiiti qaaroyich de'a getaani ashoon ariibote! Bi yeellemmoyich biinna tookki ikkottiyaahotine! 15Tunaballi manoochoomon kaara ciicotalli, shixxachon shaahiree ciinnaahotine! 16Diggoon immii beeti Doono Yesuus Kiristoosi bi qelloona bulli gommona bulli araddoon diggoon ittoshich imbe. Doono Yesuus Kiristoosi ittoshi bullina tookki tunabe. 17Ta hajee kishoona hini wochoon ittoshich koorito Phawuloosi taane; ta koorii beeti wocho bullin ittoshi xiishemmo ebinaniye; ta koorii beetoo eechiqqaaniye. 18No Doono Yesuus Kiristoosichi wojoo ittoshi bullina tookki tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\