2 Ximootiyoosi 3

1Ebin ariibe! Ciireexi aabo katiniyooba, xuuxiiyemmi yemeeno woyemmone. 2Asheena'o boonoshiyee damba bareena'oyich gabaaneena'o, gija shuneena'o, naadeyachina'o, babbareena'o, naagachina'o, boonoshi nihoonaa indeenoyich de'a getaaneena'o, gallatataaneena'o, Yeerichi yaafa mooyon ee'ii beetina'o, 3ashoon shunaaneena'o, ashich maaroon imon shunaaneena'o, oonachina'o, boonoshi qelloon quyataaneena'o, maac manjeena'o, de'a mooyon shixxii beetina'o, 4ashoon beshii immachina'o, afaafinachina'o, geecachina'o, Yeeriyee beshiiqqi boonoshi qaatee ceechoon shunnii beetina'o tunemmina'one. 5Boonoshiyoo Yeerich goyinnaa beetina'on shaahibeetalli, Yeerichi giidoo boonoshina bi shuunoon boonoshi gonda shuunoona nookkatina'one; eboshi waanee wohe! 6Eboshichi daggoochee ikkikkeena'o ashi kexooch shokii giyiibee, boonoshi yibbaatoona mullaalli maacheena'on nirii beetina'one; ebi ara maacheena'o meeti bari bara qaatoyich boonoshi hajeetee, dofee axaaxoo boonoshi toommooch kiceetone. 7Bulli araddoon waayaa beeheetalli, ibaroon xiishoon cir hakkaaneena'one; 8Muusichi mooyon hapiya qiiccati, Gibicee Shawee allaameena'o tunati Yaaneesinaa Yambareesinochoomon, hinoshi wotta tachii gaboon hakkaaneena'o tunaqqi dacheebee, Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoon qajiichii, Yeeri boonoshin dufee, ibaroon hapiya qiiccaa beetina'one. 9Tunaballi ara gutta allaameena'ochi mullee mucco xalla bi arichoomon hinoshichi mullee mucco wotta bullich gaxxeeree bekkemmo bi tunatoyich, ebiyee damba boonoshich kaamataachemmone. 10Tunaballi ne ta dojii beeti doyoonaa ta qocoonon, ta gaboonoo, Kiristoosichi toommooch taach beeti mullee too'iyoonoo, ta haa'iyoonoo, maneena'on ta shunonoo, eboshi bullina ta kupphoonoo, 11ta du'oonoo, ta xuuxoonoo gaawichiqqa beeggato neene. Galaatee Shawooch beeti Antooki Katamoochaa, Iqooniyooni Katamoonaa Lisxiri Katamoonoochaa ta toommooch shaggiti du'oon ta haa'iyoon arii beeto neene; Doono Yesuusiyoo ebi bulliichee taan wodiitone. 12Ebiyoomon Kiristoos Yesuusina tookkii ikkottaqqi yaafeeti qocoona beemon shunnii beetina'o bulli du'emmina'one. 13Tunaballi gondeena'onaa kaayachina'ona boonoshich dacheebee, ashoonoo dachiibee, gonda mooyona beshiiniye boonoshi qeyii beeto. 14Tunatee ne hini yaafeeti qocoon koni koni waanee ne doyito gaata arii beeto neene; ebich waayaqqa ne xiishiti mooyona kuppharee beebe! 15Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona wodoo danaa beeti shalligoon neech imon hakkii beeti Yaafa Macaafeena'on ne bushittinoochee tiijiqqa ariito neene. 16Yaafa Macaafooch kooreeto bulli Yeerichi kashachone; ibaree dojoyich, ciicoyich, mullee kaachoonaa ashich cadiqee gommi dojoonoyich gaaccemmone; 17ebina Yeerich maddii beeti asho, bulli mooyona kiinaallo muricaallo, de'a shuunoo bullin shuuniya qannito bi tunemmoyich gaaccemmone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\