2 Ximootiyoosi 2

1Illa ta bushoocho! Kiristoos Yesuusina tookkii nooch beeti ikkittinoona Yeer waanee danaa beeti wojoona kupphabe! 2Meeti miixeena'ochi aafoochaa ta getee ne waayati mooyo bullin, bareena'oyich dojoon hakkemmi gibaneeti asheena'oyich wotta guudiibe! 3Kiristoos Yesuusich gibaneeti koyachon tunaree taanna tookki xuuxoon beege! 4Ginee koyooch ceegee hammii beeto bulli ara koyoyich biin ceeggiton emirikkoyich gabiyalli, koyoyich ceeggataani asheena'ochi shuunooch giyiqqi bacceyaache. 5Wotta qiiccaa kaachii beeto koniyolla qiiccee doyoon quyaqqi qiicco bi qayi gaata, naaddee wojoon danataache. 6Ebiyoomon wotta goyacho aajiqqi bi gochiti maayoon shiichiqqi bi mamo beda mooyone. 7Doono Yeeri mooyo bullich shalligee mulloon neech immemmone; ebich ebi neech ta gettati mooyon gabibe! 8Mishiraachee qaaroona ta gettaa beetoomon, Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichiti, Daawiti yoodoochee shiijati Yesuus Kiristoosin shalligibe! 9Hini mishiraachee qaaroon ashich ta gettatoyich, gondo shuunaton shaahiiqqi taan boonoshi cuyee, xuuxoon beeggaa beeto taane; tunaballi Yeerichi qaaro cuchataanoone. 10Ebiyeenoo Kiristoosichi toommooch boonoshi mullee too'iyoona wodoonaa bulli yemeenee oogee yiiroonon bi waanee danabeete getee kaaccatina'oyicha iqqa hini xuuxo bullin haa'ii beeto taane. 11"Biinna tookkiqqa no qiti gaata, Bulli yemeenoon biinna tookkiree beeyemmo noone; 12Wotta xuuxoonaa du'oonon no haa'ii gaata, Biinna tookkiree taatemmo noone; Biin no nookka gaata, Bi wotta noon nookkemmone; 13Bi toommooch no mullee too'iyoon no qayi gaata, Bi gettiti qaaroon nookko hakkaachemmo bi tunatoyich, Bi gibaneyoo shaddeyaache" getteeti yibbaatoo ibaroone. 14Ebichi hillooch ta gettammon ne waan beeti kittinneena'oyich shalligichibe! Yeerichi qaaree maacee mooyon biishoyich boonoshi haya (naba) gaata waayaa beetina'on shacishalli bi gettemmo, amoonolla gaacaachemmone; ebich boonoshi hayataachemmoyich, Yeerichi aafoochaa guyibe! 15Ibaree mishiraachee qaaroon tachiqqi gettii beeti, bi shuunati shuunoona yeellataani shuunachon tunaree, Yeer waanee gallatoon danoyich kupphabe! 16Yeerin oogiyaani, moochaalli yibbaatoochee wohe! Ebiyoomi yibbaatoo asheena'on beshoon Yeer waanee wokkiiyemmone; 17boonoshi yibbaatoo wodaani mayoochoomon hoocciiniye bi beeto. Heemanoosinaa Faliixoosina ebiyoomon yibbaataa beetina'ochi daggeexina'one. 18Boonoshiyoo "Qitii duukkatina'ochi daggoochee keyo ebiyee aaf ceennii beshatone; illa ebiyee gub qitii duukkatina'ochi daggoochee keyo aalloone" iibee ibaroon muricciqqi, ikkikkeena'oyich beeti Kiristoosichi toommeexi mullee too'iyoon shuurikkii beetina'one. 19Tunaballi koniyolla shuurikkoo hakkaani kechi giimboon Yeeri neechitone; ara giimboo "Yeeri biichina'on arii beetone", wotta " 'Ta, Doono Yeericho taane' " ii beeto bulli gondoochee wohe!" ii beeti mallatachone. 20Wotta ooga ashi kexooch beeti qiiceena'o aachoonaa birawoonoochee baach toonoone boonoshi shuuneeto; arooch mixonaa nuuqqoonoocheenoo shuuneetina'o wotta beetina'one; aroochee ikkikkeena'o aaxxi shuunoyich, ikkikkeena'oo qallaayeeti shuunoyich heechii beetina'one. 21Illa "Kittinnoo taane" ii beeto bulli ebi gonda mooyina'oochee bi qelloon bi xallii gaata, aaxxi qiicoon tunemmone; bi Doonoyich diireeqqi bi Doono biinna shuun bedo, gaawa shuunoo bullich qanniti qiicoon tunemmone. 22Ebich gonda gurimaashittinee qaatoochee wohe! Xalla mulloona Doono Yeerin qollaa beetina'ona tookkiree cadiqittinoon, Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoon, maneena'on shunon, asho bullina tookki diggoona beemonoo kupphiiree dabbibe! 23Wotta kaaroon deebemmo bi tunoon ariiree mullaalli tuushee gajiteyoochee wohe! 24Doono Yeerich maddiya beda kittinnoo, asho bullin shiimacho, Yeerichi qaaroon dojoon hakkitonaa haa'iyachonalli, kaarachon tunaaye. 25Bi dojii beeti mooyon hapiya qiiccaa beetina'on shiimoona dojibee ciice. Diq Yeeri ibaroon boonoshi ariiyemmoyich, axaaxee gommoocheenoo bi waan boonoshi wottemmoyich bi daaggi gaata, 26boonoshi mullo yeshee, Daabiloosichi daaggoon ceechiya kashoona beechii boonoshi yechati bi olloochee muriccemmina'one.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\